Wspólnie zróbmy audyt zatrudnienia w urzędzie!

No Com­ments

Czy wiesz, że tyl­ko w urzę­dach pod­le­głych pre­zy­den­to­wi mia­sta Lublin (łącz­nie ze szko­ła­mi) przy­by­wa co roku śred­nio 100 eta­tów (w latach 2013–2019)?

Kosz­ty admi­ni­stra­cji sta­le rosną. Finan­so­wa­nie pra­cy urzęd­ni­ków leży w głów­nej mie­rze na bar­kach przed­się­bior­ców. Trwa­ją­ca pan­de­mia powin­na zmu­szać do opty­ma­li­za­cji pra­cy (nie tyl­ko w pry­wat­nych fir­mach, ale rów­nież w urzędach).

Chce­my prze­pro­wa­dzić audyt zatrud­nie­nia w lubel­skich urzę­dach. W ramach ana­li­zy zweryfikujemy:

  • wiel­kość i struk­tu­rę zatrudnienia,
  • zakres zadań reali­zo­wa­nych przez urząd i poszcze­gól­nych pracowników,
  • poli­ty­kę zatrud­nie­nia (wyni­ki kon­kur­sów, powią­za­nia poli­tycz­ne pracowników),
  • spo­sób roz­li­cza­nia i nagra­dza­nia pracowników,
  • dyna­mi­kę i uza­sad­nie­nie wzro­stu zatrudnienia.

Według naszych wyli­czeń w admi­ni­stra­cji samo­rzą­do­wej mia­sta jest ponad 14 tysię­cy eta­tów! (stan na 31 grud­nia 2019)

Co chcemy osiągnąć

Wyni­ki audy­tu skon­sul­tu­je­my z eks­per­ta­mi (np. związ­ka­mi pra­co­daw­ców). Opra­co­wa­ne reko­men­da­cje zmian prze­śle­my pre­zy­den­to­wi mia­sta. Podej­mie­my dzia­ła­nia (praw­ne, lob­bin­go­we, PR) aby urząd wdro­żył zapro­po­no­wa­ne rekomendacje.

Wcze­śniej uda­ło nam się już dopro­wa­dzić do kil­ku zmian:

  • publi­ka­cji reje­stru umów zawie­ra­nych przez urząd mia­sta (link),
  • wpro­wa­dze­nia budże­tu oby­wa­tel­skie­go w mie­ście (link),
  • publi­ka­cji infor­ma­cji o nagro­dach wypła­ca­nych urzęd­ni­kom (link),

Na co zbieramy

Pie­nią­dze są nam potrzeb­ne na zebra­nie i ana­li­zę danych, opra­co­wa­nie wnio­sków i reko­men­da­cji, kosz­ty pocz­to­we, wizu­ali­za­cję wyni­ków audytu.

Audyt jest dzia­łal­no­ścią nie­za­leż­ną i obiek­tyw­ną, któ­rej celem jest wspie­ra­nie kie­row­ni­ka jed­nost­ki w reali­za­cji celów i zadań przez oce­nę ade­kwat­no­ści, sku­tecz­no­ści i efek­tyw­no­ści kon­tro­li zarząd­czej oraz czyn­no­ści doradcze.

8000 zł to kwo­ta jaką za audyt urzę­du zapła­ci­ła pod­miej­ska gmi­na Elbląg (7,5 tys. miesz­kań­ców) za doko­na­nie ana­li­zy zaso­bów kadro­wych urzę­du w zakre­sie dobo­ru kard, przy­pi­sa­nych zakre­sów czyn­no­ści, ilo­ści reali­zo­wa­nych spraw i ich pra­co­chłon­no­ści oraz wska­za­nie pro­po­zy­cji usprawnień.

Zbiór­ka jest reali­zo­wa­na dzię­ki wspar­ciu ze środ­ków otrzy­ma­nych z NIW-CRSO w ramach Pro­gra­mu Roz­wo­ju Orga­ni­za­cji Oby­wa­tel­skich na lata 2018–2030.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy