Petycja przyniosła efekt! Wojewoda opublikuje rejestry umów

No Com­ments

W lutym br. wystą­pi­li­śmy do Woje­wo­dy Lubel­skie­go o opu­bli­ko­wa­nie reje­strów zawie­ra­nych umów. Woje­wo­da umo­wy udo­stęp­nił, jed­nak odmó­wił ich publi­ka­cji w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej i pro­wa­dze­nia jego aktu­ali­za­cji (przy­naj­mniej raz na kwar­tał). Uza­sad­nił to nie­wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem oby­wa­te­li tymi infor­ma­cja­mi (3 wnio­ski w cią­gu ostat­nich trzech lat, w tym jeden nasz).

Wów­czas popro­si­li­śmy Was o popar­cie pety­cji do Woje­wo­dy. Pety­cja zawie­ra­ła wnio­sek o publi­ka­cję i aktu­ali­za­cję reje­stru umów nie rza­dziej niż raz na kwartał:

Sza­now­ny Panie Wojewodo,
przej­rzy­stość i trans­pa­rent­ność wydat­ko­wa­nia środ­ków publicz­nych jest pod­sta­wą dobre­go rządzenia.

W związ­ku z powyż­szym doma­ga­my się opu­bli­ko­wa­nia w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej reje­stru umów, zawie­ra­nych przez Woje­wo­dę Lubel­skie­go i Dyrek­to­ra Gene­ral­ne­go Lubel­skie­go Urzę­du Woje­wódz­kie­go oraz o ich aktu­ali­zo­wa­nie nie rza­dziej niż raz na kwartał.

Zarów­no Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go jak i Pre­zy­dent Mia­sta Lublin publi­ku­ją reje­stry zawie­ra­nych przez sie­bie umów.

 

Pod­pi­sy popar­cia zbie­ra­li­śmy na naszej stro­nie inter­ne­to­wej. Osta­tecz­nie pety­cję popar­ło 78 osób. W kwiet­niu zło­ży­li­śmy ją do Wojewody.

Po nie­speł­na trzech mie­sią­cach otrzy­ma­li­śmy odpo­wiedź urzę­du. Tomasz Son­n­tag – Dyrek­tor Biu­ra Woje­wo­dy odpi­sał, że pety­cja zosta­ła roz­pa­trzo­na pozy­tyw­nie. Reje­stry umów Woje­wo­dy i Dyrek­to­ra Gen­ral­ne­go będą opu­bli­ko­wa­ne w BIP do koń­ca paź­dzier­ni­ka oraz aktu­ali­zo­wa­ne raz na kwartał.

Odpowiedź Wojewody na petycję ws publikacji rejestrów umów

Przy­po­mnij­my, że dzię­ki naszym sta­ra­niom od 2014 roku swo­je reje­stry umów publi­ku­ją Pre­zy­dent Mia­sta Lubli­na oraz Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Lubel­skie­go.

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokalny.

O Fundacji Wolności

Naszą misją jest popu­la­ry­za­cja jaw­no­ści i zasad dobre­go rzą­dze­nia celem zwięk­sza­nia wpły­wu miesz­kań­ców na samo­rząd lokal­ny. Chce­my aby ludzie mie­li wie­dzę o samo­rzą­dzie, moty­wa­cję oraz bez­po­śred­ni wpływ na decy­zje, wła­dze, wydat­ki oraz swo­je otoczenie.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

Więcej nowych wpisów w aktualnościach

Zobacz wszyst­kie wpisy