Posiedzenie RD Węglin Południowy – 11 czerwca 2015

No Com­ments

Część for­mal­ną posie­dze­nia poprze­dzi­ły dwie spra­wy (po to by nie prze­trzy­my­wać gości):

 • Refe­rat urzęd­ni­ków Wydzia­łu Pla­no­wa­nia Urzę­du Mia­sta Lublin (pan R. Kury­ło oraz pani A. Znisz­czyń­ska), na temat pla­no­wa­nych zmian w miej­sco­wych pla­nach zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go w dziel­ni­cy. Przed­sta­wi­cie­le Wydzia­łu Pla­no­wa­nia zosta­li zapro­sze­ni przez Zarząd RD. Miesz­kań­cy oraz człon­ko­wie RD zada­wa­li pyta­nia i otrzy­my­wa­li mery­to­rycz­ne odpowiedzi. 

 • Inter­wen­cja miesz­kań­ców uli­cy Szcze­ciń­skiej. W dniu 9 czerw­ca 2015 roku, odby­ło się spo­tka­nie z miesz­kań­ca­mi dziel­ni­cy, gdzie poja­wił się temat pro­ble­mu z boiskiem przy ul. Szcze­ciń­skiej, na tym spo­tka­niu RD zapro­si­ła miesz­kań­ców na posie­dze­nie, w celu prze­dys­ku­to­wa­nia spra­wy. Miesz­kań­cy nie sprze­ci­wia­li się budo­wie boiska, mie­li tyl­ko uwa­gi, co do wyko­na­nia tej inwe­sty­cji. W toku dys­ku­sji doszło do poro­zu­mie­nia, ujaw­nio­no tak­że pro­blem z prze­pły­wem infor­ma­cji pomię­dzy komi­sja­mi pro­ble­mo­wy­mi RD a Zarzą­dem RD

 1. Przy­ję­cie porząd­ku obrad.

 2. Oczy­ta­nie i przy­ję­cie pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posiedzenia.

 3. Pre­zen­ta­cja przez Zarząd pro­po­zy­cji inwe­sty­cyj­nych na 2016 rok, do budże­tu mia­sta. Pre­zen­ta­cja pro­po­zy­cji komi­sji ds. inwe­sty­cji. Dys­ku­sja. Przy­ję­cie pro­po­zy­cji, jednogłośnie. 

 4. Pre­zen­ta­cja przez człon­ka Zarzą­du opi­nii doty­czą­cej tras auto­bu­so­wych i tro­lej­bu­so­wych, przy­ję­cie przez RD opi­nii, jed­no­gło­śnie. Opi­nie prze­ka­za­na będzie do UM Lublin, w try­bie kon­sul­ta­cji z Zarzą­dem Komu­ni­ka­cji Miejskiej. 

 5. Pod­ję­cie decy­zji, uwzględ­nia­ją­cej pro­po­zy­cje miesz­kań­ców, w spra­wie kon­ty­nu­acji prac nad boiskiem przy ul. Szczecińskiej.

 6. Przed­sta­wie­nie przez Zarząd sta­nu prac, nad reali­za­cją inwe­sty­cji zgło­szo­nych w ramach rezer­wy celo­wej RD, na 2015 rok. Dys­ku­sja na temat pro­ble­mu z prze­pły­wem infor­ma­cji w związ­ku z boiskiem przy ul. Szcze­ciń­skiej. Pro­blem reali­za­cji chod­ni­ka ul. Sza­fi­ro­wej – inwe­sty­cja prze­kra­cza­ją­ca zało­żo­ne kosz­ty. Dys­ku­sja nad inwe­sty­cją zastępczą. 

 7. Spra­woz­da­nie prze­wod­ni­czą­ce­go Zarzą­du z bie­żą­cej działalności. 

 8. Pod­su­mo­wa­nia spo­tka­nia z miesz­kań­ca­mi w dniu 9 czerwca. 

 9. Zamknię­cie posiedzenia. 

Wnioski/uchwały:

 • Wnio­sek prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du o roz­pa­trze­nie spra­wy spra­wy rezy­gna­cji człon­ka rady z man­da­tu – wnio­sek odrzu­co­ny ze wzglę­du na brak cza­su, ponad­to zgod­nie ze sta­tu­tem RD ma mie­siąc na odnie­sie­nie do wnio­sku człon­ka RD, w spra­wie rezygnacji. 

 • Wnio­sek człon­ka zarzą­du o zło­że­nie do Wydzia­łu Pla­no­wa­nia, w try­bie opi­nii i kon­sul­ta­cji, pro­po­zy­cji zapi­su w zmie­nia­nym pla­nie, dot. mini­mal­nej sze­ro­ko­ści chod­ni­ków – wnio­sek przyjęty. 

Nie pod­ję­to uchwał.

Uwa­gi:

 • Pro­blem błęd­ne­go osza­co­wa­nia kosz­tów inwe­sty­cji z rezer­wy celo­wej. Ad. pkt 7 posie­dze­nia, reali­za­cja chod­ni­ka przy ul. Sza­fi­ro­wej, oka­za­ła się nie­moż­li­wa, gdyż prze­wi­dzia­ny koszt budo­wy ze wzglę­du na nie­ty­po­we ukształ­to­wa­nie tere­nu, oka­zał się za wyso­ki, ponad­to oka­za­ło się, że teren znaj­du­je się w innej dziel­ni­cy; zosta­ła więc kwo­ta, co do któ­rej rada nie mia­ła pew­no­ści, czy może nadal nią dys­po­no­wać, czy ta kwo­ta przepadnie. 

 • Człon­ko­wie RD wyra­ża­li sprze­ciw wobec sty­lu pra­cy prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­duczłon­ko­wie rady zarzu­ca­li prze­wod­ni­czą­ce­mu zbyt­nią samo­dziel­ność; wska­zy­wa­li na ist­nie­nie pro­ble­mu z prze­pły­wem infor­ma­cji mię­dzy pla­no­wa­ny­mi dzia­ła­nia­mi prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du, a człon­ka­mi rady. Prze­wod­ni­czą­cy zarzą­du przy­jął uwa­gi do wia­do­mo­ści. Ponad­to sygna­li­zo­wa­no pro­blem komu­ni­ka­cji z miesz­kań­ca­mi, tj. pro­blem roz­bież­nych infor­ma­cji prze­ka­zy­wa­nych miesz­kań­com przez róż­nych człon­ków RD. Wska­zy­wa­no tak­że na potrze­bę usza­no­wa­nia pra­cy i doko­nań rady poprzed­niej kaden­cji i nie posłu­gi­wa­nia się sfor­mu­ło­wa­nia­mi „sta­ra rada i nowa rada”. 

 • Na spo­tka­niu z miesz­kań­ca­mi 9 czerw­ca, był obec­ny rad­ny D. Jezior, byli tak­że zapro­sze­nie gości ze Stra­ży Miej­skiej i Policji. 

 • Nie wyzna­czo­no ter­mi­nu kolej­ne­go posiedzenia. 

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00- 23:00

Obec­ni: 14–12 człon­ków rady, licz­ni goście oko­ło dzie­się­ciu osób, brak rad­nych miejskich

Przy­ję­to pro­to­ko­łu z poprzed­nie­go posiedzenia

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy