Audyt – Domy Pomocy Społecznej

Domy Pomo­cy Spo­łecz­nej w Lubli­nie

(dla osób w pode­szłym wie­ku i osób nie­peł­no­spraw­nych fizycznie)

w latach 2018–2020

(poziom świad­czeń i rekomendacje)

Opra­co­wał

zespół Gru­py Senio­rów w składzie:

Józef Nowo­miń­ski

Bar­ba­ra Skubis

Bar­ba­ra Szymańska

(pod opie­ką redak­cyj­ną Krzysz­to­fa Kowalika)

w ramach

pro­jek­tu

Spraw­dza­my jak jest

Lublin, paź­dzier­nik 2020 r. 

Pod­sta­wo­we prze­pi­sy praw­ne (wyciąg):

I. Usta­wa z dnia 12 mar­ca 2004 r. o pomo­cy spo­łecz­nej (D.U. 2004, Nr 64, poz. 593) z póź. zm.):

Art. 16.

ust. 1. Obo­wią­zek zapew­nie­nia reali­za­cji zadań pomo­cy spo­łecz­nej spo­czy­wa na jed­nost­kach samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oraz na orga­nach admi­ni­stra­cji rzą­do­wej w zakre­sie usta­lo­nym ustawą.

Art. 16a.

ust. 1. Gmi­na, powiat i samo­rząd woje­wódz­twa przy­go­to­wu­ją oce­nę zaso­bów pomo­cy spo­łecz­nej w opar­ciu o ana­li­zę lokal­nej sytu­acji spo­łecz­nej i demograficznej.

Ust. 4. Organ wyko­naw­czy jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go przed­sta­wia co roku do dnia 30 kwiet­nia odpo­wied­nio radzie gmi­ny, radzie powia­tu, a do dnia 30 czerw­ca sej­mi­ko­wi woje­wódz­twa wła­ści­wej jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go oce­nę, o któ­rej mowa w ust. 1. Oce­na wraz z reko­men­da­cja­mi jest pod­sta­wą do pla­no­wa­nia budże­tu na rok następny.

Art. 17.

ust. 1. Do zadań wła­snych gmi­ny o cha­rak­te­rze obo­wiąz­ko­wym należy:

16) kie­ro­wa­nie do domu pomo­cy spo­łecz­nej i pono­sze­nie odpłat­no­ści za pobyt

miesz­kań­ca gmi­ny w tym domu;

18) utwo­rze­nie i utrzy­my­wa­nie ośrod­ka pomo­cy spo­łecz­nej, w tym zapew­nie­nie środ­ków na wyna­gro­dze­nia pracowników; 

ust. 2. Do zadań wła­snych gmi­ny należy: 

3) pro­wa­dze­nie i zapew­nie­nie miejsc w domach pomo­cy spo­łecz­nej i ośrod­kach\ wspar­cia o zasię­gu gmin­nym oraz kie­ro­wa­nie do nich osób wyma­ga­ją­cych opieki; 

Art. 19.

Do zadań wła­snych powia­tu należy: 

10) pro­wa­dze­nie i roz­wój infra­struk­tu­ry domów pomo­cy spo­łecz­nej o zasię­gu ponad­gmin­nym oraz umiesz­cza­nie w nich skie­ro­wa­nych osób; 

Art. 22.

Do zadań woje­wo­dy należy: 

3) wyda­wa­nie i cofa­nie zezwo­leń lub zezwo­leń warun­ko­wych na pro­wa­dze­nie domów pomo­cy spo­łecz­nej oraz wyda­wa­nie i cofa­nie zezwo­leń na pro­wa­dze­nie pla­có­wek zapew­nia­ją­cych cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku, w tym pro­wa­dzo­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów o dzia­łal­no­ści gospodarczej;

4) pro­wa­dze­nie reje­stru domów pomo­cy spo­łecz­nej, pla­có­wek zapew­nia­ją­cych cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku, w tym pro­wa­dzo­nych na pod­sta­wie prze­pi­sów o dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, pla­có­wek zapew­nia­ją­cych miej­sca noc­le­go­we oraz jed­no­stek spe­cja­li­stycz­ne­go poradnictwa; 

Art. 36. Świad­cze­nia­mi z pomo­cy spo­łecz­nej są: 

ust. 2) świad­cze­nia niepieniężne: 

o) pobyt i usłu­gi w domu pomo­cy społecznej, 

Art. 54.

ust. 1. Oso­bie wyma­ga­ją­cej cało­do­bo­wej opie­ki z powo­du wie­ku, cho­ro­by lub nie­peł­no­spraw­no­ści, nie­mo­gą­cej samo­dziel­nie funk­cjo­no­wać w codzien­nym życiu, któ­rej nie moż­na zapew­nić nie­zbęd­nej pomo­cy w for­mie usług opie­kuń­czych, przy­słu­gu­je pra­wo do umiesz­cze­nia w domu pomo­cy społecznej. 

ust. 2. Oso­bę, o któ­rej mowa w ust. 1, kie­ru­je się do domu pomo­cy spo­łecz­nej odpo­wied­nie­go typu, zlo­ka­li­zo­wa­ne­go jak naj­bli­żej miej­sca zamiesz­ka­nia oso­by kie­ro­wa­nej, z zastrze­że­niem ust. 2a, chy­ba że oko­licz­no­ści spra­wy wska­zu­ją ina­czej, po uzy­ska­niu zgo­dy tej oso­by lub jej przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go na umiesz­cze­nie w domu pomo­cy społecznej. 

ust. 2a. W przy­pad­ku gdy prze­wi­dy­wa­ny ter­min ocze­ki­wa­nia na umiesz­cze­nie w domu pomo­cy spo­łecz­nej dane­go typu zlo­ka­li­zo­wa­nym naj­bli­żej miej­sca zamiesz­ka­nia oso­by kie­ro­wa­nej wyno­si ponad 3 mie­sią­ce, oso­bę, o któ­rej mowa w ust. 1, kie­ru­je się na jej wnio­sek do domu pomo­cy spo­łecz­nej tego same­go typu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go jak naj­bli­żej miej­sca zamiesz­ka­nia oso­by kie­ro­wa­nej, w któ­rym prze­wi­dy­wa­ny ter­min ocze­ki­wa­nia na umiesz­cze­nie jest krót­szy niż 3 miesiące. 

ust. 4. W przy­pad­ku gdy oso­ba bez­względ­nie wyma­ga­ją­ca pomo­cy lub jej przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy nie wyra­ża­ją zgo­dy na umiesz­cze­nie w domu pomo­cy spo­łecz­nej lub po umiesz­cze­niu wyco­fa­ją swo­ją zgo­dę, ośro­dek pomo­cy spo­łecz­nej lub dom pomo­cy spo­łecz­nej są obo­wią­za­ne do zawia­do­mie­nia o tym wła­ści­we­go sądu, a jeże­li oso­ba taka nie ma przed­sta­wi­cie­la usta­wo­we­go lub opie­ku­na – prokuratora. 

Art. 55.

ust. 1. Dom pomo­cy spo­łecz­nej świad­czy usłu­gi byto­we, opie­kuń­cze, wspo­ma­ga­ją­ce i edu­ka­cyj­ne na pozio­mie obo­wią­zu­ją­ce­go stan­dar­du, w zakre­sie i for­mach wyni­ka­ją­cych z indy­wi­du­al­nych potrzeb osób w nim prze­by­wa­ją­cych, zwa­nych dalej „miesz­kań­ca­mi domu”. 

Ust. 2. Orga­ni­za­cja domu pomo­cy spo­łecz­nej, zakres i poziom usług świad­czo­nych przez dom uwzględ­nia w szcze­gól­no­ści wol­ność, intym­ność, god­ność i poczu­cie bez­pie­czeń­stwa miesz­kań­ców domu oraz sto­pień ich fizycz­nej i psy­chicz­nej sprawności. 

Ust. 3. Dom pomo­cy spo­łecz­nej może rów­nież świad­czyć usłu­gi opie­kuń­cze i spe­cja­li­stycz­ne usłu­gi opie­kuń­cze dla osób w nim niezamieszkujących. 

