Audyt – funkcjonowanie Rady Seniorów

Funk­cjo­no­wa­nie Rady Senio­rów w Lublinie

Opra­co­wał

zespół Gru­py Senio­rów w składzie:

Bar­ba­ra Frankiewicz-Ćwikła

Ire­na Klekowska

Marek Lucjan

Wan­da Małek

Zofia Zator­ska

(pod opie­ką redak­cyj­ną Krzysz­to­fa Kowalika)

w ramach

pro­jek­tu

Spraw­dza­my jak jest

Lublin, wrze­sień 2020 r.

Wstęp

Rada Senio­rów to organ o cha­rak­te­rze kon­sul­ta­cyj­nym, dorad­czym i ini­cja­tyw­nym. Moż­li­wość jej powo­ła­nia prze­wi­du­je art. 5c usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym. Posta­no­wi­li­śmy spraw­dzić w jaki spo­sób dzia­ła lubel­ska Rada Senio­rów, jakie dzia­ła­nia reali­zu­je i w jaki spo­sób infor­mu­je o swo­ich działaniach

Podstawy prawne

Zgod­nie z usta­wą o samo­rzą­dzie gmin­nym gmi­na sprzy­ja soli­dar­no­ści mię­dzy­po­ko­le­nio­wej oraz two­rzy warun­ki do pobu­dza­nia aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej osób star­szych w spo­łecz­no­ści lokal­nej. Rada gmi­ny, z wła­snej ini­cja­ty­wy lub na wnio­sek zain­te­re­so­wa­nych śro­do­wisk, może utwo­rzyć gmin­ną radę senio­rów. Rada ta ma cha­rak­ter kon­sul­ta­cyj­ny, dorad­czy i ini­cja­tyw­ny. W jej skład wcho­dzą przed­sta­wi­cie­le osób star­szych oraz przed­sta­wi­cie­le pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na rzecz osób star­szych, w szcze­gól­no­ści przed­sta­wi­cie­le orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych oraz pod­mio­tów pro­wa­dzą­cych uni­wer­sy­te­ty trze­cie­go wie­ku. Rada gmi­ny, powo­łu­jąc gmin­ną radę senio­rów, nada­je jej sta­tut okre­śla­ją­cy tryb wybo­ru jej człon­ków i zasa­dy dzia­ła­nia, dążąc do wyko­rzy­sta­nia poten­cja­łu dzia­ła­ją­cych orga­ni­za­cji osób star­szych oraz pod­mio­tów dzia­ła­ją­cych na rzecz osób star­szych, a tak­że zapew­nie­nia spraw­ne­go spo­so­bu wybo­ru człon­ków gmin­nej rady senio­rów. Dodat­ko­wo rada gmi­ny może w sta­tu­cie jed­nost­ki pomoc­ni­czej upo­waż­nić ją do utwo­rze­nia rady senio­rów jed­nost­ki pomocniczej.

W Lubli­nie Rada Senio­rów zosta­ła powo­ła­na na mocy Uchwa­ły Nr 68/III/2015 Rady Mia­sta Lublin z dnia 29 stycz­nia 2015 r. w spra­wie powo­ła­nia Rady Senio­rów Mia­sta Lublin oraz nada­nia jej Sta­tu­tu. Przed tą datą w Lubli­nie funk­cjo­no­wa­ła Spo­łecz­na Rada Senio­rów Mia­sta Lubli­na1. Zgod­nie ze Sta­tu­tem wła­dze mia­sta współ­pra­cu­ją z Radą we wszyst­kich obsza­rach doty­czą­cych osób star­szych. Głów­nym celem Rady jest zapew­nie­nie repre­zen­ta­cji inte­re­sów i potrzeb osób star­szych zamiesz­ka­łych na tere­nie Mia­sta Lublin oraz wobec władz Mia­sta Lublin. Obsłu­gę orga­ni­za­cyj­no-biu­ro­wą Rady zapew­nia Lubel­skie Cen­trum Aktyw­no­ści Oby­wa­tel­skiej, któ­re jest jed­no­cze­śnie sie­dzi­bą Rady. Do szcze­gó­ło­wych kom­pe­ten­cji Rady należą:
1) opi­nio­wa­nie i kon­sul­to­wa­nie spraw doty­czą­cych sytu­acji seniorów,
2) opi­nio­wa­nie aktów pra­wa miej­sco­we­go doty­czą­cych naj­star­szych miesz­kań­ców miasta,
3) przed­sta­wia­nie pro­po­zy­cji w zakre­sie usta­la­nia prio­ry­te­to­wych zadań i prac legi­sla­cyj­nych w per­spek­ty­wie krót­ko – dłu­go­okre­so­wej na rzecz seniorów,
4) ini­cjo­wa­nie dzia­łań na rzecz seniorów,
5) upo­wszech­nia­nie i pro­mo­wa­nie współ­pra­cy władz samo­rzą­do­wych Mia­sta Lublin ze śro­do­wi­skiem dzia­ła­ją­cym na rzecz osób starszych,
6) wspie­ra­nia róż­nych form aktyw­no­ści ludzi starszych,
7) dąże­nie do umac­nia­nia mię­dzy­po­ko­le­nio­wych wię­zi społecznych,
8) moni­to­ro­wa­nie potrzeb senio­rów zamiesz­ka­łych na tere­nie Lublina,
9) podej­mo­wa­nie dzia­łań w zakre­sie prze­ła­my­wa­nia ste­reo­ty­pów na temat senio­rów i sta­ro­ści oraz budo­wa­nie ich autorytetu,
10) podej­mo­wa­nie dzia­łań zmie­rza­ją­cych do budo­wy pozy­tyw­ne­go wize­run­ku seniorów,
11) upo­wszech­nia­nie wie­dzy o potrze­bach i pra­wach osób starszych.

Kaden­cja Rady trwa czte­ry lata. Rada skła­da się z 14 osób, w tym z 4 człon­ków – przed­sta­wi­cie­li Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin, oraz 10 człon­ków zapro­po­no­wa­nych przez Komi­sję Wybor­czą i zaak­cep­to­wa­nych przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin. Kan­dy­da­tów na człon­ków Rady zgła­sza­ją pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na rzecz osób star­szych, w szcze­gól­no­ści orga­ni­za­cje poza­rzą­do­we oraz pod­mio­ty pro­wa­dzą­ce uni­wer­sy­te­ty trze­cie­go wie­ku. Człon­ków na pod­sta­wie reko­men­da­cji Komi­sji Wybor­czej wska­zu­je pre­zy­dent. Komi­sja Wybor­cza wyła­nia kan­dy­da­tów w opar­ciu o kry­te­ria: auto­ry­te­tu rozu­mia­ne­go jako uzna­nie dla oso­bo­wo­ści oraz zasług kan­dy­da­ta, doświad­cze­nia w dzia­łal­no­ści na rzecz osób star­szych, repre­zen­ta­tyw­no­ści środowiska.

Rada pra­cu­je i podej­mu­je uchwa­ły na swo­ich posie­dze­niach, któ­re odby­wa­ją się nie rza­dziej niż raz na kwar­tał. Z każ­de­go posie­dze­nia Sekre­tarz Rady spo­rzą­dza pro­to­kół. Rada może two­rzyć Zespo­ły Tema­tycz­ne oraz Zespo­ły Eks­perc­kie spo­śród swo­ich człon­ków i senio­rów oraz osób wska­za­nych przez pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na rzecz osób star­szych, w szcze­gól­no­ści orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych. Zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia Zespo­łu Tema­tycz­ne­go lub Eks­perc­kie­go, tryb wybo­ru człon­ków okre­śla Rada w odręb­nych Regu­la­mi­nach, przy­ję­tych na mocy sto­sow­nych uchwał. W przy­pad­ku koniecz­no­ści zaopi­nio­wa­nia doku­men­tu Rada ma na to 14 dni, w prze­ciw­nym wypad­ku przyj­mu­je się, że Rada zre­zy­gno­wa­ła z zaopi­nio­wa­nia tego dokumentu.

Aktu­al­ny skład Rady powo­ła­no Zarzą­dze­niem nr 63/5/2019 Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin z dnia 22 maja 2019 r. w spra­wie powo­ła­nia człon­ków Rady Senio­rów Mia­sta Lublin. Jej skład przed­sta­wia się następująco:
1) dzie­sięć osób, wyło­nio­nych w dro­dze nabo­ru prze­pro­wa­dzo­ne­go przez Komi­sję Wyborczą:
a) Leszek Gęca – zgło­szo­ny przez Towa­rzy­stwo Muzycz­ne im. H. Wie­niaw­skie­go w Lublinie,
b) Ali­na Guc­ma – zgło­szo­na przez Zarząd Okrę­go­wy w Lubli­nie Pol­skie­go Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów – prze­wod­ni­czą­ca,
c) Wan­da Jędrze­jew­ska – zgło­szo­na przez Sto­wa­rzy­sze­nie Ter­raz Senioras,
d) Mał­go­rza­ta Zmy­słow­ska – zgło­szo­na przez Fun­da­cję Kul­tu­ry Chrze­ści­jań­skiej ARTOS,
e) Kazi­mie­ra Soszyń­ska – zgło­szo­na przez Lubel­ski Zwią­zek Inwa­li­dów Narzą­du Ruchu,
f) Janusz Koby­lań­ski – zgło­szo­ny przez Naczel­ną Orga­ni­za­cję Tech­nicz­ną, Fede­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych, Rada w Lubli­nie – zastęp­ca prze­wod­ni­czą­cej,
g) Anna Giń­ko-Fur­ma­nik – zgło­szo­na przez Fun­da­cję Roz­wo­ju Czło­wie­ka LOGIKON,
h) Hali­na Koby­larz – zgło­szo­na przez Fun­da­cję „Lubel­ski Uni­wer­sy­tet Dru­gie­go Wieku”,
i) Elż­bie­ta Pomor­ska – zgło­szo­na przez Towa­rzy­stwo Wol­nej Wszech­ni­cy Pol­skiej, Oddział w Lublinie,
j) Piotr Nako­niecz­ny – zgło­szo­ny przez Fun­da­cję na Rzecz Senio­rów „Bonum Vitae”;
2) czte­rech przed­sta­wi­cie­li wska­za­nych przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin:
a) Ali­na Fama­res – lider­ka zespo­łu wokal­ne­go „Pasjo­nat­ta”,
b) dr Maria Laskow­ska-Szcze­śniak – spe­cja­li­sta w dzie­dzi­nie geriatrii,
c) Sła­wo­mir Skow­ro­nek – Dyrek­tor Wydzia­łu Ini­cja­tyw i Pro­gra­mów Spo­łecz­nych – sekre­tarz,
d) Anna Złon­kie­wicz – eme­ry­to­wa­ny pra­cow­nik społeczny.

Ustalenia audytu

Zespół audy­to­wy oparł swo­je usta­le­nia w opar­ciu o udo­stęp­nio­ne przez Urząd Mia­sta Lublin pro­to­ko­ły z posie­dzeń Rady Senio­rów za bie­żą­cy rok dzia­łal­no­ści, oraz ostat­ni rok poprzed­niej kaden­cji. Zespół audy­to­wy w tabe­li pod­su­mo­wał dzia­łal­ność pro­wa­dzo­ną przez Radę Seniorów.

W 2018 i 2019 roku Rada pod­ję­ła tyl­ko po jed­nej uchwa­le, dot. pro­po­zy­cji wybo­ru komi­sji kon­kur­so­wej w pro­gra­mie Miej­sce przy­ja­zne Senio­rom. Z pro­to­ko­łów nie wyni­ka by Rada otrzy­ma­ła jakie­kol­wiek akty pra­wa miej­sco­we­go do kon­sul­ta­cji. W tym okre­sie przy­ję­to zaś m.in. uchwa­ły dot. budże­tu oby­wa­tel­skie­go, ini­cja­ty­wy uchwa­ło­daw­czej oby­wa­te­li czy odpłat­no­ści za usłu­gi opie­kuń­cze. Każ­da z tych uchwał doty­czy tak­że osób star­szych i ich pro­ble­mów. Przy­kła­do­wo w Budże­cie Oby­wa­tel­skim oso­by 60+ sta­no­wią 15% gło­su­ją­cych, gdy w spo­łe­czeń­stwie licz­ba ta wyno­si ponad 25%! Prze­kła­da się to na małą repre­zen­ta­cję potrzeb osób star­szych w Budże­cie Obywatelskim.

