Polityczni darczyńcy 2018

No Com­ments

Tradycyjnie już, w oparciu o dane przekazywane przez partie polityczne Państwowej Komisji Wyborczej, opracowalismy zestawienie politycznych darczyńców, czyli osób, które wpłacały pieniądze na konta partii politycznych.

Ana­li­zie pod­da­li­śmy spra­woz­da­nia finan­so­we par­tii poli­tycz­nych, któ­re otrzy­mu­ją sub­wen­cje z budże­tu pań­stwa. Prze­śle­dzi­li­śmy reje­stry wpłat na fun­dusz wybor­czy, daro­wi­zny oraz skład­ki człon­kow­skie. Zebra­li­śmy wykaz wpłat od osób z Lubli­na i oko­lic.

Wpłaty na fundusz wyborczy

W związ­ku z wybo­ra­mi samo­rzą­do­wy­mi, zeszły rok obfi­to­wał we wpła­ty na fun­du­sze wybor­cze par­tii poli­tycz­nych. Naj­wię­cej na kam­pa­nie wybor­cze prze­ka­za­li dzia­ła­cze PISu – Andrzej Prusz­kow­ski i Michał Mula­wa (odpo­wied­nio 31 i 28 tys. zł) oraz Agniesz­ka Sie­rac­ka, któ­ra wpła­ci­ła 25 tys. zł na fun­dusz PSL.

Pra­wo i Spra­wie­dli­wość

31000 zł – Andrzej Prusz­kow­ski

28000 zł – Michał Mula­wa

15000 zł – Tomasz Pitu­cha, Wan­da Woj­cie­­cho­w­ska-Kol­buch

13000 zł – Mar­cin Kowa­lew­ski

10000 zł – Piotr Breś

8000 zł – Dariusz Jezior, Piotr Sien­kie­wicz

7500 zł – Sta­ni­sław Brzo­zow­ski

6000 zł – Zbi­gniew Ław­ni­czak, Ryszard Prus, Rado­sław Skrze­tu­ski

5150,04 zł – Mał­go­rza­ta Sucha­now­ska

5000 zł – Zdzi­sław Drozd, Paweł Gilow­ski, Paweł Kur, Tomasz Misz­czuk, Jadwi­ga Prusz­kow­ska

4500 zł – Justy­na Budzyń­ska, Robert Dere­wen­da

4000 zł – Euge­niusz Bie­lak, Mag­da­le­na Kędzier­ska, Andrzej Szcze­pa­now­ski

3837,60 zł – Cze­sław Mędy­kow­ski

3000 zł – Doro­ta Bara­now­ska, Piotr Gaw­rysz­czak, Han­na Gry­­gie­l­ska-Micha­­lak, Ewa Łoś, Zofia Pol­ska, Piotr Popiel

2700 zł – Rena­ta Bie­lec­ka, Kry­sty­na Bro­dow­ska

2290 zł – Mag­da­le­na Udryc­ka

2155 zł – Piotr Skrzyp­czak

2100 zł – Elż­bie­ta Bocz­kow­ska

2000 zł – Jacek Sta­chy­ra, Mag­da­le­na Wój­to­wicz

1000 zł – Mar­cin Jakób­czyk

Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska

14 000,60 zł – Adam Wasi­lew­ski

10 000 zł – Zbi­gniew Bochyń­ski

8 800 zl – Zbi­gniew Lisow­ski

7 886 zł – Krzysz­tof Kamiń­ski

4000 zł – Mar­ta Komor­ska

3000 zł – Krzysz­tof Komor­ski

2500 zł – Mar­ce­li­na Krup­ska

2100 zł – Elż­bie­ta Sta­wec­ka

1500 zł – Iwo­na Naboż­na

1000 zł – Mał­go­rza­ta Wię­­cła­w­ska-Siwek

Pol­skie Stron­nic­two Ludo­we (wpła­ty prze­kra­cza­ją­ce 1000 zł)

