Obywatelski Monitoring Sportu

No Com­ments

Obywatelski Monitoring SportuFun­da­cja Wol­no­ści zna­la­zła się w gro­nie 16 orga­ni­za­cji z całej Pol­ski, któ­re prze­szły rekru­ta­cję i zosta­ły wybra­ne do reali­za­cji oby­wa­tel­skie­go moni­to­rin­gu spor­tu. W dniach 14–16 wrze­śnia weź­mie­my udział w pierw­szym z dwóch szko­leń nt. tego zadania.

Naszym celem będzie spraw­dze­nie jak mia­sto Lublin wyda­je pie­nią­dze na sport, kto z nich korzy­sta, jakie są źró­dła finan­so­wa­nia spor­tu w mie­ście, czy urząd mia­sta robi to pra­wi­dło­wo. Oby­wa­tel­ski Moni­to­ring Spor­tu jest reali­zo­wa­ny przez Sto­wa­rzy­sze­nie Lide­rów Lokal­nych Grup Oby­wa­tel­skich, przy wspar­ciu Fun­da­cji im. Ste­fa­na Batorego.

Nasza fun­da­cja bie­rze już udział w innym zada­niu straż­ni­czym – „Fun­dusz Korkowy”

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy