Posiedzenie RD Węglin Południowy – 22 kwietnia 2015

No Com­ments

Prze­bieg posie­dze­nia Rady Dziel­ni­cy Węglin Połu­dnio­wy z dnia 22 kwiet­nia 2015 roku:

  1. Ślu­bo­wa­nie osób któ­re nie ślu­bo­wa­ły w Ratuszu

  2. Wybór komi­sji skrutacyjnej 

  3. Wybór prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du, człon­ków zarzą­du etc

  4. Wybór prze­wod­ni­czą­ce­go rady dzielnicy

  5. Wybór człon­ków komi­sji rewizyjnej

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00

Obec­ni: kwo­rum oraz rad­ni miej­scy Jan Made­jek, Jaro­sław Pakuła

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy