Wsparcie dziennikarstwa śledczego w Lublinie

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my za to, że wspa­r­łe­­ś/-aś zrzut­kę na roz­wój dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go w Lubli­nie i woje­wódz­twie lubel­skim. Wła­śnie mija dwa lata od jej zakończenia.

Być może zastanawiałeś/aś się, w jaki spo­sób wyko­rzy­sta­li­śmy pie­nią­dze, któ­re wpłaciłeś/aś w ramach naszej akcji. Zgod­nie z zasa­da­mi jaw­no­ści, jaki­mi kie­ru­je­my się w naszej dzia­łal­no­ści, spie­szy­my poin­for­mo­wać, że dzię­ki Tobie byli redak­to­rzy i dzien­ni­ka­rze Dzien­ni­ka Wschod­nie­go – Agniesz­ka, Krzysz­tof i Sła­wek – nadal pra­cu­ją w zawo­dzie. Dziś ich tek­sty znaj­dziesz w por­ta­lu jawnylublin.pl. Agniesz­ka jest tak­że jego redak­tor naczelną.

I może­my z dumą powie­dzieć, że był to uda­ny trans­fer. W ub. roku por­tal jawnylublin.pl odwie­dzi­ło 781 tysię­cy użyt­kow­ni­ków, któ­rzy wyge­ne­ro­wa­li 1,8 mln odsłon. To sko­ko­wy wręcz wzrost w porów­na­niu z 2022 rokiem. Opu­bli­ko­wa­li­śmy też ponad 750 tek­stów. Wie­le z nich to były nasze eks­klu­zyw­ne new­sy. Cyto­wa­ły nas nie tyl­ko lokal­ne media, ale tak­że ogól­no­pol­skie tytu­ły, a przez czy­tel­ni­ków i oso­by dzia­ła­ją­ce w sfe­rze publicz­nej postrze­ga­ni jeste­śmy jako opi­nio­twór­cze medium.

W ostat­nim roku ujaw­ni­li­śmy m.in. finan­so­wa­nie kam­pa­nii wybor­czej z pie­nię­dzy publicz­nych przez Moni­kę Paw­łow­ską, czy Ryszar­da Madzia­ra (obo­je PiS), „taśmy Len­dzion”, kon­tro­wer­syj­ne dzia­ła­nia Janu­sza Pali­ko­ta na ryn­ku alko­ho­lo­wym, czy o dewe­lo­per­skich biz­ne­sach lubel­skiej kurii. Dużą popu­lar­no­ścią por­tal jawnylublin.pl cie­szył się rów­nież w cza­sie kam­pa­nii i samych wybo­rów do Sej­mu i Sena­tu: czę­sto jako pierw­si publi­ko­wa­li­śmy infor­ma­cje o tym, kto będzie jedyn­ką lub co na sumie­niu ma dany kan­dy­dat. Dzię­ki temu JawnyLublin.pl zna­lazł się wśród fina­li­stów kon­kur­su na naj­lep­szy por­tal dzien­ni­kar­ski 2023 roku, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Mediów Lokalnych.

Dzię­ku­je­my, że nam zaufa­li­ście i wie­rzy­my, że nie zawie­dli­śmy Was naszą pra­cą. Jeśli chcesz, aby­śmy dalej mogli patrzeć poli­ty­kom na ręce, pro­si­my o dal­sze wsparcie.

Możesz to zro­bić pod­czas skła­da­nia rocz­ne­go zezna­nia podat­ko­we­go za 2023 rok. Prze­każ 1,5% podat­ku na jesz­cze bar­dziej Jaw­ny Lublin. W zezna­niu wpisz KRS 0000428743, cel szcze­gó­ło­wy: Jaw­ny Lublin (pole­ca­my pro­gram do roz­li­cza­nia PIT onli­ne). Możesz też usta­wić sta­ły prze­lew na jawnylublin.pl/wesprzyj.

 

Środ­ki zebra­ne na inter­ne­to­wej zrzut­ce wyno­szą 21 415,76 zł.

Wszyst­kie dotych­czas ponie­sio­ne wydat­ki przed­sta­wia­my w poniż­szej tabeli:

Nazwa wydat­ku Kwo­ta Data
Zakup biur­ka dla dziennikarza 699,00 zł 24.04.2023
Zakup krze­sło biu­ro­we bil­lum czar­ne dla dziennikarza 250,00 zł 27.04.2023
Posty na face­bo­oku pro­mu­ją­ce Jaw­ny Lublin 315,07 zł 31.10.2023
Wyna­gro­dze­nie za pra­cę dzien­ni­ka­rza (część kosztów) 119,40 zł 30.11.2023
Wyna­gro­dze­nie za pra­cę dzien­ni­ka­rza (część kosztów) 3 074,20 zł 31.12.2023
Wyna­gro­dze­nie za pra­cę dzien­ni­ka­rza (część kosztów) 937,28 zł 31.12.2023
Wyna­gro­dze­nie za napi­sa­nie 13 tek­stów dzien­ni­kar­skich o tema­ty­ce lokalnej 1 300,00 zł 31.12.2023
Hosting inter­ne­to­wy za ser­wer, na któ­rym jest stro­na jawnylublin.pl 429,27 zł 12.01.2024
wpis sądo­wy od reje­stra­cji tytu­łu pra­so­we­go jawnylublin.pl 100,00 zł 15.01.2024
Wyna­gro­dze­nie za napi­sa­nie 29 tek­stów dziennikarskich 1 000,00 zł 31.01.2024
Stwo­rze­nie serii autor­skich gra­fik do arty­ku­łów na por­ta­lu jawnylublin.pl 600,00 zł 31.01.2024
Wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność spół­ki Bog­dan­ka SA w spra­wie o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o wydat­kach spon­so­rin­go­wych od 2022 roku do dnia udzie­le­nia odpowiedzi 200,00 zł 19.02.2024
Wyna­gro­dze­nie za napi­sa­nie 19 tek­stów dziennikarskich 1 000,01 zł 29.02.2024
Wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Fun­da­cji Gru­py PKP w spra­wie o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o wydat­kach na kam­pa­nię referendalną 100,00 zł 14.03.2024
Abo­na­ment na 2 lata za GetRe­spon­se (sys­tem do wysy­ła­nia newsletterów) 1 219,18 zł 15.03.2024
Wyna­gro­dze­nie za napi­sa­nie 30 tek­stów dziennikarskich 1 000,01 zł 30.03.2024
Wyna­gro­dze­nie za napi­sa­nie 25 tek­stów dziennikarskich 1 200,00 zł 30.04.2024
SUMA 13 392,42 zł