Zespół audy­to­wy prze­pro­wa­dził krót­ką ankie­tę dot. roz­po­zna­wal­no­ści Rady Senio­rów wśród senio­rów. Organ ten jest prak­tycz­nie nie­zna­ny. Nie poma­ga budo­wie roz­po­zna­wal­no­ści fakt, że Rada Senio­rów nigdzie nie publi­ku­je infor­ma­cji nt. Swo­jej dzia­łal­no­ści. Na stro­nie inter­ne­to­wej urzę­du moż­na zna­leźć infor­ma­cje o skła­dzie Radzie Senio­rów, jed­nak żad­nych innych infor­ma­cji. Nie ma infor­ma­cji ani o posie­dze­niach, ani pro­to­ko­łów z posie­dzeń, ani podej­mo­wa­nych uchwał. Co wię­cej sie­dzi­ba Rady Senio­rów jest trud­no dostęp­na dla senio­rów – odda­lo­na od uczęsz­cza­nych przy­stan­ków komu­ni­ka­cji miej­skiej. Pozy­tyw­nym przy­kła­dem Rady Senio­rów są Kato­wi­ce, gdzie publi­ku­je się pro­to­ko­ły z posie­dzeń. W Lubli­nie funk­cjo­nu­ją podob­ne orga­ny dorad­czo-kon­sul­ta­cyj­ne, któ­re infor­mu­ją o swo­ich posie­dze­niach czy udo­stęp­nia­ją pro­to­ko­ły z posie­dzeń. W ten spo­sób dzia­ła choć­by Rada Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicznego.

Zda­niem zespo­łu audy­to­we­go Rada Senio­rów zaj­mu­je się w kół­ko tymi samy­mi tema­ta­mi, jed­nak wie­le z tego nie wyni­ka. Jako sztan­da­ro­we dzia­ła­nia moż­na wska­zać: wybór Miejsc Przy­ja­znych Senio­rom, „wizy­ty stu­dyj­ne” w orga­ni­za­cjach zaj­mu­ją­cych się senio­ra­mi, udział w wyda­rze­niach adre­so­wa­nych do senio­rów. W spra­woz­da­niu z dzia­łal­no­ści Rady Senio­rów w latach 2015–2019 nie wspo­mnia­no o reali­za­cji dzia­łań z zakre­su opi­nio­wa­nia i kon­sul­to­wa­nia spraw doty­czą­cych senio­rów, czy aktów nor­ma­tyw­nych dot. Seniorów.

Na posie­dze­nia Rada Senio­rów sta­ra się zapra­szać gości – orga­ni­za­cje zaj­mu­ją­ce się spra­wa­mi senio­rów. Rada Senio­rów uczest­ni­czy też w wyda­rze­niach adre­so­wa­nych dla senio­rów, np. poka­zie mody senio­ral­nej, choć dzia­ła­nie to ma bar­dziej cha­rak­ter repre­zen­ta­cyj­ny niż narzu­co­ny usta­wo­wo cha­rak­ter kon­sul­ta­cyj­ny, dorad­czy i inicjatywny.

O niskiej roz­po­zna­wal­no­ści Rady świad­czy fakt, że w bada­nym okre­sie Rada zaj­mo­wa­ła się tyl­ko dwo­ma pro­ble­ma­mi zgło­szo­ny­mi przez senio­rów. Tak­że w trak­cie spo­tkań z sied­mio­ma Rada­mi Dziel­nic, człon­ko­wie Rady Senio­rów stwier­dzi­li, że ich dzia­łal­ność jest mało roz­po­zna­wal­na (z pro­to­ko­łu: Pani Ali­na Guc­ma i Pan Janusz Koby­lań­ski doszli do wnio­sku, że dzia­ła­nia Rady są mało zna­ne).

Zespół audy­to­wy wska­zu­je na kil­ka pro­ble­mów, któ­ry­mi Rada mogła­by się zająć od ręki i są to pro­ble­my zna­ne od dawna:
– brak dostęp­no­ści dota­cji na moder­ni­za­cję ogrze­wa­nia zasi­la­nych pali­wem sta­łym u mniej zamoż­nych senio­rów. Mniej zamoż­ni senio­rzy, pomi­mo dota­cji, nie są w sta­nie wyło­żyć środ­ków wła­snych na taką moder­ni­za­cję (a de fac­to ponieść całość kosz­tów i otrzy­mać zwrot z dota­cji) a ban­ki nie chcą im udzie­lać kre­dy­tów ze wzglę­du na ich wiek,
– brak ławek w prze­strze­ni publicz­nej, gdzie senio­rzy mogą odpo­cząć w trak­cie pie­szej podróży,
– niska dostęp­ność do infor­ma­cji o dzia­ła­niach adre­so­wa­nych do senio­rów wśród bier­nej gru­py senio­rów (zespół audy­to­wy dostrze­ga, że w śro­do­wi­sku aktyw­nych senio­rów poja­wia­ją się te same osoby).

Spo­tka­nia Rady Senio­rów w roz­pa­try­wa­nym okre­sie odby­wa­ły się rza­dziej niż raz na kwar­tał, choć jest to mak­sy­mal­ny dopusz­czal­ny okres pomię­dzy spo­tka­nia­mi. Okre­sy takie wystą­pi­ły mię­dzy czerw­cem a paź­dzier­ni­kiem 2019. Rada nie spo­ty­ka­ła się tak­że od cza­su wystą­pie­nia epi­de­mii COVI­Da, choć takie spo­tka­nia odby­wa­ła np. Kato­wic­ka Rada Senio­rów. Ostat­nie spo­tka­nie w 2020 roku odby­ło się w styczniu.

Poniż­sza tabe­la pre­zen­tu­je obec­ność poszcze­gól­nych człon­ków na jej posie­dze­niach. Śred­nia fre­kwen­cja wyno­si­ła 80%. Zgod­nie z uchwa­łą Rady Mia­sta moż­na odwo­łać człon­ka Rady Senio­rów za 5 nie­obec­no­ści pod rząd. Bio­rąc pod uwa­gę czę­stość spo­tkań Rady Senio­rów ozna­cza to nie­obec­ność przez pół­to­rej roku! Zapis ten powi­nien być zmie­nio­ny. W Radzie Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go odwo­łu­je się jej człon­ka w przy­pad­ku 3 nie­obec­no­ści pod rząd.

Podsumowanie

Zda­niem zespo­łu audy­to­we­go Rada Senio­rów w nikłym stop­niu repre­zen­tu­je aktu­al­nie inte­re­sy senio­rów. W jej dzia­łal­no­ści trud­no dostrzec reali­za­cję usta­wo­wych kom­pe­ten­cji: kon­sul­ta­cyj­nej i dorad­czej. Sama Rada Senio­rów jest orga­nem, któ­ry jest nie­zna­ny wśród miesz­kań­ców. Brak infor­mo­wa­nia o swo­ich dzia­ła­niach nie polep­sza tej sytu­acji. Głów­nym dostrze­ga­niem dzia­ła­niem Rady Senio­rów jest wybie­ra­nie Miejsc Przy­ja­znych Senio­rom oraz udział człon­ków w wyda­rze­niach adre­so­wa­nych do senio­rów. Cięż­ko jed­nak uznać by dzia­ła­nie te wpi­sy­wa­ły się w ramy funk­cjo­no­wa­nia Rady Senio­rów zapi­sa­ne w usta­wie czy uchwa­le Rady Miasta.

Rekomendacje Zespołu

1. Infor­mo­wa­nie o dzia­łal­no­ści i posie­dze­niach Rady Senio­rów na stro­nie urzędu.

2. Roz­po­czę­cie opi­nio­wa­nia i kon­sul­to­wa­nia spraw doty­czą­cych sytu­acji senio­rów, w szcze­gól­no­ści opi­nio­wa­nie aktów pra­wa miej­sco­we­go doty­czą­cych naj­star­szych miesz­kań­ców mia­sta. W sytu­acji, gdy takie akty nie są przed­kła­da­ne do Rady Senio­rów celem zaopi­nio­wa­nia wyra­że­nie takiej opi­nii z wła­snej ini­cja­ty­wy i wystą­pie­nie do pre­zy­den­ta o przed­kła­da­nie aktów pra­wa miej­sco­we­go do zaopi­nio­wa­nia przez Radę Seniorów.