Zgromadzenie Fundatorów

 

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 30 czerw­ca 2022

W związ­ku z rezy­gna­cją z człon­ko­stwa w Radzie Fun­da­cji dra Paw­ła Sadow­skie­go posta­no­wio­no o powo­ła­niu nowej oso­by do Rady Fun­da­cji. Krzysz­tof Jaku­bow­ski zapro­po­no­wał mec. Kon­ra­da Łako­me­go. To rad­ca praw­ny zaan­ga­żo­wa­ny w ochro­nę pra­wa do infor­ma­cji, pro­wa­dzi zaję­cia dla apli­kan­tów rad­cow­skich w Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych, gdzie wyja­śnia zna­cze­nie pra­wa do infor­ma­cji dla demo­kra­cji. Decy­zja o jego powo­ła­niu zosta­ła pod­ję­ta jednomyślnie.

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 7 maja 2021

Pod­ję­to uchwa­łę w spra­wie zmia­ny brzmie­nia misji fun­da­cji oraz zmian w tre­ści sta­tu­tu. Decy­zja zosta­ła pod­ję­ta jednomyślnie.

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 30 stycz­nia 2021

W dniu 30 stycz­nia 2021 r. odby­ło się posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów. Pod­ję­to uchwa­łę w spra­wie odwo­ła­nia dotych­cza­so­we­go skła­du Rady Fun­da­cji. Na ich miej­sce zosta­li powo­ła­ni dr hab. Kata­rzy­na Kuć-Cza­j­ko­w­ska, dr Jakub Bis oraz dr Paweł Sadow­ski. Pod­ję­to uchwa­łę w spra­wie zmia­ny brzmie­nia misji fun­da­cji oraz zmian w tre­ści statutu.

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 20 kwiet­nia 2017

Pod­ję­to dwie uchwały

  1. W spra­wie zmia­ny tre­ści §16 pkt 1 na nastę­pu­ją­cy: „Zarząd Fun­da­cji, zwa­ny dalej Zarzą­dem, skła­da się z 1 do 5 osób i jest powo­ły­wa­ny przez Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów na czas nie­ozna­czo­ny. Powo­łu­jąc Zarząd Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów wska­zu­je Pre­ze­sa Zarządu.”
  2. W spra­wie dopi­sa­nia w §20 punk­tu 3 o tre­ści: „W umo­wach z człon­ka­mi Zarzą­du Fun­da­cję repre­zen­tu­je czło­nek Rady Fun­da­cji, wska­za­ny przez Radę w uchwale.”

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 16 lute­go 2016

Dnia 16 lute­go 2017 r. odby­ło się posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów. W jego wyni­ku Mar­cin Mul­ler zre­zy­gno­wał z zasia­da­nia w zarzą­dzie i został wybra­ny do Rady Fun­da­cji. Odpo­wied­nie doku­men­ty zosta­ły wysła­ne do KRS.

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 1 grud­nia 2015

  1. Pierw­szym punk­tem posie­dze­nia było omó­wie­nie i zatwier­dze­nie pro­po­zy­cji zmian w sta­tu­cie fun­da­cji. Krzysz­tof Jaku­bow­ski zre­fe­ro­wał pro­po­zy­cje dot. wykre­śle­nia i dopi­sa­nia nowych celów sta­tu­to­wych, zmia­ny spo­so­bu repre­zen­ta­cji, zmia­ny sie­dzi­by fun­da­cji oraz wykre­śle­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej ze sta­tu­tu. Po omó­wie­niu pro­po­no­wa­nych zmian fun­da­to­rzy jed­no­gło­śnie zatwier­dzi­li nowy tekst sta­tu­tu. Wszyst­kie zmia­ny zosta­ły zawar­te w uchwa­le Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów nr 01/2015.
  2. Krzysz­tof Jaku­bow­ski zapro­po­no­wał powo­ła­nie Krzysz­to­fa Kowa­li­ka do zarzą­du fun­da­cji. Pan Kowa­lik od pra­wie dwóch lat anga­żu­je się w dzia­łal­ność fun­da­cji, ma boga­te doświad­cze­nie w zakre­sie pra­wa do infor­ma­cji publicz­nej, obec­nie koor­dy­nu­je pro­jekt dot. roz­wo­ju insty­tu­cjo­nal­ne­go fun­da­cji. Fun­da­to­rzy jed­no­gło­śnie powo­ła­li Krzysz­to­fa Kowa­li­ka w skład pierw­sze­go zarzą­du Fun­da­cji Wol­no­ści (uchwa­ła Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów nr 02/2015).
  3. W związ­ku z tym, że fun­da­cja zamie­rza sta­rać się o sta­tus orga­ni­za­cji pożyt­ku publicz­ne­go, Mar­cin Müller stwier­dził, że nie­zbęd­nym jest powo­ła­nie Rady Fun­da­cji. Przed­sta­wio­no kan­dy­da­tu­ry: Szy­mo­na Osow­skie­go (Pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska), Kata­rzy­ny Bat­ko-Tołuć (Dyrek­tor Pro­gra­mo­wa Sto­wa­rzy­sze­nia Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska) oraz Bar­tło­mie­ja Czer­nic­kie­go (autor ser­wi­su dobryurzednik.pl). Następ­nie Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów pod­ję­ło uchwa­łę w spra­wie powo­ła­nia w/w osób w skład Rady Fun­da­cji (uchwa­ła Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów nr 03/2015).

Posie­dze­nie Zgro­ma­dze­nia Fun­da­to­rów 22 maja 2012

Zgro­ma­dze­nie Fun­da­to­rów usta­no­wi­ło Fun­da­cję Wol­no­ści (akt nota­rial­ny z dnia 22/05/2012, spo­rzą­dzo­nym przez nota­riu­sza Gra­ży­nę Lewic­ką w kan­ce­la­rii nota­rial­nej w Lubli­nie, ul. Jasna 8/2), nada­ło jej sta­tut oraz powo­ła­ło Zarząd.