Art. 56.

Domy pomo­cy spo­łecz­nej, w zależ­no­ści od tego, dla kogo są prze­zna­czo­ne, dzie­lą się na nastę­pu­ją­ce typy domów, dla: 

1) osób w pode­szłym wieku; 

2) osób prze­wle­kle soma­tycz­nie chorych; 

3) osób prze­wle­kle psy­chicz­nie chorych; 

4) doro­słych nie­peł­no­spraw­nych intelektualnie;

5) dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nych intelektualnie; 

6) osób nie­peł­no­spraw­nych fizycznie; 

7) osób uza­leż­nio­nych od alkoholu. 

Art. 56a.

ust. 1. Dom pomo­cy spo­łecz­nej może być pro­wa­dzo­ny w jed­nym budyn­ku łącz­nie dla: 

1) osób w pode­szłym wie­ku oraz osób prze­wle­kle soma­tycz­nie chorych; 

2) osób prze­wle­kle soma­tycz­nie cho­rych oraz osób nie­peł­no­spraw­nych fizycznie; 

3) osób w pode­szłym wie­ku oraz osób nie­peł­no­spraw­nych fizycznie; 

4) osób doro­słych nie­peł­no­spraw­nych inte­lek­tu­al­nie oraz dzie­ci i mło­dzie­ży nie­peł­no­spraw­nych intelektualnie. 

ust. 2. Typy domów pomo­cy spo­łecz­nej mogą być łączo­ne w inny spo­sób niż okre­ślo­ny w ust. 1, pod warun­kiem usy­tu­owa­nia każ­de­go z nich w odręb­nym budynku. 

ust. 3. W przy­pad­kach, o któ­rych mowa w ust. 1 i 2, dom pomo­cy spo­łecz­nej świad­czy usłu­gi na pozio­mie obo­wią­zu­ją­ce­go stan­dar­du odpo­wied­nio dla każ­de­go typu domu. 

Art. 57.

ust. 1. Domy pomo­cy spo­łecz­nej mogą pro­wa­dzić, po uzy­ska­niu zezwo­le­nia wojewody: 

1) jed­nost­ki samo­rzą­du terytorialnego; 

2) Kościół Kato­lic­ki, inne kościo­ły, związ­ki wyzna­nio­we oraz orga­ni­za­cje spo­łecz­ne, fun­da­cje i stowarzyszenia; 

3) inne oso­by prawne; 

4) oso­by fizyczne. 

ust. 2. Zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy spo­łecz­nej wyda­je woje­wo­da wła­ści­wy ze wzglę­du na poło­że­nie domu. 

ust. 3. Woje­wo­da wyda­je zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy spo­łecz­nej, jeże­li pod­miot o nie występujący: 

1) speł­nia warun­ki okre­ślo­ne w niniej­szej ustawie; 

2) speł­nia stan­dar­dy, o któ­rych mowa w art. 55 ust. 1 i 2; 

 1. zło­ży wnio­sek o wyda­nie zezwo­le­nia na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy społecznej.

ust. 3a. Wnio­sek o zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy spo­łecz­nej zawiera: 

1) nazwę pod­mio­tu, jego sie­dzi­bę i adres, a w przy­pad­ku oso­by fizycz­nej tak­że dane oso­bo­we (imię i nazwi­sko, adres zamiesz­ka­nia, numer PESEL, o ile oso­ba taki posiada); 

2) numer w reje­strze przed­się­bior­ców w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym albo wska­za­nie doku­men­tu okre­śla­ją­ce­go sta­tus praw­ny podmiotu; 

3) numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP);

4) numer iden­ty­fi­ka­cyj­ny REGON

5) nazwę, adres i typ domu pomo­cy społecznej; 

6) licz­bę miejsc prze­zna­czo­nych dla miesz­kań­ców domu; 

7) struk­tu­rę zatrud­nie­nia i zakres świad­czo­nych usług przez poszcze­gól­ne gru­py personelu. 

ust. 3b. Do wnio­sku o zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy spo­łecz­nej nale­ży dołączyć: 

1) kopię doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go tytuł praw­ny do nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej jest usy­tu­owa­ny dom; 

2) doku­men­ty potwier­dza­ją­ce speł­nie­nie wyma­gań okre­ślo­nych odręb­ny­mi przepisami; 

3) regu­la­min orga­ni­za­cyj­ny domu pomo­cy spo­łecz­nej lub jego projekt; 

4) w przy­pad­ku pod­mio­tów, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 2–4:

a) doku­men­ty potwier­dza­ją­ce sta­tus praw­ny pod­mio­tu, w przy­pad­ku gdy nie pod­le­ga wpi­so­wi do reje­stru przed­się­bior­ców w Kra­jo­wym Reje­strze Sądo­wym lub do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospodarczej, 

b) infor­ma­cję o spo­so­bie finan­so­wa­nia domu, 

c) zaświad­cze­nie, że oso­ba, któ­ra będzie kie­ro­wa­ła domem jest zdol­na ze wzglę­du na stan zdro­wia do kie­ro­wa­nia domem, 

d) zaświad­cze­nie albo oświad­cze­nie o nie­za­le­ga­niu z płat­no­ścia­mi wobec urzę­du skar­bo­we­go i skład­ka­mi do Zakła­du Ubez­pie­czeń Spo­łecz­nych oraz 

e) zaświad­cze­nie albo oświad­cze­nie o nie­ka­ral­no­ści za prze­stęp­stwo popeł­nio­ne umyśl­nie oso­by, któ­ra będzie kie­ro­wa­ła domem. 

ust. 3c. Oświad­cze­nia, o któ­rych mowa w ust. 3b pkt 4 lit. d i e, skła­da się pod rygo­rem odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej za skła­da­nie fał­szy­wych zeznań. Skła­da­ją­cy oświad­cze­nie jest obo­wią­za­ny do zawar­cia w nim klau­zu­li nastę­pu­ją­cej tre­ści: „Jestem świa­do­my odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej za zło­że­nie fał­szy­we­go oświad­cze­nia.”. Klau­zu­la ta zastę­pu­je poucze­nie orga­nu o odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej za skła­da­nie fał­szy­wych zeznań. 

ust. 4. Zezwo­le­nie wyda­je się po prze­pro­wa­dze­niu wizy­ta­cji obiek­tu, w któ­rym usy­tu­owa­ny jest dom pomo­cy społecznej. 

ust. 5. Zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy spo­łecz­nej wyda­je się na czas nieokreślony. 

ust. 6. Woje­wo­da pro­wa­dzi rejestr domów pomo­cy spo­łecz­nej. Woje­wo­da corocz­nie, do dnia 30 czerw­ca, ogła­sza rejestr domów pomo­cy spo­łecz­nej w woje­wódz­kim dzien­ni­ku urzędowym. 

ust. 7. Bez zgo­dy woje­wo­dy wła­ści­we orga­ny samo­rzą­du woje­wódz­twa, powia­tu i mia­sta na pra­wach powia­tu nie mogą zmie­nić prze­zna­cze­nia oraz typu domu pomo­cy spo­łecz­nej i ośrod­ka wsparcia. 

ust. 8. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go okre­śli, w dro­dze rozporządzenia: 

1) spo­sób funk­cjo­no­wa­nia okre­ślo­nych typów domów pomo­cy spo­łecz­nej i obo­wią­zu­ją­cy stan­dard pod­sta­wo­wych usług świad­czo­nych przez domy pomo­cy społecznej, 

2) wzór wnio­sku o wyda­nie zezwo­le­nia na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy społecznej, 

3) tryb kie­ro­wa­nia i przyj­mo­wa­nia osób ubie­ga­ją­cych się o przy­ję­cie do domu pomo­cy spo­łecz­nej – uwzględ­nia­jąc indy­wi­du­al­ne potrze­by i moż­li­wo­ści psy­cho­fi­zycz­ne miesz­kań­ców domów oraz osób kie­ro­wa­nych do domów pomo­cy społecznej. 

Art. 57a.

ust. 1. Jeże­li pod­miot, któ­re­mu wyda­no zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy społecznej: 

1) prze­stał speł­niać warun­ki okre­ślo­ne w niniej­szej ustawie, 

2) prze­stał speł­niać stan­dar­dy, o któ­rych mowa w art. 55 ust. 1 i 2, 

3) nie przed­sta­wi na żąda­nie woje­wo­dy w wyzna­czo­nym ter­mi­nie aktu­al­nych doku­men­tów, oświad­czeń lub infor­ma­cji, o któ­rych mowa w art. 57 ust. 3b – woje­wo­da wyzna­cza dodat­ko­wy ter­min na speł­nie­nie warun­ków lub stan­dar­dów albo na dostar­cze­nie wyma­ga­nych doku­men­tów, oświad­czeń lub informacji. 

ust. 2. Po bez­sku­tecz­nym upły­wie ter­mi­nu, o któ­rym mowa w ust. 1, woje­wo­da cofa zezwo­le­nie na pro­wa­dze­nie domu pomo­cy społecznej. 

ust. 3. W przy­pad­ku cof­nię­cia zezwo­le­nia, woje­wo­da wykre­śla dom z reje­stru domów pomo­cy społecznej. 

Art. 58.

ust. 1. Wydat­ki zwią­za­ne z zapew­nie­niem cało­do­bo­wej opie­ki miesz­kań­com oraz zaspo­ka­ja­niem ich nie­zbęd­nych potrzeb byto­wych i spo­łecz­nych w cało­ści pokry­wa dom pomo­cy społecznej. 

ust. 2. Dom pomo­cy spo­łecz­nej umoż­li­wia i orga­ni­zu­je miesz­kań­com pomoc w korzy­sta­niu ze świad­czeń zdro­wot­nych przy­słu­gu­ją­cych im na pod­sta­wie odręb­nych przepisów. 

ust. 3. Dom pomo­cy spo­łecz­nej pokry­wa opła­ty ryczał­to­we i czę­ścio­wą odpłat­ność do wyso­ko­ści limi­tu ceny, prze­wi­dzia­ne w prze­pi­sach o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych. 

ust. 4. Dom pomo­cy spo­łecz­nej może pokryć wydat­ki pono­szo­ne na nie­zbęd­ne usłu­gi pie­lę­gna­cyj­ne w zakre­sie wykra­cza­ją­cym poza upraw­nie­nia wyni­ka­ją­ce z prze­pi­sów o świad­cze­niach opie­ki zdro­wot­nej finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych. 

Art. 59.

ust. 1. Decy­zję o skie­ro­wa­niu do domu pomo­cy spo­łecz­nej i decy­zję usta­la­ją­cą opła­tę za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej wyda­je organ gmi­ny wła­ści­wej dla tej oso­by w dniu jej kie­ro­wa­nia do domu pomo­cy społecznej. 

ust. 2. Decy­zję o umiesz­cze­niu w domu pomo­cy spo­łecz­nej wyda­je organ gmi­ny pro­wa­dzą­cej dom pomo­cy spo­łecz­nej lub sta­ro­sta powia­tu pro­wa­dzą­ce­go dom pomo­cy spo­łecz­nej. W przy­pad­ku regio­nal­nych domów pomo­cy spo­łecz­nej decy­zję wyda­je mar­sza­łek woje­wódz­twa, z zastrze­że­niem ust. 5. 

ust.3. W razie nie­moż­no­ści umiesz­cze­nia w domu pomo­cy spo­łecz­nej z powo­du bra­ku wol­nych miejsc, powia­da­mia się oso­bę o wpi­sa­niu na listę ocze­ku­ją­cych oraz o prze­wi­dy­wa­nym ter­mi­nie ocze­ki­wa­nia na umiesz­cze­nie w domu pomo­cy społecznej. 

ust.4. Prze­pi­sy ust. 1–3 sto­su­je się do domów pomo­cy spo­łecz­nej pro­wa­dzo­nych na zle­ce­nie orga­nów jed­no­stek samo­rzą­du terytorialnego.

Ust.5. W przy­pad­ku regio­nal­ne­go domu pomo­cy spo­łecz­nej finan­so­wa­ne­go z docho­dów wła­snych samo­rzą­du woje­wódz­twa decy­zję o skie­ro­wa­niu wyda­je organ gmi­ny, a decy­zję o umiesz­cze­niu i opła­cie za pobyt wyda­je mar­sza­łek woje­wódz­twa na pod­sta­wie art. 61 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, przy czym art. 64 sto­su­je się odpowiednio. 

Ust. 6. W przy­pad­ku regio­nal­ne­go domu pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rym mowa w art. 56 pkt 7, decy­zję o skie­ro­wa­niu do domu pomo­cy spo­łecz­nej i decy­zję usta­la­ją­cą opła­tę za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej wyda­je organ gmi­ny wła­ści­wej dla tej oso­by w dniu jej kie­ro­wa­nia do domu pomo­cy spo­łecz­nej. Decy­zję o umiesz­cze­niu w regio­nal­nym domu pomo­cy spo­łecz­nej wyda­je mar­sza­łek województwa. 

Ust. 7. Decy­zję o skie­ro­wa­niu oraz o umiesz­cze­niu w domu pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rym mowa w art. 56 pkt 7, wyda­je się na czas okre­ślo­ny nie dłuż­szy niż 12 mie­się­cy, z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia do 18 mie­się­cy w uza­sad­nio­nych przypadkach. 

Art. 60.

ust.1. Pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej jest odpłat­ny do wyso­ko­ści śred­nie­go mie­sięcz­ne­go kosz­tu utrzy­ma­nia miesz­kań­ca, z zastrze­że­niem ust. 3. 

ust. 2. Śred­ni mie­sięcz­ny koszt utrzy­ma­nia mieszkańca: 

1) w domu pomo­cy spo­łecz­nej o zasię­gu gmin­nym – usta­la wójt (bur­mistrz, pre­zy­dent mia­sta) i ogła­sza w woje­wódz­kim dzien­ni­ku urzę­do­wym, nie póź­niej niż do dnia 31 mar­ca każ­de­go roku; 

2) w domu pomo­cy spo­łecz­nej o zasię­gu powia­to­wym – usta­la sta­ro­sta i ogła­sza w woje­wódz­kim dzien­ni­ku urzę­do­wym, nie póź­niej niż do dnia 31 mar­ca każ­de­go roku; 

3) w regio­nal­nym domu pomo­cy spo­łecz­nej – usta­la mar­sza­łek woje­wódz­twa i ogła­sza w woje­wódz­kim dzien­ni­ku urzę­do­wym, nie póź­niej niż do dnia 31 mar­ca każ­de­go roku. 

Ust.3. Ogło­szo­ny śred­ni mie­sięcz­ny koszt utrzy­ma­nia miesz­kań­ca w domu pomo­cy spo­łecz­nej, o któ­rym mowa w ust. 2, może być niż­szy niż obli­czo­ny zgod­nie z art. 6 ust. 15, jed­nak pod warun­kiem zapew­nie­nia reali­za­cji zadań na pozio­mie obo­wią­zu­ją­ce­go standardu. 

Ust. 4. Ogło­sze­nie, o któ­rym mowa w ust. 2, sta­no­wi pod­sta­wę do usta­le­nia odpłat­no­ści za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej od następ­ne­go mie­sią­ca przy­pa­da­ją­ce­go po mie­sią­cu, w któ­rym zosta­ło opu­bli­ko­wa­ne. Do tego cza­su odpłat­ność za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej usta­la się na pod­sta­wie ogło­sze­nia z roku poprzedniego. 

Ust. 5. W domu pomo­cy spo­łecz­nej, któ­ry roz­po­czął dzia­łal­ność, śred­ni mie­sięcz­ny koszt utrzy­ma­nia miesz­kań­ca usta­la się w wyso­ko­ści śred­niej woje­wódz­kiej kwo­ty śred­nie­go kosz­tu utrzy­ma­nia w domach pomo­cy spo­łecz­nej dane­go typu, a jeże­li takie­go typu nie ma na tere­nie woje­wódz­twa, śred­ni mie­sięcz­ny koszt utrzy­ma­nia miesz­kań­ca usta­la się w wyso­ko­ści śred­niej woje­wódz­kiej kwo­ty śred­nie­go kosz­tu utrzy­ma­nia w domach pomo­cy społecznej. 

Ust. 6. W celu usta­le­nia śred­nie­go mie­sięcz­ne­go kosz­tu utrzy­ma­nia w domu pomo­cy spo­łecz­nej, któ­ry nie był pro­wa­dzo­ny przez cały rok kalen­da­rzo­wy, kwo­tę kosz­tów dzia­łal­no­ści domu wyni­ka­ją­cą z utrzy­ma­nia miesz­kań­ców z roku poprzed­nie­go dzie­li się przez śred­nią mie­sięcz­ną licz­bę miesz­kań­ców prze­by­wa­ją­cych w domu pomo­cy spo­łecz­nej oraz licz­bę mie­się­cy w roku przy­pa­da­ją­cych po mie­sią­cu wyda­nia zezwo­le­nia na pro­wa­dze­nie domu. 

Art. 61.

ust. 1. Obo­wią­za­ni do wno­sze­nia opła­ty za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej są w kolejności: 

1) miesz­ka­niec domu, a w przy­pad­ku osób mało­let­nich przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy z docho­dów dziecka, 

2) mał­żo­nek, zstęp­ni przed wstępnymi, 

3) gmi­na, z któ­rej oso­ba zosta­ła skie­ro­wa­na do domu pomo­cy spo­łecz­nej – przy czym oso­by i gmi­na okre­ślo­ne w pkt 2 i 3 nie mają obo­wiąz­ku wno­sze­nia opłat, jeże­li miesz­ka­niec domu pono­si peł­ną odpłatność. 

Ust. 2. Opła­tę za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej wnoszą: 

1) miesz­ka­niec domu, nie wię­cej jed­nak niż 70% swo­je­go docho­du, a w przy­pad­ku osób mało­let­nich przed­sta­wi­ciel usta­wo­wy z docho­dów dziec­ka, nie wię­cej niż 70% tego dochodu; 

2) mał­żo­nek, zstęp­ni przed wstęp­ny­mi – zgod­nie z umo­wą zawar­tą w try­bie art. 103 ust. 2: 

a) w przy­pad­ku oso­by samot­nie gospo­da­ru­ją­cej, jeże­li dochód jest wyż­szy niż 300% kry­te­rium docho­do­we­go oso­by samot­nie gospo­da­ru­ją­cej, jed­nak kwo­ta docho­du pozo­sta­ją­ca po wnie­sie­niu opła­ty nie może być niż­sza niż 300% tego kryterium, 

b) w przy­pad­ku oso­by w rodzi­nie, jeże­li posia­da­ny dochód na oso­bę jest wyż­szy niż 300% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzi­nie, z tym że kwo­ta docho­du pozo­sta­ją­ca po wnie­sie­niu opła­ty nie może być niż­sza niż 300% kry­te­rium docho­do­we­go na oso­bę w rodzinie; 

3) gmi­na, z któ­rej oso­ba zosta­ła skie­ro­wa­na do domu pomo­cy spo­łecz­nej – w wyso­ko­ści róż­ni­cy mię­dzy śred­nim kosz­tem utrzy­ma­nia w domu pomo­cy spo­łecz­nej a opła­ta­mi wno­szo­ny­mi przez oso­by, o któ­rych mowa w pkt 1 i 2. 

ust. 2a. Opła­tę za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej mogą wno­sić oso­by nie­wy­mie­nio­ne w ust. 2. 

2b. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 2a, gmi­na wno­si opła­tę w wyso­ko­ści róż­ni­cy mię­dzy śred­nim kosz­tem utrzy­ma­nia w domu pomo­cy spo­łecz­nej a opła­ta­mi wno­szo­ny­mi przez oso­by, o któ­rych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a. 

Ust. 2c. W przy­pad­ku, o któ­rym mowa w ust. 2a, art. 103 ust. 2 sto­su­je się odpowiednio. 

Ust. 3. W przy­pad­ku nie­wy­wią­zy­wa­nia się osób, o któ­rych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, z obo­wiąz­ku opła­ty za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej opła­ty te zastęp­czo wno­si gmi­na, z któ­rej oso­ba zosta­ła skie­ro­wa­na do domu pomo­cy spo­łecz­nej. Gmi­nie przy­słu­gu­je pra­wo docho­dze­nia zwro­tu ponie­sio­nych na ten cel wydatków. 

Ust. 4. Dochód miesz­kań­ca domu podej­mu­ją­ce­go pra­cę ze wska­zań tera­peu­tycz­no reha­bi­li­ta­cyj­nych lub uczest­ni­czą­ce­go w warsz­ta­tach tera­pii zaję­cio­wej, sta­no­wią­cy pod­sta­wę nali­cza­nia opła­ty, zmniej­sza się o 50% kwo­ty otrzy­my­wa­nej z tytu­łu wyna­gro­dze­nia za tę pra­cę lub o kwo­tę odpo­wia­da­ją­cą wyso­ko­ści kie­szon­ko­we­go wypła­ca­ne­go z tytu­łu uczest­nic­twa w tych warsztatach. 

Art. 62.

ust. 1. Miesz­ka­niec domu wno­si opła­tę do kasy domu lub na jego rachu­nek ban­ko­wy. Za jego zgo­dą opła­ta może być potrącana: 

1) z eme­ry­tu­ry lub ren­ty miesz­kań­ca domu – przez wła­ści­wy organ emerytalno–rentowy, zgod­nie z odręb­ny­mi przepisami; 

2) z zasił­ku sta­łe­go miesz­kań­ca domu – przez ośro­dek pomo­cy spo­łecz­nej doko­nu­ją­cy wypła­ty świad­cze­nia; opła­tę za pobyt ośro­dek pomo­cy spo­łecz­nej prze­ka­zu­je na rachu­nek ban­ko­wy domu pomo­cy społecznej. 

Ust. 2. Oso­by, o któ­rych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wno­szą opła­tę usta­lo­ną zgod­nie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachu­nek ban­ko­wy gmi­ny, z któ­rej miesz­ka­niec domu został skie­ro­wa­ny; opła­tę tę gmi­na wraz z opła­tą, o któ­rej mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, prze­ka­zu­je na rachu­nek ban­ko­wy wła­ści­we­go domu pomo­cy społecznej. 

Ust. 3. Opła­ty, o któ­rych mowa w ust. 1 i 2, prze­zna­cza się na utrzy­ma­nie domu pomo­cy społecznej. 

Art. 63.

ust. 1. Miesz­ka­niec domu, a tak­że inna oso­ba obo­wią­za­na do wno­sze­nia opłat za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej, jeże­li miesz­ka­niec domu prze­by­wa u tej oso­by, nie pono­szą opłat za okres nie­obec­no­ści miesz­kań­ca domu nie­prze­kra­cza­ją­cej 21 dni w roku kalendarzowym. 

Ust. 2. Za mało­let­nie­go miesz­kań­ca domu nie wno­si się opła­ty z jego docho­du i docho­du osób obo­wią­za­nych do wno­sze­nia opła­ty w okre­sie jego nie­obec­no­ści nie­prze­kra­cza­ją­cej 70 dni w roku kalen­da­rzo­wym, jeże­li w tym cza­sie prze­by­wa w domu rodzinnym. 

Art. 64.

Oso­by wno­szą­ce opła­tę za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej moż­na zwol­nić, na ich wnio­sek, czę­ścio­wo lub cał­ko­wi­cie z tej opła­ty, w szcze­gól­no­ści jeżeli: 

1) wno­szą opła­tę za pobyt innych człon­ków rodzi­ny w domu pomo­cy spo­łecz­nej, ośrod­ku wspar­cia lub innej placówce; 

2) wystę­pu­ją uza­sad­nio­ne oko­licz­no­ści, zwłasz­cza dłu­go­trwa­ła cho­ro­ba, bez­ro­bo­cie, nie­peł­no­spraw­ność, śmierć człon­ka rodzi­ny, stra­ty mate­rial­ne powsta­łe w wyni­ku klę­ski żywio­ło­wej lub innych zda­rzeń losowych; 

3) mał­żon­ko­wie, zstępni,wstępni utrzy­mu­ją się z jed­ne­go świad­cze­nia lub wynagrodzenia; 

4) oso­ba obo­wią­za­na do wno­sze­nia opła­ty jest w cią­ży lub samot­nie wycho­wu­je dziecko. 

Art. 64a.

Oso­bę zobo­wią­za­ną do wno­sze­nia opła­ty za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej zwal­nia się cał­ko­wi­cie z tej opła­ty na jej wnio­sek pod warun­kiem, iż przed­sta­wi pra­wo­moc­ne orze­cze­nie sądu o pozba­wie­niu rodzi­ca wła­dzy rodzi­ciel­skiej nad tą oso­bą i oświad­czy, że wła­dza rodzi­ciel­ska nie zosta­ła przywrócona. 

Art. 64b.

Ust. 1. Człon­ków Kor­pu­su Wete­ra­nów Walk o Nie­pod­le­głość Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, o któ­rych mowa w art. 6² ust. 2 usta­wy z dnia 24 stycz­nia 1991 r. o kom­ba­tan­tach oraz nie­któ­rych oso­bach będą­cych ofia­ra­mi repre­sji wojen­nych i okre­su powo­jen­ne­go (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), obo­wią­za­nych do wno­sze­nia opła­ty za swój pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej moż­na zwol­nić, na ich wnio­sek albo z urzę­du, cał­ko­wi­cie albo czę­ścio­wo z opła­ty za pobyt w domu pomo­cy społecznej. 

Ust. 2. Przy podej­mo­wa­niu decy­zji o cał­ko­wi­tym albo czę­ścio­wym zwol­nie­niu człon­ka Kor­pu­su Wete­ra­nów Walk o Nie­pod­le­głość Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z opła­ty za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej albo o odmo­wie zwol­nie­nia organ bie­rze pod uwa­gę moż­li­wo­ści i sytu­ację finan­so­wą gminy. 

Art. 65.

ust. 1. Do domów pomo­cy spo­łecz­nej pro­wa­dzo­nych przez pod­mio­ty nie­pu­blicz­ne, o któ­rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2–4, jeże­li nie są one pro­wa­dzo­ne na zle­ce­nie orga­nu jed­nost­ki samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go, nie sto­su­je się art. 59–64b.

Ust. 2. W przy­pad­ku bra­ku miejsc w domu pomo­cy spo­łecz­nej o zasię­gu gmin­nym lub powia­to­wym gmi­na może kie­ro­wać oso­by tego wyma­ga­ją­ce do domu pomo­cy spo­łecz­nej, któ­ry nie jest pro­wa­dzo­ny na zle­ce­nie wój­ta (bur­mi­strza, pre­zy­den­ta mia­sta) lub sta­ro­sty. W takim przy­pad­ku sto­su­je się odpo­wied­nio art. 61–64b, z tym że wyso­kość opła­ty za pobyt w takim domu okre­śla umo­wa zawar­ta przez gmi­nę z pod­mio­tem pro­wa­dzą­cym dom. 

Art. 66.

Rada gmi­ny może okre­ślić, w dro­dze uchwa­ły, dla osób, o któ­rych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a, korzyst­niej­sze warun­ki usta­la­nia opłat za pobyt w domu pomo­cy spo­łecz­nej o zasię­gu gmin­nym, czę­ścio­we­go lub cał­ko­wi­te­go zwol­nie­nia z tych opłat, zwro­tu należ­no­ści za okres nie­obec­no­ści oso­by w domu. 

Art. 67.

ust. 1. Dzia­łal­ność gospo­dar­cza w zakre­sie pro­wa­dze­nia pla­ców­ki zapew­nia­ją­cej cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku może być pro­wa­dzo­na po uzy­ska­niu zezwo­le­nia wojewody. 

Ust. 2. Woje­wo­da wyda­je zezwo­le­nie, jeże­li pod­miot o nie występujący: 

1) speł­nia warun­ki okre­ślo­ne w niniej­szej ustawie; 

2) speł­nia stan­dar­dy, o któ­rych mowa w art. 68; 

3) przedstawi: 

a) wnio­sek o zezwolenie, 

b) doku­men­ty potwier­dza­ją­ce tytuł praw­ny do nie­ru­cho­mo­ści, na któ­rej jest usy­tu­owa­ny dom, 

c) zaświad­cze­nie wła­ści­we­go orga­nu potwier­dza­ją­ce moż­li­wość użyt­ko­wa­nia obiek­tu okre­ślo­ne­go w kate­go­rii XI załącz­ni­ka do usta­wy z dnia 7 lip­ca 1994 r. – Pra­wo budow­la­ne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

d) kon­cep­cję pro­wa­dze­nia placówki, 

e) infor­ma­cję o spo­so­bie finan­so­wa­nia pla­ców­ki i nie­za­le­ga­niu z płat­no­ścia­mi wobec urzę­du skar­bo­we­go i skład­ka­mi do Zakła­du Ubez­pie­czeń Społecznych, 

f) infor­ma­cję z Kra­jo­we­go Reje­stru Kar­ne­go o nie­ka­ral­no­ści oso­by, któ­ra będzie kie­ro­wa­ła pla­ców­ką, i zaświad­cze­nie, że ze wzglę­du na stan zdro­wia jest ona zdol­na do pro­wa­dze­nia placówki. 

Ust. 3. Woje­wo­da pro­wa­dzi rejestr pla­có­wek, o któ­rych mowa w ust. 1. Rejestr jest jawny. 

Ust. 4. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go okre­śli, w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia, tryb postę­po­wa­nia w spra­wach doty­czą­cych wyda­wa­nia i cofa­nia zezwo­leń na pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w zakre­sie pro­wa­dze­nia pla­ców­ki zapew­nia­ją­cej cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku i wzór wnio­sku o zezwo­le­nie, uwzględ­nia­jąc koniecz­ność zapew­nie­nia wła­ści­wej opie­ki oso­bom prze­by­wa­ją­cym w takich placówkach. 

Art. 68.

ust. 1. Opie­ka w pla­ców­ce zapew­nia­ją­cej cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku pole­ga na świad­cze­niu przez całą dobę usług: 

1) opie­kuń­czych zapewniających: 

a) udzie­la­nie pomo­cy w pod­sta­wo­wych czyn­no­ściach życiowych, 

b) pie­lę­gna­cję, w tym pie­lę­gna­cję w cza­sie choroby, 

c) opie­kę higieniczną, 

d) nie­zbęd­ną pomoc w zała­twia­niu spraw osobistych, 

e) kon­tak­ty z otoczeniem; 

2) byto­wych zapewniających: 

a) miej­sce pobytu, 

b) wyżywienie, 

c) utrzy­ma­nie czystości. 

Ust. 2. Spo­sób świad­cze­nia usług powi­nien uwzględ­niać stan zdro­wia, spraw­ność fizycz­ną i inte­lek­tu­al­ną oraz indy­wi­du­al­ne potrze­by i moż­li­wo­ści oso­by prze­by­wa­ją­cej w pla­ców­ce, a tak­że pra­wa czło­wie­ka, w tym w szcze­gól­no­ści pra­wo do god­no­ści, wol­no­ści, intym­no­ści i poczu­cia bezpieczeństwa. 

Ust. 3. Usłu­gi opie­kuń­cze powin­ny zapewniać: 

1) pomoc w czyn­no­ściach życia codzien­ne­go, w mia­rę potrze­by pomoc w ubie­ra­niu się, jedze­niu, myciu i kąpaniu; 

2) orga­ni­za­cję cza­su wolnego; 

3) pomoc w zaku­pie odzie­ży i obuwia; 

4) pie­lę­gna­cję w cho­ro­bie oraz pomoc w korzy­sta­niu ze świad­czeń zdrowotnych. 

Ust. 4. Miej­sce poby­tu powin­no speł­niać nastę­pu­ją­ce warunki: 

1) budy­nek i jego oto­cze­nie – bez barier architektonicznych; 

2) w budyn­kach wie­lo­kon­dy­gna­cyj­nych bez wind – poko­je miesz­kal­ne usy­tu­owa­ne na parterze; 

3) poko­je miesz­kal­ne – nie wię­cej niż trzy­oso­bo­we, z tym że: 

a) pokój jed­no­oso­bo­wy – nie mniej­szy niż 9 m2,

b) pokój dwu- i trzy­oso­bo­wy – o powierzch­ni nie mniej­szej niż po 6 m2 na oso­bę,

c) poko­je miesz­kal­ne – wypo­sa­żo­ne w łóż­ko lub tap­czan, sza­fę, stół, krze­sła i szaf­kę noc­ną dla każ­dej osoby, 

d) pokój miesz­kal­ny uzna­je się za speł­nia­ją­cy wyma­ga­ną nor­mę, o któ­rej mowa w lit. a i b, jeśli odstęp­stwo od wyma­ga­nej powierzch­ni nie jest więk­sze niż 5%. 

ust. 4a. Jeże­li pokój zaj­mu­ją wyłącz­nie oso­by leżą­ce może być on czte­ro­oso­bo­wy, a jego powierzch­nia nie może być mniej­sza niż 6 m2 na oso­bę. Pokój uzna­je się za speł­nia­ją­cy wyma­ga­ną nor­mę jeśli odstęp­stwo od wyma­ga­nej powierzch­ni nie jest więk­sze niż 5%. 

ust. 5. Pla­ców­ka, o któ­rej mowa w ust. 1, powin­na posiadać: 

1) pokój dzien­ne­go poby­tu słu­żą­cy jako jadalnia; 

2) pomiesz­cze­nie pomoc­ni­cze do pra­nia i suszenia; 

3) jed­ną łazien­kę dla nie wię­cej niż pię­ciu osób i jed­ną toa­le­tę dla nie wię­cej niż czte­rech osób, wypo­sa­żo­ne w uchwy­ty uła­twia­ją­ce oso­bom mniej spraw­nym korzy­sta­nie z tych pomiesz­czeń, z tym że jeśli licz­ba osób leżą­cych prze­kra­cza 50% ogól­nej licz­by miesz­kań­ców, dopusz­cza się zmniej­sze­nie licz­by tych pomiesz­czeń o 25%. 

ust. 5a. Pla­ców­ki miesz­czą­ce się w budyn­kach wpi­sa­nych do reje­stru zabyt­ków są obo­wią­za­ne speł­nić warun­ki, o któ­rych mowa w ust. 4 i 5, w zakre­sie, w jakim nie naru­sza to prze­pi­sów usta­wy z dnia 23 lip­ca 2003 r. o ochro­nie zabyt­ków i opie­ce nad zabyt­ka­mi (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.7)).

Ust. 6. Pla­ców­ka, o któ­rej mowa w ust. 1, powin­na zapewnić: 

1) co naj­mniej 3 posił­ki dzien­nie, w tym posił­ki die­te­tycz­ne, zgod­nie ze wska­za­niem lekarza; 

2) prze­rwę mię­dzy posił­ka­mi nie krót­szą niż 4 godzi­ny, przy czym ostat­ni posi­łek nie powi­nien być poda­wa­ny wcze­śniej niż o godzi­nie 18; 

3) dostęp do drob­nych posił­ków i napo­jów mię­dzy posiłkami; 

4) moż­li­wość spo­ży­wa­nia posił­ków w poko­ju miesz­kal­nym, w razie potrze­by karmienie; 

5) środ­ki higie­ny oso­bi­stej, środ­ki czy­sto­ści, przy­bo­ry toa­le­to­we i inne przed­mio­ty nie­zbęd­ne do higie­ny osobistej; 

6) sprzą­ta­nie pomiesz­czeń, w mia­rę potrze­by, nie rza­dziej niż raz dziennie. 

Art. 68a.

Pod­miot pro­wa­dzą­cy pla­ców­kę zapew­nia­ją­cą cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku jest obowiązany: 

1) pro­wa­dzić szcze­gó­ło­wą doku­men­ta­cję osób prze­by­wa­ją­cych w pla­ców­ce, zawierającą: 

a) umo­wę o świad­cze­nie usług w placówce, 

b) dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne osób prze­by­wa­ją­cych w pla­ców­ce, takie jak: imię i nazwi­sko, miej­sce zamiesz­ka­nia, numer PESEL lub numer doku­men­tu potwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość oso­by w przy­pad­ku bra­ku nume­ru PESEL

c) imię i nazwi­sko opie­ku­na praw­ne­go lub kura­to­ra oso­by prze­by­wa­ją­cej w pla­ców­ce, jeże­li został ustanowiony, 

d) infor­ma­cje doty­czą­ce sta­nu zdro­wia oso­by prze­by­wa­ją­cej w pla­ców­ce, w szczególności: 

– infor­ma­cje o wyda­nych orzeczeniach, 

– zale­ce­nia lekarskie, 

– ewi­den­cję przy­pad­ków korzy­sta­nia ze świad­czeń zdro­wot­nych na tere­nie pla­ców­ki, ze wska­za­niem daty i zakre­su tych świad­czeń oraz danych świad­cze­nio­daw­cy udzie­la­ją­ce­go świad­czeń zdrowotnych, 

– ewi­den­cję przy­pad­ków sto­so­wa­nia na tere­nie pla­ców­ki przy­mu­su bez­po­śred­nie­go, ze wska­za­niem daty i zakre­su tego środka, 

e) dane kon­tak­to­we, takie jak: adres zamiesz­ka­nia i numer tele­fo­nu naj­bliż­szej rodzi­ny, opie­ku­na praw­ne­go lub innych osób wska­za­nych przez oso­bę prze­by­wa­ją­cą w placówce; 

2) umie­ścić w widocz­nym miej­scu na budyn­ku, w któ­rym pro­wa­dzi pla­ców­kę, tabli­cę infor­ma­cyj­ną zawie­ra­ją­cą infor­ma­cję o rodza­ju posia­da­ne­go zezwo­le­nia oraz numer wpi­su do reje­stru pla­có­wek zapew­nia­ją­cych cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wieku; 

3) umie­ścić na tabli­cy ogło­szeń znaj­du­ją­cej się w widocz­nym miej­scu w budyn­ku, w któ­rym pro­wa­dzi pla­ców­kę, infor­ma­cje dotyczące: 

a) zakre­su dzia­łal­no­ści pro­wa­dzo­nej w placówce, 

b) pod­mio­tu pro­wa­dzą­ce­go pla­ców­kę, w tym infor­ma­cje o sie­dzi­bie lub miej­scu zamiesz­ka­nia podmiotu. 

Art. 69.

ust. 1. W przy­pad­ku pro­wa­dze­nia przez pod­mio­ty, o któ­rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2, w ramach dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej, pla­có­wek zapew­nia­ją­cych cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku, sto­su­je się art. 67 ust. 1–3, art. 68 i art. 68a. 

Ust. 2. Mini­ster wła­ści­wy do spraw zabez­pie­cze­nia spo­łecz­ne­go okre­śli, w dro­dze roz­po­rzą­dze­nia, tryb postę­po­wa­nia w spra­wach doty­czą­cych wyda­wa­nia i cofa­nia zezwo­leń na pro­wa­dze­nie pla­ców­ki zapew­nia­ją­cej cało­do­bo­wą opie­kę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­wle­kle cho­rym lub oso­bom w pode­szłym wie­ku i wzór wnio­sku o zezwo­le­nie, uwzględ­nia­jąc koniecz­ność zapew­nie­nia wła­ści­wej opie­ki oso­bom prze­by­wa­ją­cym w takich placówkach.

II. Usta­wa z dn. 11 listo­pa­da 2015 r. o oso­bach star­szych (Dz.U. Z 2015 r, poz. 1705):

Art. 5:

ust. 1. Rada Mini­strów corocz­nie, do 31 paź­dzier­ni­ka, przed­sta­wia Sej­mo­wi i Sena­to­wi infor­ma­cję o sytu­acji osób starszych

ust. 2 Przed­mio­tem infor­ma­cji o sytu­acji osób star­szych jest w szczególności:

6) dostęp­ność i poziom usług socjal­nych, w tym opiekuńczych

Przebieg audytu

Do oce­ny przy­ję­to mia­sta o zbli­żo­nym pozio­mie licz­bie miesz­kań­ców Uwzględ­nie­nie pozio­mu ich docho­dów budże­to­wych nastą­pi w dal­szej czę­ści opra­co­wa­nia, to uwa­run­ko­wa­nie zosta­nie przy­wo­ła­ne przy oce­nie wyraź­nych róż­nic pozio­mu wydat­ków na utrzy­ma­nie domów pomo­cy spo­łecz­nej, a takie są.

Tabe­la nr 1: Lud­ność w 2019 r. wg GUS (stan na 31.XII)

Mia­sto

Miej­sce w ran­kin­gu miast Polski

Ogó­łem

W wie­ku poprodukcyjnym

%

Szcze­cin

7

401 907

102 046

25,4

Byd­goszcz

8

348 190

90 282

25,9

Lublin

9

339 784

82 396

24,2

Bia­ły­stok

10

297 554

64 913

21,8

Kato­wi­ce

11

292 774

77 187

26,4

Kraj

38 382 576

8 407 943

21,9

W licz­bach bez­względ­nych, co jest uza­sad­nio­ne ogól­ną licz­bą miesz­kań­ców, naj­wię­cej jest lud­no­ści w wie­ku popro­duk­cyj­nych w Szcze­ci­nie. Wyka­że­my, czy to prze­kła­da się na sto­sow­ny poziom wydat­ków na utrzy­ma­nie domów pomo­cy spo­łecz­nej w tych miastach.

Naj­wyż­szy udział pro­cen­to­wy tej gru­py miesz­kań­ców w ogól­nej ich licz­bie wyka­zu­ją Kato­wi­ce, też wyka­że­my czy to zja­wi­sko prze­kła­da się na wydat­ki na usłu­gi opiekuńcze.

Struk­tu­rę wie­ko­wą lud­no­ści w tych mia­stach poka­zu­je­my w tabe­li nr 2 (bez uwzględ­nia kobiet w wie­ku eme­ry­tal­nym w prze­dzia­le do 65 roku życia).

Tabe­la nr 2: Lud­ność, struk­tu­ra wie­ko­wa w 2019 r. wg GUS (stan na 31.XII)

Mia­sto

Razem

W tym, prze­dzia­ły wiekowe

65–69

70–74

75–79

80–84

85+

Szcze­cin

85 158

30 377

21 673

11 730

10 836

10 542

Byd­goszcz

75 715

25 799

19 600

11 678

9 526

9 112

Lublin

62 675

23 292

17 460

11 285

8 632

8 006

Bia­ły­stok

52 967

17 630

12 569

8 801

7 249

6 718

Kato­wi­ce

64 963

20 446

15 396

12 470

8 945

7 706

Udział poszcze­gól­nych grup lud­no­ści w wie­ku 65+ w ich ogól­nej ilo­ści w poszcze­gól­nych mia­stach jest odpo­wied­ni do pozio­mu ich popu­la­cji, wyjąt­kiem są Kato­wi­ce gdzie gru­pa ta jest więk­sza niż by to wyni­ka­ło z ogól­nej ilo­ści miesz­kań­ców, Kato­wi­ce mają naj­mniej­szą licz­bą miesz­kań­ców a pod wzglę­dem ilo­ści lud­no­ści w wie­ku 65+ we wszyst­kich gru­pach wie­ko­wych pla­su­ją się na miej­scach wyż­szych, kolej­no (począw­szy od kolum­ny razem), 3‑cim, 4‑tym, 4‑tym, 1‑ym (!), 3‑cim i 4‑tym.

Bia­ły­stok, na tle bada­nych miast, jest mia­stem o naj­mniej­szych ilo­ściach senio­rów, w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej; tak­że w rela­cji %-owej ogó­łem (tabe­la nr 1).

Tabe­la nr 3: Wydat­ki na utrzy­ma­nie Domów Pomo­cy Spo­łecz­nej, rozdz. 85202 wg GUS (zł):

Mia­sto

2018 r.

2019 r.

Wzrost rdr

Szcze­cin

37 770 180

44 246 940

17,1%

Byd­goszcz

33 231 048

37 350 799

12,4%

Lublin

38 582 827

45 147 707

17,0%

Bia­ły­stok

38 747 620

43 198 781

11,5%

Kato­wi­ce

28 218 586

30 445 907

7,9%

Naj­więk­sze wydat­ki w 2019 r. pono­sił Lublin (3‑cie miej­sce w tabe­li popu­la­cji miesz­kań­ców w wie­ku popro­duk­cyj­nym, w tym miesz­kań­ców w naj­wyż­szych prze­dzia­łach wie­ko­wych). Kolej­ne naj­więk­sze wydat­ki, i to bar­dzo wyso­kie, pono­sił Szcze­cin (1‑wsze miej­sce w tabe­li popu­la­cji miesz­kań­ców), i następ­nie Bia­ły­stok. Od tych miast odsta­je Byd­goszcz. Ostat­nim mia­stem są Kato­wi­ce, z wyraź­nie mniej­szą kwo­tą wydat­ków, ale też naj­mniej­sze liczeb­nie mia­sto z gru­py miast bada­nych (zja­wi­sko uza­sad­nio­ne małą ilo­ścią miejsc DPS-ach ).

Poziom wydat­ków na utrzy­ma­nie DPS-ów nie uza­sad­nia zesta­wie­nie docho­dów wła­snych w prze­li­cze­niu na 1 miesz­kań­ca, świad­czą­cych o zasob­no­ści finan­so­wej bada­nych miast:

Tabe­la nr 4: Docho­dy wła­sne na 1 miesz­kań­ca (GUS):

Mia­sto

2018 r.

2019 r.

Szcze­cin

3 550

3 843

Byd­goszcz

3 462

3 654

Lublin

3 309

3 693

Bia­ły­stok

3 363

3 496

Kato­wi­ce

4 459

4 704

Na tle pozio­mu tych wydat­ków, szcze­gól­nie (in plus!)wyróżnia się Lublin i Białystok.

Uza­sad­nie­nie dys­pro­por­cji w kwo­tach wydat­ków na utrzy­ma­nie DPS-ów pomię­dzy gru­pą miast (Lublin, Szcze­cin, Bia­ły­stok) o naj­więk­szych wydat­kach a gru­pą miast (Byd­goszcz i Kato­wi­ce) o mniej­szych wydat­kach jest wyraź­ne, wyni­ka z ilo­ści dys­po­no­wa­nych miejsc (tabe­la nr 5). Nie są one uza­sad­nio­ne róż­ni­ca­mi w pozio­mie docho­dów ogó­łem, ani też ilo­ścia­mi miesz­kań­ców w wie­ku popro­duk­cyj­nym, w czę­ści – mia­sta te – uzu­peł­nia­ją zapo­trze­bo­wa­nie na opie­kę cało­do­bo­wą wydat­ka­mi na opła­ca­nie tych usług w innych pla­ców­kach (tabe­la nr 6).

Powyż­sze ilu­stru­ją dane w poniż­szych tabelach:

Tabe­la nr 5: Ilość miejsc w DPS-ach w 2019 r. wg spra­woz­dań z reali­za­cji budże­tów miast:

Mia­sto

Ilość miejsc

Uwa­gi

Szcze­cin

566

3 domy

Byd­goszcz

301

3 domy, 362 osoby

Lublin

599

6 domów, 584 osoby

Bia­ły­stok

494

2 dom, 487 osób

Kato­wi­ce

186

2 domy

Poziom opie­ki sta­cjo­nar­nej cha­rak­te­ry­zu­ją dodat­ko­wo wydat­ki na pobyt pod­opiecz­nych w pla­ców­kach nie będą­cych pla­ców­ka­mi pro­wa­dzo­ny­mi przez mia­sta oraz wydat­ki na pobyt pod­opiecz­nych w pla­ców­kach poza ich sie­dzi­bą, wydat­ków reali­zo­wa­nych na pod­sta­wie sto­sow­nych umów.

Wydat­ki te przed­sta­wia­my w poniż­szej tabeli:

Tabe­la nr 6: Wydat­ki na utrzy­ma­nie pod­opiecz­nych w innych pla­ców­kach w 2019 wg spra­woz­dań z reali­za­cji budże­tów miast:

Mia­sto

Dota­cje dla DPS-ów pro­wa­dzo­nych przez inne jed­nost­ki niż miasto

Opła­ty za pobyt osób skie­ro­wa­nych do DPS-ów poza miastem

Kwo­ta

Ilość miejsc/osób

Śred­nia na osobę

Kwo­ta

Ilość miejsc/osób

Śred­nia na osobę

Szcze­cin

3 671 579

123 miej­sca

29 850,24

9 720 167

306 osób

31 765,25

Byd­goszcz

-

-

20 557 490

616 osób

33 372,55

Lublin

820 000

37 osób

22 162,16

11 220 487

429 osób

26 154,98

Bia­ły­stok

1 050 000

b.d.

12 494 547

b.d.

Kato­wi­ce

2 305 978

85 miejsc

27 129,15

17 389 262

545 osób

31 906,90

Popa­trz­my jak przed­sta­wia się opie­ka w domach pomo­cy spo­łecz­nej w Lubli­nie, na pod­sta­wie nastę­pu­ją­cych danych:

Tabe­la nr 7: Infor­ma­cje o licz­bie miejsc, licz­bie miesz­kań­ców, wydat­kach na utrzy­ma­nie miesz­kań­ca, zatrud­nie­niu i wyna­gro­dze­niach w domach pomo­cy spo­łecz­nej w 2019 r.

Dom pomo­cy społecznej

Licz­ba miejsc

Licz­ba osób

Śred­nie mie­sięcz­ne wydat­ki na utrzy­ma­nie 1 oso­by (w zł)

Prze­cięt­ne zatrud­nie­nie (w etatach)

Prze­cięt­ne wyna­gro­dze­nie (w zł)

DPS Beta­nia

135

129

4 113

88,86

3 668

DPS „Kali­na”

124

123

4 078

89,25

3 685

DPS im. Mat­ki Tere­sy z Kalkuty

128

122

4 381

93,32

3 568

DPS im. W. Michelisowej

64

63

4 525

46,71

3 647

DPS dla Osób Nie­peł­no­spraw­nych Fizycznie

100

98

4 392

75,36

3 547

DPS im. Św. Jana Paw­ła II

48

47

4 911

35,54

3 671

Razem

599

584

Tabe­la nr 8: Rozdz. 85202: Domy Pomo­cy Spo­łecz­nej w Lubli­nie, docho­dy (wybra­ne) i wydat­ki wg spra­woz­dań finansowych

Wyszcze­gól­nie­nie

2018

2019

2020

(wyko­na­nie za I półr.)

Docho­dy z tytu­łu opłat za pobyt w DPS-ach pro­wa­dzo­nych przez mia­sto (zł)

8 568 121

8 954 807

4 649 987

Dota­cja celo­wa z budże­tu pań­stwa na utrzy­ma­nie DPS-ów

2 835 846

2 570 000

1 151 172

Ogó­łem wydat­ki (zł),

38 582 827

45 147 706

22 870 178

W tym :
 • DPS‑y pro­wa­dzo­ne przez miasto

28 305 857

33 107 219

(584 oso­by)

16 632 989

 • Dota­cje dla DPS-ów pro­wa­dzo­nych przez inne jed­nost­ki niż miasto

700 000

800 000

(37 osób)

448 595

(30 osób)

 • Opła­ty za pobyt osób skie­ro­wa­nych do DPS-ów poza m. Lublin

9 576 970

11 220 487

(429 osób)

5 788 594

(406 osób)

Wydat­ki na utrzy­ma­nie jed­nej oso­by w DPS-ach pro­wa­dzo­nych przez mia­sto wyno­si­ły w 2019 roku ponad 56 tys. zł, gdy w DPS-ach pro­wa­dzo­nych przez inne jed­nost­ki nie­ca­łe 22 tys. zł. Opła­ta za pobyt oso­by skie­ro­wa­nej do DPS-ów poza Lubli­nem wią­za­ły się z kosz­tem na pozio­mie nie­wie­le ponad 26 tys. zł. Ozna­cza to, że utrzy­ma­nie jed­nej oso­by w miej­skich DPS-ach jest ponad dwu­krot­nie droż­sze niż w przy­pad­ku pozo­sta­łych rozwiązań.

Tabe­la nr 9: Wydat­ki na miej­skie DPS‑y

Mia­sto

wydat­ki na miej­skie DPS‑y (zł)

Licz­ba miejsc

Koszt utrzy­ma­nia
1 miej­sca (zł)

Szcze­cin

30 855 194

566

54 514

Byd­goszcz

16 793 309

301

55 792

Lublin

33 107 220

599

55 271

Bia­ły­stok

29 654 234

494

60 029

Kato­wi­ce

10 750 667

186

57 799

Wydat­ki na utrzy­ma­nie 1 miej­sca w miej­skich DPS‑y są zbli­żo­ne pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi mia­sta­mi, choć w Lubli­nie nale­żą do niższych.

Rekomendacje Zespołu:

 1. Śred­ni okres ocze­ki­wa­nia na miej­sce w domu pomo­cy spo­łecz­nej na tere­nie

  nasze­go Mia­sta wyno­sił w 2019 r. oko­ło sze­ściu mie­się­cy. Na dzień 31 grudnia 2019 roku na umiesz­cze­nie w tych pla­ców­kach ocze­ki­wa­ło łącz­nie 199 osób. Zde­fi­nio­wa­ne potrze­by na miej­sca w DPS-ach w Lubli­nie wska­zu­ją koniecz­ność budo­wy kolej­nej pla­ców­ki, co było dekla­ro­wa­ne w pro­gra­mie wybor­czym na lata 2018–2023. Loka­li­za­cja, przy­go­to­wa­nie doku­men­ta­cyj­ne oraz zabez­pie­cze­nie środ­ków na budo­wę kolej­ne­go DPS win­no być zawar­te w budże­tach mia­sta na lata 2021–2022 r.

 2. Nale­ży roz­wa­żyć moż­li­wość prze­nie­sie­nia pla­ców­ki przy ul. Archi­dia­koń­skiej do inne­go obiek­tu jak np. przy ul. Pod­wa­le 3, umoż­li­wia­jąc tym popra­wę warun­ków byto­wych pod­opiecz­nych, popra­wę funk­cjo­nal­no­ści pla­ców­ki, popra­wę zaple­cza rekre­acyj­ne­go, zwięk­sze­nie ilo­ści miejsc.

 3. Wyko­rzy­sta­nie miejsc w czę­ści pla­có­wek nie było w 2019 r. peł­ne, w I poł. 2020 r. jest zna­czą­co nie­peł­ne (tyl­ko czę­ścio­wo uspra­wie­dli­wio­ne); wyma­ga to poprawy.

 4. Po otwar­ciu nowej pla­ców­ki Domu Pomo­cy Spo­łecz­nej win­na nastą­pić likwi­da­cja trze­cich i czwar­tych miejsc w poko­jach wieloosobowych.

 5. Infor­ma­to­ry DPS-ów win­ny być ujed­no­li­co­ne, z moż­li­wie naj­peł­niej­szą infor­ma­cją o warun­kach bytowych.