Pytamy o nagrody, wypłacone urzędnikom

No Com­ments
Urząd Mia­sta Lublin ponow­nie odmó­wił nam udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji o kwo­tach nagród wypła­co­nych pra­cow­ni­kom urzę­du w 2014 roku.
Odpo­wiedź Urzę­du jest dostęp­na w reje­strze wnio­sków o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji publicznej:
http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=244286
Urzęd­ni­cy przy­go­to­wa­li sześc stron uza­sad­nie­nia, dla­cze­go wnio­sko­wa­nych infor­ma­cji nie udostępnią.
W tre­ści odpo­wie­dzi szcze­gól­nie cie­ka­we jest to, że Urząd nie wie, któ­rzy jego pra­cow­ni­cy peł­nią funk­cję publicz­ną. W swo­im piśmie Sekre­tarz Mia­sta wska­zu­je, że okre­śle­nie tego zaję­ło­by im 7 tygodni.
Chcie­li­by­śmy być dum­ni z pra­cow­ni­ków urzę­du, ich suk­ce­sów i osią­gnięć – tak jak może­my być dum­ni np. ze spor­tow­ców czy arty­stów, któ­rzy otrzy­mu­ją sty­pen­dia i nagro­dy pie­nięż­ne od władz mia­sta. Te infor­ma­cje są prze­cież ogól­no­do­stęp­ne m. in. w reje­strze umów – mówi Krzysz­tof Jaku­bow­ski z Fun­da­cji Wolności.
W maju br. bur­mistrz Gole­nio­wa (zachod­nio­po­mor­skie) opu­bli­ko­wał infor­ma­cje o wyso­ko­ści oraz uza­sad­nie­niu nagród, przy­zna­nych tam­tej­szym urzęd­ni­kom (http://informacjapubliczna.org.pl/11,1015,nagrody_a_informacja_publiczna.html).
W związ­ku z odmo­wą udzie­le­nie infor­ma­cji przez Urząd Mia­sta, zwró­ci­my się do Samo­rzą­do­we­go Kole­gium Odwo­ław­cze­go o roz­pa­trze­nie tej sprawy.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy