Badanie Aktywności Radnych Miasta Lublin 2018–2023

No Com­ments

Przed­sta­wia­my wyni­ki Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych Mia­sta Lublin, uwzględ­nia­ją­cy okres od począt­ku kaden­cji (listo­pad 2018) do koń­ca sierp­nia 2023 roku. Pod uwa­gę wzię­li­śmy rad­nych, któ­rzy zasia­da­li w radzie od począt­ku kaden­cji. Zli­czy­li­śmy dane z 51 sesji Rady Mia­sta, pod­czas któ­rych odby­ło się 2611 gło­so­wań oraz 638 posie­dzeń komisji.

Pod uwa­gę bra­li­śmy tyl­ko dane, któ­re w spo­sób mie­rzal­ny wska­zu­ją aktyw­ność rad­nych. Przy­po­mi­na­my, że bada­nie doty­czy aktyw­no­ści, a nie sku­tecz­no­ści czy efek­tyw­no­ści rad­nych (cze­go nie da się zmierzyć).

Imię i Nazwisko

Inter­pe­la­cje

wnio­ski budże­to­we (ile razy, maks.4)

Frekw. Gło­so­wa­nia(%)

Pro­jek­ty uchwał

Nie­obec­no­ści sesje

Nie­obec­no­ści komisje

Euge­niusz Bielak

 10

96,24

10

0

2

Piotr Breś

24

84,60

13 

0

16

Sta­ni­sław Brzozowski

316

3

97,12

13

0

3

Mar­cin Bubicz

28

94,86

9

0

19

Piotr Cho­duń

50

3

97,37

7

2

4

Elż­bie­ta Dados

5

81,27

2

23

Leszek Daniew­ski

75

3

84,90

5

3

7

Robert Dere­wen­da

12 

 2

83,95

9

1

20

Zdzi­sław Drozd

3

93,87

12 

0

1

Piotr Gaw­rysz­czak

9

86,62

13

0

21

Mar­cin Jakóbczyk

21 

3

96,05

13 

0

21

Zbi­gniew Jurkowski

5

3

96,51

8

0

1

Mag­da­le­na Kamińska

4

98,42

4

0

1

Sta­ni­sław Kieroński

15 

86,17

5

6

23

Moni­ka Kwiatkowska

19 

89,58

1

21

Grze­gorz Lubaś

 0

94,30

2

2

8

Zbi­gniew Ławniczak

20 

85,59

8

1

13

Jadwi­ga Mach

0

92,60

7

3

18

Bar­tosz Margul

11 

3

97,70

7

0

9

Mar­cin Nowak

116 

4

98,31

0

5

Moni­ka Orzechowska

44

3

90,69

5

1

9

Adam Osiń­ski

21

3

95,36

6

1

1

Jaro­sław Pakuła

-

4

94,33

7

0

-

Tomasz Pitu­cha

21

1

83,56

10

2

17

Piotr Popiel

61

3

99,88

22

0

5

Anna Ryf­ka

7

3

93,29

8

2

19

Dariusz Sadow­ski

12

3

91,84

4

1

3

Rado­sław Skrzetuski

5

1

97,39

6

0

1

Mał­go­rza­ta Suchanowska

78

3

85,90

11

0

19

Zbi­gniew Targoński

0

0

93,00

1

0

4

Maja Zabo­row­ska

13

2

96,01

8

0

20

Naj­ak­tyw­niej­si rad­ni w poszcze­gól­nych kategoriach:

 • naj­wię­cej zło­żo­nych inter­pe­la­cji – Sta­ni­sław Brzo­zow­ski (316),
 • naj­czę­ściej skła­da­ne wnio­ski do budże­tu – Mar­cin Nowak, Mag­da­le­na Kamiń­ska i Jaro­sław Paku­ła - czte­ro­krot­nie (co roku),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na sesjach rady – Piotr Popiel, Mar­cin Nowak, Sta­ni­sław Brzo­zow­ski, Bar­tosz Mar­gul, Zbi­gniew Jur­kow­ski, Mag­da­le­na Kamiń­ska, Zdzi­sław Drozd, Mar­cin Jakób­czyk, Jaro­sław Paku­ła, Rado­sław Skrze­tu­ski, Euge­niusz Bie­lak, Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska, Jadwi­ga Mach, Piotr Gaw­rysz­czak, Piotr Breś, Mar­cin Bubicz, Zbi­gniew Tar­goń­ski (zawsze obecni),
 • naj­mniej nie­obec­no­ści na komi­sjach – Zbi­gniew Jur­kow­ski, Mag­da­le­na Kamiń­ska, Zdzi­sław Drozd, Rado­sław Skrze­tu­ski oraz Adam Osiń­ski(po 1),
 • naj­więk­sza licz­ba zaini­cjo­wa­nych uchwał lub sta­no­wisk – Piotr Popiel, Sta­ni­sław Brzo­zow­ski, Piotr Gaw­rysz­czak i Piotr Breś (po 13 projektów),
 • naj­więk­sza fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach na sesjach Rady - Piotr Popiel (99,88%).

W poszcze­gól­nych kate­go­riach przy­zna­wa­li­śmy punk­ta­cję według klucza:

 • inter­pe­la­cje pisem­ne – 71 i wię­cej – 7 pkt, 61–70 6 pkt, 51–60 5 pkt, 41–50 4 pkt, 31–40 3 pkt, 21–30 2 pkt, 11–20 – 1 pkt,
 • wnio­ski budże­to­we – 1,5 pkt za każ­dy rok, gdy rad­ny skła­dał wnio­ski do budże­tu, max. 6 pkt,
 • fre­kwen­cja w gło­so­wa­niach – pow. 99% – 8 pkt, 95–99% – 6 pkt, 90–95% – 4 pkt, 80–90% – 2 pkt, poni­żej 80% – bez punktów,
 • pro­jek­ty uchwał – 2–4 – 1 pkt, 5–8 – 2 pkt, pow. 8 – 3 pkt,
 • obec­no­ści na sesjach – max. 1 nie­obec­ność – 2 pkt, 2–3 nb – 1 pkt, pow. 3 nb – 0 pkt,
 • obec­ność na komi­sjach – zawsze – 4 pkt, do 2 nb – 3 pkt, do 4 nb – 2 pkt, do 6 nb – 1 pkt, pow. 6 nb – 0 pkt

Poz.

Imię i Nazwisko

Inter­pe­la­cje

wnio­ski budżetowe

Frekw. Gło­so­wa­nia

Pro­jek­ty uchwał

Nie­obec­no­ści sesje

Nie­obec­no­ści komisje

Suma

1.

Sta­ni­sław Brzozowski

7

4,5

6

3

2

2

24,5

2.

Piotr Popiel

6

4,5

8

3

2

1

24,5

3.

Mar­cin Nowak

7

6

6

2

2

1

24

4.

Adam Osiń­ski

2

4,5

6

2

2

3

19,5

4.

Piotr Cho­duń

4

4,5

6

2

1

2

19,5

6.

Mał­go­rza­ta Suchanowska

7

4,5

2

2

2

0

18,5

7.

Mag­da­le­na Kamińska

0

6

6

1

2

3

18

8.

Mar­cin Jakóbczyk

2

4,5

6

3

2

0

17,5

8.

Zbi­gniew Jurkowski

0

4,5

6

1

2

3

17,5

8.

Jaro­sław Pakuła

-

6

4

2

2

-

14*

8.

Leszek Daniew­ski

7

4,5

2

2

1

1

17,5

12.

Euge­niusz Bielak

0

3

6

3

2

3

17

13.

Zdzi­sław Drozd

0

4,5

4

3

2

3

16,5

13.

Moni­ka Orzechowska

4

4,5

4

2

2

0

16,5

15.

Bar­tosz Margul

1

4,5

6

2

2

0

15,5

15.

Mar­cin Bubicz

2

4,5

4

3

2

0

15,5

17.

Dariusz Sadow­ski

1

4,5

4

1

2

2

14,5

17.

Rado­sław Skrzetuski

0

1,5

6

2

2

3

14,5

19.

Maja Zabo­row­ska

1

3

6

2

2

0

14

20.

Jadwi­ga Mach

0

4,5

4

2

2

0

12,5

21.

Anna Ryf­ka

0

4,5

4

2

1

0

11,5

21.

Moni­ka Kwiatkowska

1

4,5

2

2

2

0

11,5

23.

Robert Dere­wen­da

1

3

2

3

2

0

11

24.

Piotr Breś

2

1,5

2

3

2

0

10,5

25.

Zbi­gniew Ławniczak

1

3

2

2

2

0

10

26.

Sta­ni­sław Kieroński

1

4,5

2

2

0

0

9,5

26.

Tomasz Pitu­cha

2

1,5

2

3

1

0

9,5

28.

Grze­gorz Lubaś

0

3

1

1

1

0

9

28.

Zbi­gniew Targoński

0

0

4

1

2

2

9

30.

Piotr Gaw­rysz­czak

0

1,5

2

3

2

0

8,5

31.

Elż­bie­ta Dados

0

1,5

2

1

1

0

5,5

*Prze­wod­ni­czą­cy Rady Mia­sta tra­dy­cyj­nie nie skła­da inter­pe­la­cji ani nie nale­ży do żad­nej komi­sji, stąd jego wyni­ki pro­por­cjo­nal­nie do moż­li­wych punk­tów pla­su­je go na 10. miejscu.

Naj­ak­tyw­niej­szy­mi Rad­ny­mi Mia­sta Lublin w latach 2018–2023 zosta­li: Sta­ni­sław Brzo­zow­ski, Piotr Popiel oraz Mar­cin Nowak. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my aktyw­no­ści! W związ­ku z rów­ną licz­bą punk­tów mię­dzy rad­ny­mi Brzo­zow­skim i Popie­lem, o pierw­szym miej­scu zde­cy­do­wa­ło, że ten pierw­szy był lep­szy w dwóch kate­go­riach, pod­czas gdy Piotr Popiel w jednej.

Dane dot. obec­no­ści nie uwzględ­nia­ją przy­czy­ny nie­uczest­ni­cze­nia w sesjach i komi­sjach. W czę­ści przy­pad­ków rad­ni nie mogli uczest­ni­czyć z powo­du złe­go sta­nu zdro­wia (np. Elż­bie­ta Dados oraz Leszek Daniewski).

Pro­jekt reali­zo­wa­ny dzię­ki dota­cji z pro­gra­mu Pro­gram Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny, finan­so­wa­ne­go przez Islan­dię, Liech­ten­ste­in i Nor­we­gię z Fun­du­szy EOG. Cał­ko­wi­ta kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia pro­jek­tu wyno­si 101 800 euro.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy