Rady Dzielnic – jak to się robi w Krakowie? [film]

No Com­ments

Zapra­sza­my do obej­rze­nia prze­bie­gu kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej. W dys­ku­sji głos zabrali:

W dys­ku­sji udział wzię­li:
Szczę­sny Fili­piak – Prze­wod­ni­czą­cy Zarzą­du Dziel­ni­cy VII Zwie­rzy­niec w Kra­ko­wie
Anna Cioch – Fun­da­cja Stań­czy­ka z Kra­ko­wa
Mar­cin Nowak – rad­ny Rady Mia­sta Lublin
Paweł Pro­kop – dorad­ca Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin ds. Partycypacji

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy