Posiedzenie RD Węglin Południowy – 11 czerwca 2015

No Comments

Część formalną posiedzenia poprzedziły dwie sprawy (po to by nie przetrzymywać gości):

 • Referat urzędników Wydziału Planowania Urzędu Miasta Lublin (pan R. Kuryło oraz pani A. Zniszczyńska), na temat planowanych zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w dzielnicy. Przedstawiciele Wydziału Planowania zostali zaproszeni przez Zarząd RD. Mieszkańcy oraz członkowie RD zadawali pytania i otrzymywali merytoryczne odpowiedzi.

 • Interwencja mieszkańców ulicy Szczecińskiej. W dniu 9 czerwca 2015 roku, odbyło się spotkanie z mieszkańcami dzielnicy, gdzie pojawił się temat problemu z boiskiem przy ul. Szczecińskiej, na tym spotkaniu RD zaprosiła mieszkańców na posiedzenie, w celu przedyskutowania sprawy. Mieszkańcy nie sprzeciwiali się budowie boiska, mieli tylko uwagi, co do wykonania tej inwestycji. W toku dyskusji doszło do porozumienia, ujawniono także problem z przepływem informacji pomiędzy komisjami problemowymi RD a Zarządem RD.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Oczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 3. Prezentacja przez Zarząd propozycji inwestycyjnych na 2016 rok, do budżetu miasta. Prezentacja propozycji komisji ds. inwestycji. Dyskusja. Przyjęcie propozycji, jednogłośnie.

 4. Prezentacja przez członka Zarządu opinii dotyczącej tras autobusowych i trolejbusowych, przyjęcie przez RD opinii, jednogłośnie. Opinie przekazana będzie do UM Lublin, w trybie konsultacji z Zarządem Komunikacji Miejskiej.

 5. Podjęcie decyzji, uwzględniającej propozycje mieszkańców, w sprawie kontynuacji prac nad boiskiem przy ul. Szczecińskiej.

 6. Przedstawienie przez Zarząd stanu prac, nad realizacją inwestycji zgłoszonych w ramach rezerwy celowej RD, na 2015 rok. Dyskusja na temat problemu z przepływem informacji w związku z boiskiem przy ul. Szczecińskiej. Problem realizacji chodnika ul. Szafirowej – inwestycja przekraczająca założone koszty. Dyskusja nad inwestycją zastępczą.

 7. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.

 8. Podsumowania spotkania z mieszkańcami w dniu 9 czerwca.

 9. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski/uchwały:

 • Wniosek przewodniczącego zarządu o rozpatrzenie sprawy sprawy rezygnacji członka rady z mandatu – wniosek odrzucony ze względu na brak czasu, ponadto zgodnie ze statutem RD ma miesiąc na odniesienie do wniosku członka RD, w sprawie rezygnacji.

 • Wniosek członka zarządu o złożenie do Wydziału Planowania, w trybie opinii i konsultacji, propozycji zapisu w zmienianym planie, dot. minimalnej szerokości chodników – wniosek przyjęty.

Nie podjęto uchwał.

Uwagi:

 • Problem błędnego oszacowania kosztów inwestycji z rezerwy celowej. Ad. pkt 7 posiedzenia, realizacja chodnika przy ul. Szafirowej, okazała się niemożliwa, gdyż przewidziany koszt budowy ze względu na nietypowe ukształtowanie terenu, okazał się za wysoki, ponadto okazało się, że teren znajduje się w innej dzielnicy; została więc kwota, co do której rada nie miała pewności, czy może nadal nią dysponować, czy ta kwota przepadnie.

 • Członkowie RD wyrażali sprzeciw wobec stylu pracy przewodniczącego zarząduczłonkowie rady zarzucali przewodniczącemu zbytnią samodzielność; wskazywali na istnienie problemu z przepływem informacji między planowanymi działaniami przewodniczącego zarządu, a członkami rady. Przewodniczący zarządu przyjął uwagi do wiadomości. Ponadto sygnalizowano problem komunikacji z mieszkańcami, tj. problem rozbieżnych informacji przekazywanych mieszkańcom przez różnych członków RD. Wskazywano także na potrzebę uszanowania pracy i dokonań rady poprzedniej kadencji i nie posługiwania się sformułowaniami „stara rada i nowa rada”.

 • Na spotkaniu z mieszkańcami 9 czerwca, był obecny radny D. Jezior, byli także zaproszenie gości ze Straży Miejskiej i Policji.

 • Nie wyznaczono terminu kolejnego posiedzenia.

Czas trwania posiedzenia: 18:00- 23:00

Obecni: 14-12 członków rady, liczni goście około dziesięciu osób, brak radnych miejskich

Przyjęto protokołu z poprzedniego posiedzenia

O Fundacji Wolności

Misją Fundacji Wolności jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian działalności organów władzy publicznej, w interesie obywateli. Chcemy by mieszkańcy Lublina realnie decydowali o tym, co się dzieje w mieście.

Czy jesteś świadkiem przewinienia urzędników w Lublinie? A może próbujesz zdobyć ogólnodostępne informacje w urzędzie, ale są zatajane? Pomożemy Ci!

Dbamy o przejrzystość naszej strony. Wszystkie starsze wpisy odnajdziesz w archiwum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszystkie wpisy