Radni w 3/4 zgodni z mieszkańcami

No Com­ments

Porów­na­li­śmy wyni­ki gło­so­wań miesz­kań­ców z wyni­ka­mi gło­so­wa­nia rad­nych w Radzie Mia­sta. W 3 z 4 zapro­po­no­wa­nych gło­so­wa­niach, wynik w Radzie Mia­sta był taki sam jak w przy­pad­ku gło­so­wa­nia mieszkańców.

Zarów­no miesz­kań­cy jak i rad­ni popar­li pro­jek­ty uchwał w sprawach:

1. Posze­rze­nia Stre­fy Płat­ne­go Parkowania.

2. Nada­nia nazwy ron­du w kształ­cie bisz­kop­ta na ul. Cho­iny – im. Mar­ga­ret Thatcher.

3. Wydzier­ża­wie­nia tere­nów w oko­li­cy LKJ pod Lubel­ską Aka­de­mię Futbolu.

Róż­ni­ca wyni­ków była jedy­nie w gło­so­wa­niu dot. wpro­wa­dze­nia odpłat­no­ści za korzy­sta­nie z sza­le­tu w Par­ku Ludo­wym. 23 miesz­kań­ców gło­so­wa­ło ZA, 25 PRZECIW a 1 oso­ba WSTRZYMAŁA SIĘ. Nato­miast w gło­so­wa­niu rad­nych 19 było ZA, 3 PRZECIW i 7 WSTRZYMAŁO SIĘ.

Ponad­to, oso­by któ­re bra­ły udział w gło­so­wa­niach, mogą spraw­dzić zgod­ność swo­ich gło­so­wań z poszcze­gól­ny­mi rad­ny­mi (na glosuje.fundacjawolnosci.org/radni).

Następ­ne posie­dze­nie Rady Mia­sta (i gło­so­wa­nia miesz­kań­ców) 19 listo­pa­da. Zare­je­struj się już dziś, aby otrzy­mać powia­do­mie­nie o uru­cho­mie­niu głosowań.

Rad­ni w 3–4 zgod­ni z mieszkancami

Pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści. Absol­went Szko­ły Lide­rów Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go oraz 6 edy­cji Pro­gra­mu Mene­dże­ro­wie NGO. Wię­cej o mnie na www.krzysztofjakubowski.pl

O Fundacji Wolności

Misją Fun­da­cji Wol­no­ści jest spo­łecz­na kon­tro­la prze­strze­ga­nia pra­wa i dąże­nie do jako­ścio­wych zmian dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej, w inte­re­sie oby­wa­te­li. Chce­my by miesz­kań­cy Lubli­na real­nie decy­do­wa­li o tym, co się dzie­je w mieście.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy