Po naszym wniosku, Wojewoda przyjął program współpracy z organizacjami pozarządowymi

No Com­ments

W dniu 2 lute­go br. zło­ży­li­smy wnio­sek do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o opra­co­wa­nie rocz­ne­go rocz­ne­go pro­gra­mu współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi. Jest to obo­wią­zek, wyni­ka­ją­cy z art. 5b usta­wy o dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go i wolon­ta­ria­cie. Pro­gram taki przyj­mu­ją co roku Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go ale rów­niez woje­wo­do­wie, np. Woje­wo­da Pod­kar­pac­ki (htpss//rzeszow.uw.gov.pl/dla-instytucji/pomoc-spoleczna/wspolpraca-zorganizacjami-pozarzadowymi).

2 lutego złożyliśmy wniosek o opracowanie programu współpracy

W związ­ku z potwier­dze­niem przez Pana Bar­to­sza Ryba­ka – Peł­no­moc­ni­ka Woje­wo­dy ds. Współ­pra­cy z Orga­ni­za­cja­mi Poza­rzą­do­wy­mi infor­ma­cji, że Woje­wo­da nie przy­jął takie­go pro­gra­mu, wnio­sko­wa­li­śmy o nie­zwłocz­ne roz­po­czę­cie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, dzia­ła­ją­cy­mi na tere­nie woje­wódz­twa lubel­skie­go, celem opra­co­wa­nia i przy­ję­cia pro­gra­mu współ­pra­cy Woje­wo­dy Lubel­skie­go z orga­ni­za­cja­mi pozarządowymi.

6 marca Wojewoda zatwierdził program

Co praw­da kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych nie było, ale w dniu 6 mar­ca Woje­wo­da zatwier­dził pro­gram współ­pra­cy z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi na 2018 rok. Okre­śla on zasa­dy współ­pra­cy finan­so­we, poza­fi­nan­so­wej czy prio­ry­te­to­we obsza­ry współ­pra­cy. Treść pro­gra­mu opra­co­wął Peł­no­moc­nik Woje­wo­dy ds. Współ­pra­cy z Orga­ni­za­cja­mi Pozarządowymi.

Z pro­gra­mem współ­pra­cy moż­na zapo­znać się w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej (klik­nij tutaj).

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy