dr hab. Katarzyna Kuć-Czajkowska

Adiunkt w Kate­drze Admi­ni­stra­cji Publicz­nej na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS w Lubli­nie. Jej zain­te­re­so­wa­nia nauko­we to admi­ni­stra­cja samo­rzą­do­wa w uję­ciu porów­naw­czym, wiel­kie mia­sta (metro­po­lie), a w szcze­gól­no­ści ich orga­ni­za­cja, ustrój, spo­sób zarzą­dza­nia, spo­­łe­cz­no-prze­­strze­n­ne zróż­ni­co­wa­nia, miej­skie obsza­ry funk­cjo­nal­ne. Uzy­ska­ła habi­li­ta­cję w dzie­dzi­nie nauk spo­łecz­nych w dys­cy­pli­nie nauki o poli­ty­ce i admi­ni­stra­cji, roz­pra­wa: Obsza­ry funk­cjo­nal­ne miast woje­wódz­kich w Pol­sce. Prze­strzeń współ­pra­cy i kon­ku­ren­cji samo­rzą­dów tery­to­rial­nych, Wyd. UMCS, Lublin 2019. W 2020 r. otrzy­ma­ła nagro­dę indy­wi­du­al­ną III° JM Rek­to­ra UMCS za osią­gnię­cie naukowe.

Autor­ka, współ­au­tor­ka i współ­re­dak­tor­ka ksią­żek: Obsza­ry funk­cjo­nal­ne miast woje­wódz­kich w Pol­sce. Prze­strzeń współ­pra­cy i kon­ku­ren­cji samo­rzą­dów tery­to­rial­nych (Lublin 2019), Koabi­ta­cja na pozio­mie gmin­nym w Pol­sce (War­sza­wa 2017), A dif­fe­rent view of urban poli­cy (Lublin 2016), Local govern­ment in selec­ted Cen­tral and Eastern Euro­pe­an coun­tries. Expe­rien­ces, reforms and deter­mi­nants of deve­lop­ment (Lublin 2016), Mar­ke­ting jed­no­stek tery­to­rial­nych. Przy­kła­dy z Pol­ski (Lublin 2016), Mia­sta, aglo­me­ra­cje, metro­po­lie w nur­cie glo­bal­nych prze­mian (Lublin 2014), Mia­sta – spo­łecz­ne aspek­ty funk­cjo­no­wa­nia (Lublin 2014), Stru­čn­jak za EU Fon­do­ve (Lublin 2014), Spo­łe­czeń­stwo oby­wa­tel­skie Lubli­na i Wro­cła­wiastu­dia przy­pad­ków (Lublin 2013), Dzia­łal­ność jed­no­stek samo­rzą­du tery­to­rial­ne­go w woje­wódz­twie lubel­skim w latach 2004–2011. Ana­li­zy sta­ty­stycz­ne (Lublin 2013); Przy­wódz­two lokal­ne a kształ­to­wa­nie demo­kra­cji par­ty­cy­pa­cyj­nej (Lublin 2008).

What clients say

See all testimonials