25000 zł – Agniesz­ka Sie­rac­ka

10000 zł – Arka­diusz Paszt, Tade­usz Strzę­ci­wilk

9200 zł – Michał Jedliń­ski

9000 zł – Maciej Hen­dzel, Jaro­sław Kłę­bu­kow­ski

8500 zł – Gabriel Maj, Elż­bie­ta Mocior

8300 zł – Piotr Ora­czew­ski

7370 zł – Mar­cin Pro­tas

6500 zł – Andrzej Kloc

6100 zł – Rafał Sobiech

6000 zł – Miro­sław Kor­but, Mar­ce­li Nie­zgo­da, Marek Sli­wiń­ski

5800 zł – Tomasz Szoł­tek

5650 zł – Hali­na Drozd

5543 zł – Rado­sław Kiciń­ski

5300 zł – Grze­gorz Dobosz

5180 zł – Ali­na Pitu­ra

5000 zł – Ryszard Sta­ś­czak

4000 zł – Bar­tosz Bojar­czyk, Rafał Flo­ras, Beata Gumie­niak, Zbi­gniew Janu­szek, Anna Paw­los, Robert Sadow­ni­kow, Grze­gorz Samoj­luk

3900 zł – Edy­ta Duba­nie­wicz

3200 zł – Ani­ta Micha­luk

2000 zł – Krzysz­tof Celiń­ski, Marek Der­kacz, Agniesz­ka Giza, Grze­gorz Mate­jak, Adam Pogo­now­ski, Boże­na Urban

2700 zł – Andrzej Bień­ko

1060 zł – Ryszard Pie­trzak

Darowizny

Znacz­nie mniej niż w poprzed­nich, „nie­wy­bor­czych” latach, wpła­ca­no daro­wizn na kon­ta par­tii poli­tycz­nych. Wpła­ty, któ­re mogą przy­kuć uwa­gę, otrzy­ma­ło tyl­ko Pol­skie Stron­ni­two Ludo­we:

Anna Augu­sty­niak 10 000 zł

Andrzej Kloc 3500 zł

Mar­ce­li Nie­zgo­da 3400 zł

Mag­da­le­na Jedliń­ska 2100 zł

Miro­sław Kor­but 1800 zł

Prze­my­sław Zale­ski 1800 zł

Tomas Szoł­tek 1500 zł

Ali­na Pitu­ra 1300 zł

Składki członkowskie

Par­tią, kto­rej czlon­ko­wie naj­chęt­niej wpła­ca­ją skład­ki człon­kow­skie, jest Pra­wo i Spra­wie­dli­wość. Widac to zwłasz­cza po wpła­tach rad­nych. Poni­żej wykaz człon­ków PiS z Lubli­na, któ­rzy wpła­ci­li ponad 500 zł skła­dek człon­kow­skich w ub. roku:

1200 zł – Andrzej Prusz­kow­ski

1100 zł – Sta­ni­sław Brzo­zow­ski

1020 zł – Tomasz Pitu­cha

880 zł – Dariusz Jezior

860 zł – Zbi­gniew Ław­ni­czak

820 zł – Ryszard Prus

780 zł – Piotr Breś

560 zł – Zdzi­sław Drozd, Euge­niusz Bie­lak

Plat­for­ma Oby­wa­tel­ska, Nowo­cze­sna i pozo­sta­łe par­tie

W wyka­zie skła­dek człon­kow­skich, zło­żo­nym przez PO żad­na oso­ba z Lubli­na w cią­gu roku nie wpla­ci­ła wię­cej niż 200 zł. Na kon­to Nowo­cze­snej naj­wię­cej skła­dek wśród miesz­kań­ców Lubli­na wpła­ci­ła Maja Zabo­row­ska (700 zł).

W pozo­sta­łych par­tiach, któ­re otrzy­mu­ją sub­wen­cję z budże­tu pań­stwa (Kor­win, Zie­lo­ni, Razem, Twój Ruch, Unia Pra­cy) próż­no szu­kać skła­dek człon­kow­skich wpła­ca­nych w dużej wyso­ko­ści. Wpła­ty od poje­dyn­czej oso­by nie prze­kra­cza­ją 120 zł w ska­li roku.

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go. Czło­nek Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin w latach 2014–2016.

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mie­ście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpi­sy