Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.   

Tag Archives: Masz Głos

Święto Samorządu Lokalnego w Lublinie

W nie­dzie­lę, na Pla­cu Litew­skim miesz­kań­cy i samo­rzą­dow­cy wspól­nie świę­to­wa­li rocz­ni­cę pierw­szych wybo­rów samo­rzą­do­wych. Dzię­ki zor­ga­ni­zo­wa­ne­mu przez Fun­da­cję Wol­no­ści wyda­rze­niu, człon­ko­wie Rady Mia­sta…
Con­ti­nue reading
Spotkanie nt. funduszu korkowego w Lublinie

Relacja ze spotkania podsumowującego monitoring funduszu korkowego

Wczo­raj w ratu­szu odby­ła się pre­zen­ta­cja wyni­ków spo­łecz­ne­go moni­to­rin­gu fun­du­szu kor­ko­we­go, któ­ry w Lubli­nie pro­wa­dzi­ła Fun­da­cja Wol­no­ści w ramach ogól­no­pol­skiej akcji „Masz Głos,…
Con­ti­nue reading
Wesprzyj nas darowizną!