Posiedzenie RD Węglin Południowy – 7 maja 2015

No Com­ments

Spo­tka­nie odby­ło się w sie­dzi­bie Rady Dziel­ni­cy. Poni­żej prze­bieg posiedzenia.

 1. Przy­ję­cie porząd­ku obrad.

 2. Odczy­ta­nie pro­to­kół z poprzed­nie­go posiedzenia.

 3. Wybo­ry prze­wod­ni­czą­ce­go komi­sji rewi­zyj­nej (taj­ne).

 4. Rela­cja prze­wod­ni­czą­ce­go zarzą­du z wizyt, w ZDIM, z obec­no­ści na sesji Rady Mia­sta (30.04.2015), spo­tka­nia z p. Kowal­czy­kiem (temat infra­struk­tu­ry osie­dla, nasa­dze­nia drzew).

 5. Powo­ła­nie komi­sji pro­ble­mo­wych: nazwa komi­sji, zakres dzia­łań, wybo­ry człon­ków komi­sji, wybo­ry prze­wod­ni­czą­cych komi­sji. Powo­ła­no 4 komi­sji stałe. 

 6. Budżet oby­wa­tel­ski – pro­po­zy­cje inwe­sty­cji, któ­re może pro­mo­wać rada dziel­ni­cy; rada posta­no­wi­ła pro­mo­wać pro­jekt budo­wy ścież­ki rowe­ro­wej przy ul. Roz­to­cze, odrzu­ci­ła inny projekt. 

 7. Dys­ku­sja na pomy­słem zmia­ny loka­li­za­cji inwe­sty­cji zatwier­dzo­nej na 2015 roku (siłow­nia na świe­żym powie­trzu), rada nie przy­ję­ła wnio­sku zarzą­du o zmia­nę lokalizacji. 

 8. Usta­le­nie ter­mi­nu spo­tka­nia rady dziel­ni­cy z mieszkańcami 

 9. Usta­le­nie ter­mi­nu kolej­ne­go spo­tka­nia rady dzielnicy

Wnioski/uchwały: wnio­sek zarzą­du o zmia­nę loka­li­za­cji inwe­sty­cji, wnio­sek nie przy­ję­ty. Uchwał nie podjęto. 

Uwa­gi:

 • Prze­wod­ni­czą­ca RD poin­for­mo­wa­łam radę, że gość Anna Gaj­da, będzie nagry­wać posie­dze­nie, co nie wywo­ła­ło, żad­nej dyskusji. 

 • Kolej­ne punk­tu porząd­ku były roz­trzą­sa­ne, jed­nak dys­ku­sja była raczej merytoryczna. 

 • Więk­szość człon­ków rady zgło­si­ła się do komi­sji problemowych. 

 • Kil­ko­ro człon­ków rady, mia­ło ze sobą sta­tut dziel­ni­cy, więk­szość człon­ków rady wyka­zy­wa­ło zna­jo­mość tre­ści sta­tu­tu, dzię­ki cze­mu spra­wy for­mal­ne nie wyma­ga­ły zbęd­nych omówień.

 • Wyzna­cze­no ter­min kolej­ne­go zebrania.

Czas trwa­nia posie­dze­nia: 18:00- 20.40

Obec­ni: 13–15 człon­ków rady oraz jeden gość, brak rad­nych miejskich

Przy­ję­to pro­to­kół z poprzed­nie­go posiedzenia.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy