Szkolenie: jak napisać skuteczny wniosek? logika projektowa

Naj­bliż­sze szkolenie:

31 maja o godz. 17 w biu­rze Fun­da­cji Wol­no­ści w Lublinie

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A

>Zgło­sze­nie<

 

Prze­oczy­łeś ter­min szko­le­nia lub nie mogłeś w nim uczestniczyć?

Napisz do nas: kontakt@fundacjawolnosci.org

Nie wiesz jak pozy­skać dota­cję na dzia­łal­ność swo­jej organizacji?

Dzię­ki naszym prak­tycz­nym radom dowiesz się, jak napi­sać sku­tecz­ny wniosek.

W ostat­nich latach pozy­ska­li­śmy dota­cje na 1,5 mln zł.

Gwa­ran­tu­je­my atrak­cyj­ną cenę szkolenia.

 

 

Przebieg szkolenia

Kongres Ruchów Miejskich w Lublinie. Warsztat dot. konsultacji społecznych

 • czym jest problem,
 • jak zde­fi­nio­wać odbiorców,
 • cele głów­ne i szczegółowe,
 • regu­ła SMART,
 • dobry plan działań,
 • okre­śle­nie rezul­ta­tów jako­ścio­wych i ilościowych,
 • zaso­by kadro­we i rzeczowe,
 • opra­co­wa­nie kosztorysu,
 • naj­czę­ściej popeł­nia­ne błędy,
 • co oce­nia­ją eksperci,

 

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • pra­ca w małych gru­pach (do 5 osób),
 • ćwi­cze­nia case study,
 • zaję­cia w cen­trum miasta,
 • kawa, woda i ciast­ka w cenie,
 • wysta­wia­my rachu­nek oraz zaświad­cze­nie ukoń­cze­nia szkolenia,
 • 10% raba­tu dla orga­ni­za­cji człon­kow­skich FLOP oraz człon­ków orga­ni­za­cji strażniczych,

Zapisz się na szko­le­nie już dziś -> wypeł­nij zgło­sze­nie <-

Cena

Potwier­dze­niem udzia­łu w szko­le­niu jest doko­na­nie zapła­ty w kwo­cie 180 zł. Dane do przelewu:

Fun­da­cja Wolności
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A 20–002 Lublin
71 1090 2590 0000 0001 4947 2615
w tytu­le prze­le­wu pro­szę wpi­sać: udział w szko­le­niu jak napi­sać sku­tecz­ny wniosek

Każ­dy uczest­nik otrzy­ma potwier­dze­nie ukoń­cze­nia szko­le­nia oraz rachu­nek księgowy.

Dodatkowo dla uczestników zajęć przygotowaliśmy specjalny prezent:

 • Zesta­wie­nie kil­ku­dzie­się­ciu kon­kur­sów gran­to­wych dla orga­ni­za­cji pozarządowych,

 

Prowadzący

Krzysztof JakubowskiKrzysz­tof Jaku­bow­ski – fun­da­tor i pre­zes Fun­da­cji Wol­no­ści. Posia­da­ne kwalifikacje:

 • Absol­went pro­gra­mu Mena­dże­ro­wie NGO (Pro­men­go),
 • Cer­ty­fi­kat EY Aca­de­my of Busi­ness „Spra­woz­da­nia finan­so­we orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych” (2020),
 • Cer­ty­fi­kat EY Aca­de­my of Busi­ness „Prak­tycz­ne zarzą­dza­nie pro­jek­ta­mi” (2019),
 • Aka­de­mia Dobrej Komu­ni­ka­cji 2 (2018),
 • Ani­ma­tor Sub­re­gio­nal­ny w kon­kur­sie „Lubel­skie Lokal­nie Mikro­do­ta­cje FIO” (spo­tka­nia, doradz­two i kon­sul­ta­cje w spra­wie kon­kur­su dota­cyj­ne­go) w latach 2017–2022,
 • wice­pre­zes zarzą­du Związ­ku Sto­wa­rzy­szeń Forum Lubel­skich Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w latach 2014–2017
 • Zakła­da­nie, pro­wa­dze­nie i pra­ca w orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych i sfe­rze poza­biz­ne­so­wej” (UMCS 2012),

Jako eks­pert prze­pro­wa­dził oce­nę ponad 400 wnio­sków w kon­kur­sach skie­ro­wa­nych dla orga­ni­za­cji pozarządowych.

Potrzebujesz szkolenia dla grupy osób?

Napisz do nas, usta­li­my szcze­gó­ły: kontakt@fundacjawolnosci.org