Wniosek do radnych klubu PO o poszerzenie zwolnienia z opłat za bilety dla wszystkich wolontariuszy

No Com­ments

Lublin, 2 stycz­nia 2018

Sz. P. Rad­ni Rady Mia­sta Lublin
Leszek Daniewski
Mar­ta Wcisło
Jan Madejek
Zbi­gniew Jurkowski
Mate­usz Zaczyński
Piotr Dreher
Michał Krawczyk
Beata Stepaniuk-Kuśmierzak
Jaro­sław Pakuła
Anna Ryfka
Moni­ka Orzechowska
Bar­tosz Margul

w związ­ku z Pań­stwa inter­pe­la­cją ws. zwol­nie­nia wolon­ta­riu­szy kwe­stu­ją­cych pod­czas 26. Fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy w dniu 14 stycz­nia 2018 roku z opłat za prze­jaz­dy trans­por­tem publicz­nym reali­zo­wa­nych przez Zarząd Trans­por­tu Miej­skie­go w Lubli­nie wno­si­my o roz­sze­rze­nie tego zwolnienia.

Roz­sze­rze­nie tego zwol­nie­nia pole­ga­ło­by na obję­ciu nim wszyst­kich wolon­ta­riu­szy dzia­ła­ją­cych w Lubli­nie przez cały rok, dla prze­jaz­dów w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści wolon­ta­ryj­nej. Taki gest ze stro­ny mia­sta będzie wyra­zem uzna­nia dla bez­in­te­re­sow­nej pra­cy każ­de­go wolon­ta­riu­sza oraz jego zaan­ga­żo­wa­nia na rzecz dobra wspól­ne­go. Inten­cją Fun­da­cji jest by nie róż­ni­co­wać wolon­ta­riu­szy ze wzglę­du na rodzaj wyko­ny­wa­nej pra­cy czy orga­ni­za­cję, z któ­rą współ­pra­cu­je. Nasz apel zwią­za­ny jest z tro­ską o wszyst­kich wolon­ta­riu­szy w Lubli­nie oraz prze­strze­ga­nie kon­sty­tu­cyj­nych war­to­ści w życiu spo­łecz­nym. Zgod­nie z art. 32 Kon­sty­tu­cji nikt nie może być dys­kry­mi­no­wa­ny w życiu spo­łecz­nym z jakiej­kol­wiek przyczyny.

Jed­no­cze­śnie zwra­ca­my uwa­gę, że wpro­wa­dze­nie postu­lo­wa­nych zwol­nień może wyma­gać wpro­wa­dze­nia zmian w rocz­nym pro­gra­mie współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi oraz pod­mio­ta­mi wymie­nio­ny­mi w art. 3 ust. 3.

z powa­ża­niem

Krzysz­tof Jaku­bow­ski – prezes

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy