Konrad Łakomy

Rad­ca praw­ny. Od 2011 r. pro­wa­dzi kan­ce­la­rię rad­cy praw­ne­go obej­mu­ją­cą obsłu­gę praw­ną pod­mio­tów gospo­dar­czych, a tak­że doradz­two sto­wa­rzy­sze­niom i fun­da­cjom. Pro­wa­dzi zaję­cia dla apli­kan­tów 3‑go roku w zakre­sie dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Lublinie.

What clients say

See all testimonials