Posiedzenie RD Węglin Południowy – 22 kwietnia 2015

No Com­ments

Prze­bieg posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy z dnia 22 kwiet­nia 2015 roku:

  1. Ślu­bo­wa­nie osób któ­re nie ślu­bo­wa­ły w Ratuszu

  2. Wybór komi­sji skrutacyjnej 

  3. Wybór prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du, człon­ków zarzą­du etc

  4. Wybór prze­wod­ni­czą­ce­go rady dzielnicy

  5. Wybór człon­ków komi­sji rewizyjnej

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00

Obec­ni: kwo­rum oraz rad­ni miej­scy Jan Made­jek, Jaro­sław Pakuła

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy