Wsparcie dziennikarstwa śledczego w Lublinie

Środ­ki zebra­ne na inter­ne­to­wej zrzut­ce wyno­szą 21 415,76 zł.

Nazwa wydat­ku Kwo­ta Data
Zakup biur­ka dla dziennikarza 699,00 zł 24.04.2023
Zakup krze­sło biu­ro­we bil­lum czar­ne dla dziennikarza 250,00 zł 27.04.2023
Wyna­gro­dze­nie za pra­cę dzien­ni­ka­rza (część kosztów) 2 519,40 zł 30.11.2023