Regularna wpłata miesięczna

Dane do prze­le­wu tradycyjnego:
(uwa­ga! Od stycz­nia 2022 mamy nowy nr rachun­ku)

Fun­da­cja Wol­no­ści, ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin

nr kon­ta: 71 1090 2590 0000 0001 4947 2615

San­tan­der Bank Polska

prze­le­wy zagra­nicz­ne: PL71 1090 2590 0000 0001 4947 2615 SWIFT: WBKPPLPP

 

Pro­si­my o dopi­sek „daro­wi­zna na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go

Daro­wi­zny prze­zna­czo­ne na cele sta­tu­to­we naszej fun­da­cji możesz odpi­sać od pod­sta­wy opo­dat­ko­wa­nia, co zmniej­szy Twój poda­tek (zarów­no oso­by fizycz­ne jak i firmy).

Wpła­cam darowiznę
Kwo­ta: PLN
Roz­li­cze­nia trans­ak­cji kar­tą kre­dy­to­wą i e‑przelewem prze­pro­wa­dza­ne są za pośred­nic­twem Dotpay.pl

Wspieram jawność:
50 zł
100 zł