Szymon Osowski w Lublinie. Zapraszamy na spotkanie nt. rad dzielnic.

No Com­ments

21 stycz­nia o godz. 18 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w ratu­szu) roz­pocz­nie­my spo­tka­nie nt. rad dziel­nic oraz praw oby­wa­te­li do decy­do­wa­nia miastem.

Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia będzie Szy­mon Osow­ski, pre­zes Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska, praw­nik, 27. na liście naj­bar­dziej wpły­wo­wych praw­ni­ków w Pol­sce wg Dzien­ni­ka Gaze­ta Prawna.

Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny. Pro­si­my jed­nak o potwier­dze­nie udzia­łu kli­ka­jąc poniżej:

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy