Strona główna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Fun­da­cja Wol­no­ści: Biu­le­tyn Infor­ma­cji Publicznej

Infor­ma­cje publicz­ne znaj­du­ją­ce się w Fun­da­cji moż­na wyko­rzy­sty­wać bez warun­ków i opłat.

Adres sie­dzi­by:
Fun­da­cja Wol­no­ści
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin
NIP: 7123272946

Adres do dorę­czeń epu­ap:
/FundacjaWolnosci/domyslna

KRS: 0000428743
NIP: 7123272946
REGON: 061444494

Nr kon­ta San­tan­der Bank Pol­ska: 71 1090 2590 0000 0001 4947 2615

Fun­da­cja Wol­no­ści posia­da sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicznego.

 

Adres: ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A, 20–002 Lublin

Adres e‑mail kontakt@fundacjawolnosci.org

Numer telefonu:  +48513979597

Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP

Instruk­cja obsłu­gi stron BIP