Krzysztof Kowalik

Krzysztof Kowalik

Jestem absol­wen­tem Poli­tech­ni­ki Lubel­skiej na kie­run­ku Budow­nic­two spe­cjal­ność dro­gi i mosty. Jesz­cze w trak­cie stu­diów aktyw­nie dzia­ła­łem będąc m.in. prze­wod­ni­czą­cym Rady Stu­den­tów na swo­im wydzia­le, prze­wod­ni­czą­cym Koła Nauko­we­go Dro­go­wców i Mostow­ców, człon­kiem Sena­tu Politechniki.

Ponad­to od wie­lu lat jestem człon­kiem Poro­zu­mie­nie Rowe­ro­we­go (w ramach Towa­rzy­stwa dla Natu­ry i Czło­wie­ka) dzia­ła­ją­ce­go na rzecz uła­twia­nia poru­sza­nia się rowe­rem po mie­ście, gdzie na bie­żą­co moni­to­ru­ję miej­skie inwe­sty­cje dro­go­we oraz słu­żę wie­dzą tech­nicz­ną i prawną.

W Fun­da­cji Wol­no­ści poma­gam w spra­wach zwią­za­nych z dostę­pem do infor­ma­cji publicz­nej, w szcze­gól­no­ści w aspek­cie wydat­ko­wa­nia pie­nię­dzy publicz­nych… Stąd też w ramach Fun­da­cji w 2014 roku pro­wa­dzi­łem moni­to­ring fun­du­szu kor­ko­we­go w Lubli­nie. W latach 2016–2019 oraz 2022–2025 jestem Człon­kiem Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin.

What clients say

See all testimonials