Audyt – Poradnik Lubelskiego Seniora

Porad­nik Lubel­skie­go Seniora

Opra­co­wał

zespół Gru­py Senio­rów w składzie:

Lucy­na Grabowska

Han­na Nowakowska

Zeno­na Mrozek

Maria Kaza­now­ska

Sta­ni­sła­wa Wiśniewska

(pod opie­ką redak­cyj­ną Krzysz­to­fa Kowalika)

w ramach

pro­jek­tu

Spraw­dza­my jak jest

Lublin, wrze­sień 2020 r.

Wstęp

Porad­nik Lubel­skie­go Senio­ra” to wydaw­nic­two, któ­re ma sta­no­wić „pierw­szą pomoc infor­ma­cyj­ną” dla lubel­skich senio­rów. Mają się w nim zna­leźć prak­tycz­ne infor­ma­cje dot. codzien­ne­go życia: jak cie­ka­wie i twór­czo spę­dzać w Lubli­nie czas wol­ny, czy gdzie szu­kać pomo­cy insty­tu­cjo­nal­nej w trud­nych życio­wych sytu­acjach. We wstę­pie do porad­ni­ka zna­la­zła się wypo­wiedź p. Moni­ki Lipiń­skiej – Zastęp­cy Pre­zy­den­ta ds. Spo­łecz­nych: „będzie­my bar­dzo wdzięcz­ni za wszel­kie uwa­gi, pomy­sły oraz suge­stie co jego zawar­to­ści”. Zespół audy­to­wy wziął sobie te sło­wa do ser­ca. Celem audy­tu było zapo­zna­nie się z wydaw­nic­twem, spo­so­bem jego dys­try­bu­cji i przed­sta­wie­nie swo­ich spostrzeżeń

Ustalenia audytu

Gdy popro­si­li­śmy o udo­stęp­nie­nie Porad­ni­ka Lubel­skie­go Senio­ra otrzy­ma­li­śmy go w urzę­dzie. W bie­żą­cym roku, z powo­du koro­na­wi­ru­sa utrud­nio­na była dys­try­bu­cja tego wydaw­nic­twa na wyda­rze­niach zewnętrz­nych. Porad­nik dostęp­ny jest też w for­mie elek­tro­nicz­nej na stro­nie www urzę­du, w zakład­ce senio­rzy1.

Porad­nik ma for­mat A5 i skła­da się z 48 stron. Porad­nik posia­da usztyw­nio­ne okład­ki. Pierw­szą zauwa­żal­ną rze­czą jest zasto­so­wa­nie więk­szej czcion­ki. Prak­tycz­nie cała treść porad­ni­ka wydru­ko­wa­na jest czar­ną czcion­ka, na bia­łym tle, co gwa­ran­tu­je dużą czy­tel­ność (duży kon­trast). Porad­nik skła­da się w więk­szo­ści z tek­stu. Papier i druk zasto­so­wa­ne w porad­ni­ku odbi­ja­ją świa­tło w taki spo­sób, że może to utrud­niać czytanie.

Porad­nik skła­da się z nastę­pu­ją­cych części:

1. Infor­ma­cja, Pro­gra­my, Pomoc (3 strony)
2. Kalen­da­rium imprez senio­ral­nych (4 strony)
3. Kul­tu­ra (6 stron)
4. Sport i aktyw­ność fizycz­na (2 strony)
5. Edu­ka­cja i roz­wój oso­bi­sty (6 strony)
6. Orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we (7 stron)
7. Wspar­cie socjal­ne (11 stron)
8. Bez­pie­czeń­stwo (3 strony)
9. Pozo­sta­łe (6 stron)

W infor­ma­cji odno­śnie Rady Senio­rów i Peł­no­moc­ni­ka ds. Senio­rów zabra­kło infor­ma­cji o kon­tak­cie do tych pod­mio­tów. Poda­no wyłącz­nie kon­takt tele­fo­nicz­ny do Wydzia­łu Ini­cja­tyw i Pro­gra­mów Spo­łecz­nych. Z doświad­cze­nia inne­go zespo­łu audy­to­we­go wyni­ka, że Rada Senio­rów nie jest otwar­ta na taki kon­takt z senio­ra­mi. W zakre­sie zaś peł­no­moc­ni­ka Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin ds. Senio­rów odno­si­my wra­że­nie, że peł­no­moc­nik cał­ko­wi­cie nie jest otwar­ty na spo­tka­nia z senio­ra­mi (uczest­ni­cy wszyst­kich zespo­łów audy­to­wych wyra­ża­li chęć spo­tka­nia z peł­no­moc­ni­kiem, nie zna­lazł on jed­nak cza­su i nie widział moż­li­wo­ści spo­tka­nia zdalnego).

W zakre­sie biblio­tek, domów kul­tu­ry, orli­ków, klu­bów senio­ra nie­ste­ty w porad­ni­ku nie zna­la­zły się map­ki, któ­re mogły­by pomóc usta­lić naj­bliż­szą lub naj­wy­god­niej­szą loka­li­za­cję, choć­by w przybliżeniu.

Na stro­nie 18 poda­no błęd­ny adres inter­ne­to­wy Klu­bu Osie­dlo­we­go Minia­tu­ra. Zda­niem zespo­łu audy­to­we­go przed odda­niem do dru­ku treść publi­ka­cji powin­na być dokład­nie spraw­dzo­na, szcze­gól­nie pod kątem popraw­no­ści adre­sów mailowych.

Na stro­nie 20 poda­no błęd­ny link: www.lublin.eu/sport/orliki/informacje-ogolne. Pra­wi­dło­wy link to https://lublin.eu/sport/orliki/seniorzy-na-orlikach/. Oba link są jed­nak dłu­gie i powin­ny być zamie­nio­ne na krót­sze lin­ki, któ­re łatwiej prze­pi­sać a zara­zem trud­niej popeł­nić błąd. Jed­no­cze­śnie wyda­je się, że w papie­ro­wym porad­ni­ku mogło się zna­leźć wię­cej infor­ma­cji o ofer­cie dla senio­rów. Z infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej wyni­ka, że zaję­cia dla senio­rów na orli­kach odby­wa­ją się w sobo­ty w godz. 11.00–12.00 oraz w nie­dzie­le w godz. 17.00–18.00. Ta infor­ma­cja spo­koj­nie zmie­ści­ła by się w porad­ni­ku, ponie­waż na tej stro­nie pozo­sta­ła poło­wa wol­nej kolumny.

Od stro­ny 23 zamiesz­czo­no infor­ma­cję o klu­bach senio­rów. Zabra­kło tam jed­nak infor­ma­cji, że czę­sto udział w tych zaję­ciach wyma­ga wcze­śniej­sze­go zapi­sa­nia się, na cały semestr. Bra­ku­je też infor­ma­cji gdzie szu­kać infor­ma­cji o aktu­al­nej ofer­cie klu­bów senio­ra. Na stro­nach poda­no jedy­nie adres i zaję­cia, któ­re się tam odby­wa­ją. Brak jed­nak infor­ma­cji o o aktu­al­nej ofer­cie tych klu­bów czy danych kon­tak­to­wych do tych klu­bów gdzie moż­na by dowie­dzieć się wię­cej infor­ma­cji, np. dot. zapisów.

Od stro­ny 27 zamiesz­czo­no infor­ma­cję o orga­ni­za­cjach poza­rzą­do­wych dzia­ła­ją­cych na rzecz senio­rów. W przy­pad­ku czę­ści orga­ni­za­cji zabra­kło infor­ma­cji o stro­nie inter­ne­to­wej. W przy­pad­ku Pol­skie­go Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów poda­no błę­dy adres inter­ne­to­wy2. W zesta­wie­niu zna­la­zło się Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Media­cji, jed­nak nie zna­leź­li­śmy infor­ma­cji by orga­ni­za­cja ta pro­wa­dzi­ła jakieś dzia­ła­nia dla seniorów.

Od stro­ny 34 zna­la­zły się infor­ma­cje dot. wspar­cia socjal­ne­go. Infor­ma­cje te napi­sa­ne są biu­ro­kra­tycz­nym języ­kiem. We wstę­pie poda­no, że wnio­sek skła­da się w Zespo­le Ośrod­ków Wspar­cia, jed­nak nie poda­no danych adre­so­wych czy nume­ru tele­fo­nu tego ośrod­ka. Zapi­sa­no tak­że, że odpłat­ność za usłu­gi wspar­cia zale­ży od docho­du, nie poda­no jed­nak nawet zakre­su tych opłat. Poda­no tak­że, że ofer­ta dla osób nie­peł­no­spraw­nych jest dostęp­na dla osób, któ­re speł­nią kry­te­rium docho­do­we, nie poda­no jed­nak kon­kret­nej kwoty.

W porad­ni­ku nie zna­la­zły się infor­ma­cje dot. bez­pie­czeń­stwa senio­rów, np. zapo­bie­ga­nie kra­dzie­ży na wnucz­ka, oszu­stwom w trak­cie oka­zyj­nych sprze­da­ży, w inter­ne­cie, czy przy­go­to­wa­nia tzw. pudeł­ka życia.

Zasad­nym było­by też infor­mo­wa­nie senio­rów o akcjach, któ­re były pro­wa­dzo­ne przez urząd, takie jak: pudeł­ko życia czy opa­ski telemedyczne.

Podsumowanie

Powsta­nie Porad­ni­ka Lubel­skie­go Senio­ra to cen­na ini­cja­ty­wa. Pozwa­la w jed­nym miej­scu zapo­znać się z wie­lo­ma infor­ma­cja­mi dot. wie­ku senio­ral­ne­go. Część infor­ma­cji wyma­ga jed­nak dopracowania.

Rekomendacje Zespołu

1. War­to roz­wa­żyć zamiesz­cze­nie mapek z orien­ta­cyj­nym zazna­cze­niem poszcze­gól­nych punk­tów, np. biblio­tek, tak by senior mógł szyb­ko zorien­to­wać się, któ­ra loka­li­za­cja jest dla nie­go naj­bar­dziej dogodna.

2. Dziś coraz częst­szym medium, tak­że wśród senio­rów jest face­bo­ok, stąd war­to by uzu­peł­nić porad­nik o odno­śni­ki do facebooka.

3. W porad­ni­ku pra­wie wszę­dzie zasto­so­wa­no dłu­gie lin­ki. Dodat­ko­wo część z lin­ków i maili była błęd­na. Przed odda­niem do dru­ku nale­ża­ło­by zwe­ry­fi­ko­wać popraw­ność tych danych. War­to też roz­wa­żyć skró­ce­nie lin­ków i moni­to­ro­wa­nie ich popu­lar­no­ści (w zakre­sie lin­ków urzę­do­wych), co pozwo­li oce­nić czy senio­rzy korzy­sta­ją z lin­ków poda­nych w publi­ka­cjia tak­że skąd do nich docie­ra­ją (tele­fon czy kom­pu­ter). Przy­kła­do­wo na okład­ce poda­no link: lublin.eu/mieszkancy/seniorzy – moż­na by go zastą­pić lin­kiem: lublin.eu/senior

1https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/aktualnosci/poradnik-lubelskiego-seniora,387,1521,1.html

2Poda­no nie dzia­ła­ją­ca stro­nę pzerii.pl, gdy pra­wi­dło­wy adres to pzerii.lublin.pl