Darowizna się zwraca – wpłać dzisiaj

No Com­ments

Przed nami koniec roku. To zara­zem ostat­nia szan­sa w tym roku, aby zwięk­szyć swój zwrot podat­ku, wpła­ca­jąc daro­wi­znę dla Fun­da­cji Wolności.

Jak przekazać darowiznę

Aby móc odli­czyć daro­wi­znę od podat­ku, w tytu­le prze­le­wu wpisz „Daro­wi­zna na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go”. Na wszel­ki wypa­dek zacho­waj potwier­dze­nie przelewu.
Dane do prze­le­wu tradycyjnego:
Fun­da­cja Wolności
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin
34 1950 0001 2006 0330 1807 0002
Możesz też sko­rzy­stać poniż­sze­go formularza:
PLN

Jak rozliczyć darowiznę

Roz­li­cza­jąc swój poda­tek PIT, pamię­taj aby wpi­sać nazwę orga­ni­za­cji i kwo­tę daro­wi­zny w załącz­ni­ku PIT/O sta­no­wią­cym załącz­nik do for­mu­la­rza PIT-37. Każ­de 100 zł prze­ka­za­nej daro­wi­zny zwięk­szy Twój zwrot podat­ku o 18 zł lub 32 zł (w zależ­no­ści od tego czy Two­je docho­dy miesz­czą się w I czy II pro­gu podatkowym).

Twoja darowizna

Prze­ka­za­ne środ­ki spo­żyt­ku­je­my na cele sta­tu­to­we, czy­li na rzecz zwięk­sza­nia jaw­no­ści i trans­pa­rent­no­ści w wydat­ko­wa­niu naszych podatków.

Dzię­ku­je­my za wsparcie!

Zobacz, czym się zajmujemy

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy