Szymon Osowski w Lublinie. Zapraszamy na spotkanie nt. rad dzielnic.

No Com­ments

21 stycz­nia o godz. 18 w sali obrad Rady Mia­sta Lublin (w ratu­szu) roz­pocz­nie­my spo­tka­nie nt. rad dziel­nic oraz praw oby­wa­te­li do decy­do­wa­nia miastem.

Gościem spe­cjal­nym spo­tka­nia będzie Szy­mon Osow­ski, pre­zes Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska, praw­nik, 27. na liście naj­bar­dziej wpły­wo­wych praw­ni­ków w Pol­sce wg Dzien­ni­ka Gaze­ta Prawna.

Udział w spo­tka­niu jest bez­płat­ny. Pro­si­my jed­nak o potwier­dze­nie udzia­łu kli­ka­jąc poniżej:

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy