Dokumenty

Sta­tut

Aktu­al­ny odpis z Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go moż­na zoba­czyć i bez­płat­nie pobrać ze stro­ny Mini­stra Spra­wie­dli­wo­ści.

 

SPRAWOZDANIA

Spra­woz­da­nia z dzia­łal­no­ści fun­da­cji są dostęp­ne w zakład­ce „Spra­woz­da­nia

 

UCHWAŁY

Uchwa­ły Rady Fun­da­cji znaj­du­ją się w zakład­ce „Uchwa­ły Rady Fun­da­cji

 

ZAWARTE UMOWY

Umo­wy zwią­za­ne z reali­za­cją zadań publicz­nych są dostęp­na na stro­nie „Umo­wy i spra­woz­da­nia z reali­za­cji zadań publicz­nych

 

UPOWAŻNIENIA

Wysta­wio­ne upo­waż­nie­nia znaj­du­ją się w zakład­ce „Upo­waż­nie­nia

 

REJESTR UMÓW

Rejestr umów, finan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych, jest dostęp­ny w zakład­ce „Rejestr umów”. Jest aktu­ali­zo­wa­ny co roku.

 

WYDATKI z 1% PODATKU

Infor­ma­cje o przy­cho­dach oraz szcze­gó­ło­we wydat­ki pocho­dzą­ce z 1% podat­ku docho­do­we­go od osób fizycz­nych znaj­du­ją się w zakład­ce „1 pro­cent podat­ku