Rada Miasta Lublin uznała naszą petycję za zasadną

No Com­ments

Rada Mia­sta Lublin na dzi­siej­szym posie­dze­niu bez gło­su sprze­ci­wu (przy 1 wstrzy­mu­ją­cym), uzna­ła za zasad­ną nasza pety­cję. Doty­czy­ła zmniej­sze­nia wyma­ga­nej licz­by pod­pi­sów miesz­kań­ców pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji społecznych.

Nowe­li­za­cja usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym zmniej­szy­ła wyma­ga­ną licz­bę pod­pi­sów miesz­kań­ców pod oby­wa­tel­skim pro­jek­tem uchwa­ły (w przy­pad­ku Lubli­na z 1000 do 300). Po tej zmia­nie doszło do sta­nu, gdzie więk­sze­go popar­cia wyma­gał wnio­sek o kon­sul­ta­cje niż zło­że­nie pro­jek­tu uchwa­ły na posie­dze­nie rady mia­sta. Przy­ję­cie pety­cji i zmniej­sze­nie licz­by pod­pi­sów miesz­kań­ców pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych do 100, usta­no­wi wła­ści­we pro­por­cje mię­dzy tymi narzę­dzia­mi wpły­wu miesz­kań­ców na lokal­ne sprawy.

Zmia­na uchwa­ły w tym miej­scu jest racjo­nal­na i uza­sad­nio­na. Po pierw­sze Rada Mia­sta Lublin uchwa­li­ła, że do wnie­sie­nia oby­wa­tel­skiej ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej potrze­ba popar­cia min. 300 miesz­kań­ców Lubli­na (uchwa­ła z dnia 27 czerw­ca 2019 r. w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad wno­sze­nia ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich, two­rze­nia komi­te­tów tych ini­cja­tyw, wymo­gów for­mal­nych, jakim muszą odpo­wia­dać skła­da­ne pro­jek­ty oraz zasad ich promocji).

Sko­ro do wnie­sie­nia pro­jek­tu uchwa­ły wystar­czy zebra­nie pod­pi­sów 300 miesz­kań­ców, to dla same­go tyl­ko wnio­sku o kon­sul­ta­cje spo­łecz­ne licz­ba pod­pi­sów powin­na być znacz­nie mniej­sza. Wcze­śniej do zgło­sze­nia pro­jek­tu uchwa­ły nale­ża­ło zebrać min. 1000 pod­pi­sów miesz­kań­ców. Sko­ro wyma­ga­ną licz­bę zmniej­szo­no ponad trzy­krot­nie, racjo­nal­nym wyda­je się zmniej­sze­nia wyma­ga­nej licz­by pod­pi­sów pod wnio­skiem o kon­sul­ta­cje społeczne.

Wpro­wa­dze­nie zmia­ny będzie sprzy­jać reali­za­cji stra­te­gii roz­wo­ju mia­sta, w któ­rej zapi­sa­no, ze „Sto­so­wa­nie zasad par­ty­cy­pa­cji wyma­ga podej­mo­wa­nia żmud­ne­go pro­ce­su uzgod­nień, debat, kon­sul­ta­cji, ale bywa mniej kosz­tow­ne finan­so­wo i poli­tycz­nie niż skut­ki arbi­tral­nych decy­zji opro­te­sto­wy­wa­nych w trak­cie reali­za­cji”. Co widać np. na przy­kła­dzie sytu­acji z wycin­ką drzew przy ul. Lipo­wej i Al. Racławickich.

Dzię­ku­je­my rad­nym za przy­ję­cie pety­cji i liczy­my na szyb­kie wdro­że­nie zmia­ny w uchwa­le o zasa­dach pro­wa­dze­nia kon­sul­ta­cji społecznych.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy