Coraz bliżej wstrzymania budowy bloków na ul. Goździkowej. Pora na ruch Wojewody.

No Com­ments

Fun­da­cja Wol­no­ści wystą­pi­ła z dwo­ma wnio­ska­mi o unie­waż­nie­nie decy­zji o warun­kach zabu­do­wy przy ul. Goź­dzi­ko­wej 11 (dziel­ni­ca Poni­kwo­da). SKO wła­śnie pod­trzy­ma­ło unie­waż­nie­nie wuzet­ki na dru­giej z dzia­łek. Tym samym dewe­lo­per utra­cił wuzet­ki dla obu dzia­łek. Wciąż ma jed­nak pozwo­le­nia na budo­wę. Te mógł­by unie­waż­nić Woje­wo­da. Po wnio­sku Fun­da­cji w tym zakre­sie Woje­wo­da nie pod­jął jed­nak żad­ne­go działania.

Przy­po­mnij­my: miej­scy urzęd­ni­cy dopu­ści­li by pośrod­ku pola, na miej­scu porzu­co­ne­go gospo­dar­stwa rol­ne­go, pomię­dzy roz­rzu­co­ną zabu­do­wą nie­licz­nych dom­ków jed­no­ro­dzin­nych wybu­do­wać blo­ko­wi­sko. Wnio­ski o unie­waż­nie­nie tych decy­zji zło­ży­ła Fun­da­cja Wol­no­ści. W obu przy­pad­kach SKO przy­zna­ło nam rację. Inwe­stor zwró­cił się jed­nak z wnio­skiem o ponow­ne roz­pa­trze­nie spra­wy. W decy­zji z koń­ca mar­ca SKO pod­trzy­ma­ło swo­je poprzed­nie sta­no­wi­sko. Co waż­ne: SKO, podob­nie jak Fun­da­cja, nie ma zastrze­żeń do moż­li­wo­ści powsta­nia tutaj zabu­do­wy miesz­kal­nej. Pro­ble­mem jest ska­la zabu­do­wy. – Para­me­try nowej zabu­do­wy w odnie­sie­niu do para­me­trów wystę­pu­ją­cych w tere­nie sąsia­du­ją­cym z inwe­sty­cją, dostęp­nym z ul. Goź­dzi­ko­wej, przede wszyst­kim w zakre­sie sze­ro­ko­ści ele­wa­cji fron­to­wej i wyso­ko­ści, a tak­że inten­syw­no­ści zabu­do­wy są sprzecz­ne z ist­nie­ją­cym zago­spo­da­ro­wa­niem dzia­łek sąsied­nich – czy­ta­my w uza­sad­nie­niu decy­zji. SKO pod­kre­śla przy tym, że miej­scy urzęd­ni­cy ana­li­zu­jąc naj­bliż­sze sąsiedz­two pla­no­wa­nej inwe­sty­cji zro­bi­li to w spo­sób rażą­co nie­zgod­ny z prze­pi­sa­mi, dowol­nie posze­rza­jąc obszar tego sąsiedz­twa. SKO pod­kre­śla tak­że, że w ana­li­zo­wa­nym obsza­rze zna­lazł się frag­ment obję­ty pla­nem miej­sco­wym, jed­nak znaj­du­ją­ce się tam blo­ki nie two­rzą urba­ni­stycz­nej cało­ści z tere­nem obję­tym pla­no­wa­ną inwe­sty­cją. Aktu­al­nie inwe­stor nie posia­da więc waż­nej wuzet­ki dla budo­wy blo­ko­wi­ska. W przy­pad­ku unie­waż­nie­nia decy­zji dla dru­giej dział­ki dewe­lo­per zło­żył skar­gę do Woje­wódz­kie­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Ta zosta­ła przez sąd odrzu­co­na. Dewe­lo­per wyrok zaskar­żył do Naczel­ne­go Sądu Admi­ni­stra­cyj­ne­go. Ten spra­wę roz­pa­trzy za kil­ka­na­ście miesięcy.

Wojewoda może, ale nie chce

W związ­ku z unie­waż­nio­ną wuzet­ką, Woje­wo­da może, a nawet powi­nien unie­waż­nić pozwo­le­nie na budo­wę. Nie­ste­ty pomi­mo nasze­go wnio­sku odmó­wił. Poprzed­nio o spra­wie pisa­li­śmy tutaj i tutaj (tam też moż­na się zapo­znać z poprzed­nią doku­men­ta­cją sprawy). 


Z aktu­al­ną decy­zją SKO moż­na się zapo­znać  tutaj.


Pro­jekt reali­zo­wa­ny z dota­cji pro­gra­mu Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię w ramach Fun­du­szy EOG.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy