Agnieszka Ziętek, fot. Bartosz Proll/UMCS

dr Agnieszka Ziętek

Adiunkt w Kate­drze Admi­ni­stra­cji Publicz­nej na Wydzia­le Poli­to­lo­gii i Dzien­ni­kar­stwa UMCS w Lubli­nie. Inte­re­su­je się par­ty­cy­pa­cyj­nym zarzą­dza­niem publicz­nym, uspo­łecz­nie­niem pro­ce­sów decy­zyj­nych, kul­tu­rą oby­wa­tel­ską oraz rucha­mi spo­łecz­ny­mi. Reali­zu­je bada­nia z zakre­su par­ty­cy­pa­cji spo­łecz­nej i spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, a tak­że poli­ty­ki rów­no­ścio­wej i anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej oraz zarzą­dza­nia róż­no­rod­no­ścią. Autor­ka licz­nych arty­ku­łów nauko­wych na ten temat. Tre­ner­ka anty­dy­skry­mi­na­cyj­na. Od paź­dzier­ni­ka 2022 Prze­wod­ni­czą­ca Zespo­łu ds. Rów­no­ści na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Kie­ro­wa­ła m.in. pra­ca­mi nad przy­go­to­wa­niem Pla­nu Rów­no­ści Płci dla UMCS. W 2023 roku w Wydaw­nic­twie UMCS uka­za­ła się książ­ka pt „Kul­tu­ra oby­wa­tel­ska. Wybra­ne podej­ścia i problemy”.

fot. Bar­tosz Proll/UMCS

What clients say

See all testimonials