Wniosek do Prezydenta Lublina w sprawie wyborów do Rad Dzielnic

No Com­ments

Zło­ży­li­śmy wnio­sek do Pre­zy­den­ta Lubli­na, dot. dwóch pomy­słów na zwięk­sze­nie fre­kwen­cji wybor­czej w nad­cho­dzą­cych wybo­rach do Rad Dziel­nic. Pro­po­nu­je­my zwięk­sze­nie kwo­ty rezer­wy celo­wej (pie­nię­dzy) dla tych dziel­nic, w któ­rych będzie wyso­ka fre­kwen­cja wybor­cza. Dru­gi postu­lat doty­czy wysła­nia ulo­tek infor­mu­ją­cych o wybo­rach wraz z decy­zja­mi podat­ko­wy­mi, któ­re urząd będzie roz­sy­łał w przy­szłym mie­sią­cu. Poni­żej peł­na treść wniosku:

1. Wno­si­my o zwięk­sze­nie kwo­ty rezer­wy celo­wej do dys­po­zy­cji rad dziel­nic, w dziel­ni­cach, w któ­rych będzie wyso­ka fre­kwencja wyborcza. W dziel­ni­cach, gdzie na wybo­ry pój­dzie 8–12% upraw­nio­nych, pro­po­nu­je­my pod­wyż­sze­nie kwo­ty o 50 zł za każ­de­go miesz­kań­ca, któ­ry weź­mie udział w gło­so­wa­niu a w przy­pad­ku fre­kwen­cji powy­żej 12%, pro­po­nu­je­my pod­wyż­sze­nie rezer­wy o 100 zł za każ­de­go miesz­kań­ca, któ­ry weź­mie udział w wyborach.

Uza­sad­nie­nie

Zebra­ne przez nas dane wska­zu­ją, że sta­ty­stycz­nie im wyż­sza część budże­tu mia­sta znaj­du­je się w dys­po­zy­cji rad jed­no­stek pomoc­ni­czych, tym wyż­sza jest fre­kwen­cja w wybo­rach do tych rad. Poznań, Kra­ków, Gdy­nia, Szcze­cin, Gdańsk – powy­żej 0,3% budże­tu mia­sta jest w dys­po­zy­cji Rad Dzielnic/Osiedli a fre­kwen­cja w wybo­rach do Rad Dziel­nic wyno­si 10% i wię­cej. Nato­miast w Łodzi, Byd­gosz­czy, Zabrzu i Rze­szo­wie – poni­żej 0,1% budże­tu mia­sta a fre­kwen­cja 1–5%.

W Gdań­sku w 2019 roku uza­leż­nio­no kwo­tę środ­ków z budże­tu mia­sta do dys­po­zy­cji rad dziel­nic od fre­kwen­cji w wybo­rach do rad dziel­nic. Kwo­ta była ilo­czy­nem licz­by miesz­kań­ców dziel­ni­cy i staw­ki wyni­ka­ją­cej z fre­kwen­cji wybor­czej. W przy­pad­ku fre­kwen­cji poni­żej 14%, było to 12 zł, przy fre­kwen­cji do 16% 15 zł, a powy­żej już 18 zł.

Fre­kwen­cja w Lubli­nie w ostat­nich wybo­rach spa­dła poni­żej 7%. Do dys­po­zy­cji rad dziel­nic było wów­czas 0,17% wydat­ków z budże­tu mia­sta (w tym roku rów­nież będzie to 0,17%).

Tabe­la. Dane sta­ty­stycz­ne dot. wybo­rów do rad dziel­nic w Lublinie

rok wybo­rów

licz­ba kan­dy­da­tów i kandydatek

śr. na 1 miej­sce w radzie

fre­kwen­cja wyborcza

2006

517 (24 rady)

1,37

7,08 %

2011

702

1,59

6,11 %

2015

712

1,61

7,49 %

2019

609

1,41

6,79 %

W 2019 roku wyż­szą fre­kwen­cję w wybo­rach do rad jed­no­stek pomoc­ni­czych odno­to­wa­ły m. in. Szcze­cin (9,5%), Poznań (9,9%), Gdy­nia (10%), Gdańsk (20%). W tych mia­stach rady mia­ły do dys­po­zy­cji więk­szą część budże­tu mia­sta niż w Lublinie.

Pod­czas ostat­nich wybo­rów do rad w trzech dziel­ni­cach fre­kwen­cja wynio­sła mię­dzy 8–12% a w sze­ściu prze­kro­czy­ła 12%. Gdy­by zasto­so­wać zapro­po­no­wa­ny mecha­nizm, rady otrzy­ma­ły­by łącz­nie 265 550 zł rocz­nie wię­cej. Z uwa­gi na już uchwa­lo­ny budżet, pre­mię moż­na przy­znać począw­szy od przy­szłe­go roku aż do roku poprze­dza­ją­ce­go zakoń­cze­nie kaden­cji rad (tj. lata 2024–2026). W ska­li całe­go budże­tu są to nie­wiel­kie kwoty.

Wpro­wa­dze­nie tej regu­ły zachę­ci kan­dy­da­tów do pro­wa­dze­nia kam­pa­nii pro­fre­kwen­cyj­nej oraz nagro­dzi te dziel­ni­ce, któ­rych miesz­kań­cy chęt­nie wezmą udział w gło­so­wa­niu. Ponad­to wpro­wa­dze­nie pre­mii fre­kwen­cyj­nej spo­wo­du­je, że sami kan­dy­da­ci do rad dziel­nic będą zain­te­re­so­wa­ni pro­wa­dze­niem sze­ro­kiej kam­pa­nii zachę­ca­ją­cej miesz­kań­ców do udzia­łu w głosowaniu.

2. Przy­go­to­wa­nie ulot­ki infor­mu­ją­cej o wybo­rach do Rad Dziel­nic (ter­min, miej­sce i zasa­dy gło­so­wa­nia oraz infor­ma­cja o zada­niach rad oraz o pre­mii fre­kwen­cyj­nej – zgod­nie z opi­sem wyżej) oraz jej kol­por­taż wraz z decy­zja­mi podat­ko­wy­mi, któ­re urząd mia­sta roz­sy­ła ok. lute­go (poda­tek od nieruchomości).

Uza­sad­nie­nie

Reali­za­cja wnio­sku, poprzez przy­go­to­wa­nie i wysył­kę do podat­ni­ków podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści (miesz­kań­ców i miesz­ka­nek Lubli­na) będzie dosko­na­łym ele­men­tem kam­pa­nii infor­ma­cyj­nej. W efek­cie przy­czy­ni się do zwięk­sze­nia fre­kwen­cji wybor­czej w wybo­rach do Rad Dzielnic.

Wysył­ka ulo­tek wraz z decy­zja­mi podat­ko­wy­mi (wysy­ła­ne lista­mi pole­co­ny­mi) gwa­ran­tu­je, że infor­ma­cje dotrą do miesz­kań­ców mia­sta. Ponad­to pro­po­zy­cja nie nie­sie ze sobą dużych kosz­tów (poza dru­kiem), ponie­waż urząd i tak roz­sy­ła decy­zje podat­ko­we za pośred­nic­twem poczty.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy