Rejestr umów

Rejestr umów cywil­no­praw­nych, zawar­tych przez Fun­da­cja Wol­no­ści, sfi­nan­so­wa­nych ze środ­ków publicz­nych (albo o waż­nym zna­cze­niu dla orga­ni­za­cji). Umo­wy zwią­za­ne z reali­za­cją zadań publicz­nych znaj­du­ją się na stro­nie „Umo­wy i spra­woz­da­nia z reali­za­cji zadań publicz­nych”.

Wykaz umów zawar­tych w 2023 roku:

Lp. Numer umo­wy Kon­tra­hent Przed­miot umowy Data zawar­cia Kwo­ta brutto
1 Umo­wa dota­cyj­na nr 01/GZ/FO/2023 Fun­da­cja dla Polski Reali­za­cja ini­cja­ty­wy „Wspar­cie nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa lokal­ne­go w Lubli­nie 11.01.2023 19 000,00 zł
2 Umo­wa dota­cyj­na nr 03/FW/2023 Fun­da­cja dla Polski Reali­za­cja ini­cja­ty­wy „Nie­za­leż­ny watch­dog w lubel­skim 12.06.2023 40 000,00 zł

 

Wykaz umów zawar­tych w 2022 roku:

Lp. Numer umo­wy Kon­tra­hent Przed­miot umowy Data zawar­cia Kwo­ta brutto
1 RITA-2022-DAR-04 Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demokracji Umo­wa daro­wi­zny na wspar­cie dzia­łań wła­snych Fun­da­cji Wol­no­ści i ukra­iń­skich orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych w reali­zo­wa­nych dzia­ła­niach, mają­cych na celu pomoc ludności
cywil­nej w Ukra­inie i/lub uchodź­com z Ukra­iny w Polsce
23.03.2022 10 000,00 zł
2 Umo­wa daro­wi­zny nr 2022/1 Rówień­skie Cen­trum – Socjal­ne Partnerstwo Pomoc lud­no­ści cywil­nej w Ukra­inie, w szcze­gól­no­ści:

a) usłu­gi trans­por­to­we, pali­wo do dzia­łań pomo­co­wych i interwencyjnych,
b) wyna­gro­dze­nie psy­cho­lo­gów, pro­wa­dzą­cych zaję­cia z mieszkańcami,
c) zakup power­ban­ków, zakup aptecz­ki i gaśni­cy do biu­ra organizacji,
d) inne przed­mio­ty nie­zbęd­ne do spraw­ne­go i bez­piecz­ne­go dzia­ła­nia orga­ni­za­cji i jej interesariuszy.

8.04.2022 7 906,00 zł
3 Umo­wa dota­cyj­na nr 4/FW/2022 Fun­da­cja dla Polski Reali­za­cja ini­cja­ty­wy „(Po)mocny watch­dog 10.05.2022 38 340,00 zł

Wykaz umów zawar­tych w 2021 roku:

Lp. Numer umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data zawar­cia Kwo­ta brutto
1 UZ/2021/17 Szy­mon Pietrasiewicz Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze gościa pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej dla seniorów 24.08.2021 200,00 zł
2 UZ/2021/20 Krzysz­tof Kowalik Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze gościa pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej dla seniorów 22.10.2021 200,00 zł

Wykaz umów zawar­tych w 2020 roku:

Lp. Numer Umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data umo­wy Kwo­ta brutto
1 UZ/2020/01 Sara Labenz koor­dy­no­wa­nie spra­wa­mi komu­ni­ka­cji i PR 02.01.2020 1300,00 zł
2 UZ/2020/02 Patryk Bar­ci­kow­ski fil­mo­wa­nie, mon­taż fil­mów i dzia­ła­nia promocyjne 02.01.2020 22,00 zł/godz.
3 UZ/2020/03 Sara Labenz koor­dy­no­wa­nie spra­wa­mi komu­ni­ka­cji i PR 01.04.2020 1820,00 zł
4 UZ/2020/04 Joan­na Kukier ani­ma­tor rad dzielnic 04.05.2020 29 zł/godz.
5 UZ/2020/05 Danu­ta Kowalska koor­dy­na­tor projektu 04.05.2020 24,90 zł/godz.
6 UZ/2020/06 Krzysz­tof Jakubowski asy­stent koor­dy­na­to­ra projektu 04.05.2020 20,8 zł/godz.
7 UZ/2020/06a Krzysz­tof Jakubowski rekru­ta­cja lide­rów seniorów 11.05.2020 1494,00 zł
8 UZ/2020/07 Krzysz­tof Jakubowski prze­pro­wa­dze­nia ana­li­zy wyko­na­nia budże­tu mia­sta za 2019 rok 01.06.2020 1660,00 zł
9 UZ/2020/08 Krzysz­tof Jakubowski redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicznych 01.06.2020 116,2 zł/art.
10 UZ/2020/09 Krzysz­tof Kowalik redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicznych 01.06.2020 116,2 zł/art.
11 Umo­wa nr 95/I/2020 Naro­do­wy Insty­tut Wolności Reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go „Miesz­kań­cy mają głos” 03.06.2020 119 816,00 zł
12 Umo­wa nr 19943/2020/ASOS Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej Reali­za­cja zada­nia publicz­ne­go „Spraw­dza­my jak jest” 26.06.2020 125 496,00 zł
13 UZ/2020/10 Joan­na Kukier ani­ma­cji senio­rów – liderów 01.07.2020 33,2 zł/godz.
14 UZ/2020/11 Krzysz­tof Kowalik podej­mo­wa­nia inter­wen­cji w spra­wach zgła­sza­nych przez seniorów 01.07.2020 41,5 zł/godz.
15 UZ/2020/12 Joan­na Kukier prze­pro­wa­dze­nia 6 godzin warsz­ta­tów dziennikarskich 03.08.2020 498,00 zł
16 UZ/2020/13 Sła­wo­mir Skomra prze­pro­wa­dze­nia 8 godzin warsz­ta­tów dziennikarskich 03.08.2020 960,00 zł
17 UZ/2020/14 Patryk Bar­ci­kow­ski fil­mo­wa­nie, mon­taż fil­mów i dzia­ła­nia promocyjne 03.08.2020 22,00 zł/godz.
18 UZ/2020/15 Alek­san­dra Słoboda redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicznych 03.08.2020 140,00 zł
19 UZ/2020/16 Sewe­ryn Szczepaniak wyko­na­nie zdjęć do gaze­ty Jaw­ny Lublin 03.08.2020 1000,00 zł
20 UZ/2020/17 Sara Labenz wyko­na­nie czte­rech info­gra­fik na potrze­by gaze­ty Jaw­ny Lublin 03.08.2020 1 200,00 zł
21 UZ/2020/18 Sewe­ryn Szczepaniak kory­go­wa­nie tek­stów do dru­ko­wa­ne­go wyda­nia gaze­ty Jaw­ny Lublin 03.08.2020 600,00 zł
22 UZ/2020/19 Krzysz­tof Jakubowski pro­wa­dze­nie dzia­łań fun­dra­isin­go­wych na rzecz Fun­da­cji Wolności 03.08.2020 21,5 zł/godz.
23 UZ/2020/20 Jacek Szy­dłow­ski prze­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów fotograficznych 04.09.2020 600,00 zł
24 UZ/2020/21 Jolan­ta Prochowicz prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia dla człon­ków rad dzielnic 04.09.2020 298,80 zł
25 UZ/2020/22 Krzysz­tof Kowalik prze­pro­wa­dze­nia 5 warsz­ta­tów nt. pro­wa­dze­nia kon­tro­li oby­wa­tel­skiej, omó­wie­nie audy­tu, podział zadań 04.09.2020 2490,00 zł
26 UoD/2020/1 Mar­cin Wachowicz wyko­na­niu skła­du i łama­niu tek­stów do gaze­ty Jaw­ny Lublin 09.09.2020 900,00 zł
27 UZ/2020/23 Krzysz­tof Kowalik prze­pro­wa­dze­nia 14 godzin warsz­ta­tów dla seniorów 21.09.2020 1162,00 zł
28 UZ/2020/24 Moni­ka Sidor prze­pro­wa­dze­nie 7 godzin warsz­ta­tów dla seniorów 21.09.2020 700,00 zł
29 UZ/2020/25 Jolan­ta Prochowicz prze­pro­wa­dze­nie 7 godzin warsz­ta­tów dla seniorów 21.09.2020 581,00 zł
30 UZ/2020/26 Krzysz­tof Jakubowski prze­pro­wa­dze­nie 7 godzin warsz­ta­tów dla seniorów 21.09.2020 581,00 zł
31 UZ/2020/27 Krzysz­tof Jakubowski prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia dla człon­ków rad dziel­nic nt. współ­pra­cy z radnymi 21.09.2020 298,50 zł
32 UZ/2020/28 Sara Labenz koor­dy­no­wa­nie spra­wa­mi komu­ni­ka­cji i PR 01.10.2020 2091,50 zł
33 UZ/2020/29 Zofia Zaor­ska redak­cja i napi­sa­nie arty­ku­łu dot. spraw publicznych 01.10.2020 110,20 zł
34 UZ/2020/30 Sara Labenz koor­dy­no­wa­nie spra­wa­mi komu­ni­ka­cji i PR 01.11.2020 2075,00 zł
35 UZ/2020/31 Kata­rzy­na Kuć-Czajkowska wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta w dys­ku­sji z cyklu „Roz­mo­wy o mieście” 03.11.2020 300,00 zł
36 UZ/2020/32 Paweł Pro­kop wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta w dys­ku­sji z cyklu „Roz­mo­wy o mieście” 03.11.2020 300,00 zł
37 UZ/2020/33 Filip Kar­man pro­wa­dze­nia spo­tkań z serii „Roz­mo­wy o mieście” 03.11.2020 1245,00 zł
38 UZ/2020/34 Agniesz­ka Bałaban prze­pro­wa­dze­nia szko­le­nia nt. RODO i opra­co­wa­nia poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa informacji 03.11.2020 1000,00 zł
39 UZ/2020/35 Krzysz­tof Jakubowski opra­co­wa­nia tre­ści infor­ma­to­ra o Radach Dzielnic 03.11.2020 1328,00 zł
40 UZ/2020/36 Kata­rzy­na Nakonieczna redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicznych 03.11.2020 140,00 zł
41 UZ/2020/37 Woj­ciech Januszczyk wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta w dys­ku­sji z cyklu „Roz­mo­wy o mieście” 09.11.2020 300,00 zł
42 UZ/2020/38 Michał Jac­kow­ski prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji dzien­ni­kar­skich w wymia­rze 70 godzin 09.11.2020 1743,00 zł
43 UZ/2020/39 Michał Jac­kow­ski redak­cja i napi­sa­nie arty­ku­łu dot. spraw publicznych 09.11.2020 107,90 zł
44 UZ/2020/40 Krzysz­tof Jakubowski redak­cja i napi­sa­nie arty­ku­łu dot. spraw publicznych 09.11.2020 107,90 zł
45 UZ/2020/41 Krzysz­tof Kowalik redak­cja i napi­sa­nie arty­ku­łu dot. spraw publicznych 09.11.2020 107,90 zł
46 UZ/2020/42 Józef Nowo­miń­ski redak­cja i napi­sa­nie arty­ku­łu dot. spraw publicznych 09.11.2020 107,90 zł
47 UZ/2020/43 Sewe­ryn Szczepaniak kory­go­wa­nie tek­stów w Infor­ma­to­rze o Radach Dzielnic 09.11.2020 600,00 zł
48 UoD/2020/2 Mar­cin Wachowicz wyko­na­niu skła­du i łama­niu tek­stów do Infor­ma­to­ra o Radach Dzielnic 09.11.2020 900,00 zł
49 UZ/2020/44 Krzysz­tof Kowalik wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta w dys­ku­sji z cyklu „Roz­mo­wy o mieście” 23.11.2020 248,95 zł
50 UZ/2020/45 Tomasz Sie­niow wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta w dys­ku­sji z cyklu „Roz­mo­wy o mieście” 23.11.2020 300,00 zł
51 UZ/2020/46 Ali­na Czyżewska przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla człon­ków Rad Dzielnic 23.11.2020 240,00 zł
52 UZ/2020/47 Krzysz­tof Jakubowski przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla człon­ków Rad Dzielnic 23.11.2020 199,20 zł
53 UZ/2020/48 Krzysz­tof Wiśniewski wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta w dys­ku­sji z cyklu „Roz­mo­wy o mieście” 23.11.2020 249,00 zł
54 UZ/2020/49 Krzysz­tof Kowalik spo­rzą­dze­nia rapor­tu z audy­tów usług spo­łecz­nych w mie­ście Lublin 23.11.2020 4980,00 zł
55 UZ/2020/50 Sewe­ryn Szczepaniak dwu­krot­ny prze­wo­zu, zło­że­nie wystawy 01.12.2020 700,00 zł
56 UZ/2020/51 Patryk Bar­ci­kow­ski nagra­nia mate­ria­łów wideo do repor­ta­ży o spra­wach waż­nych dla seniorów 01.12.2020 750,00 zł
57 UZ/2020/52 Patryk Bar­ci­kow­ski mon­ta­żu mate­ria­łów wideo 01.12.2020 1000,00 zł
58 UZ/2020/53 Joan­na Kukier pro­wa­dze­nia konferencji 11.12.2020 290,50 zł
59 UZ/2020/54 Kry­sty­na Lewkowicz wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kon­fe­ren­cji o aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej seniorów 11.12.2020 296,70 zł
60 UZ/2020/55 Marek Łucjan redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
61 UZ/2020/56 Han­na Nowakowska redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
62 UZ/2020/57 Mar­cin Wachowicz skła­du, korek­ty i opra­co­wa­nia gra­ficz­ne­go gazety 11.12.2020 1500,00 zł
63 UZ/2020/58 Ire­na Klekowska redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
64 UZ/2020/59 Marian Igna­ciuk redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
65 UZ/2020/60 Lucy­na Grabowska redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
66 UZ/2020/61 Elż­bie­ta Kurpińska redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
67 UZ/2020/62 Wan­da Małek redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
68 UZ/2020/63 Zofia Zator­ska redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
69 UZ/2020/64 Andrzej Jędrze­jew­ski redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 220,40 zł
70 UZ/2020/65 Szy­mon Pietrasiewicz redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 130,00 zł
71 UZ/2020/66 Mate­usz Adamczyk wyko­na­nia min. 50 autor­skich zdjęć do gazet Jaw­ny Lublin 11.12.2020 750,00 zł
72 UZ/2020/67 Ire­na Klekowska redak­cji i napi­sa­nia autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych, waż­nych dla seniorów 11.12.2020 110,20 zł
73 UoD/2020/3 Sara Labenz wyko­na­nie autor­skich info­gra­fik pre­zen­tu­ją­cych wyni­ki audy­tów usług społecznych 23.11.2020 2000,00 zł
74 UoD/2020/4 Sara Labenz wyko­na­nie autor­skich info­gra­fik z pod­su­mo­wa­niem reali­za­cji pro­jek­tu „Spraw­dza­my jak jest” 11.12.2020 400,00 zł

 

Wykaz umów zawar­tych w 2019 roku:

Lp. Nr umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data umo­wy Kwo­ta brut­to
1 UZ/2019/1 Tomasz Chusz­cza Eks­pert ds. Monitoringu 02.01.2019 1120,00 zł
2 UZ/2019/2 Krzysz­tof Jakubowski Pro­mo­cja i rekru­ta­cja liderów-seniorów 6.05.2019 24,90 zł /godz.
3 UZ/2019/3 Krzysz­tof Kowalik Podej­mo­wa­ni inter­wen­cji w spra­wach zgła­sza­nych przez seniorów 6.05.2019 41,50 zł /godz.
4 UZ/2019/6 Joan­na Kukier Ani­ma­tor Seniorów-liderów 15.06.2019 33 zł/godz.
5 UZ/2019/7 Krzysz­tof Jakubowski Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki obywatelskiej 21.06.2019 224,00 zł
6 UZ/2019/8 Krzysz­tof Wiśniewski Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki obywatelskiej 21.06.2019 224,00 zł
7 1/2.16 POWER/FW /2019 Krzysz­tof Jakubowski Spe­cja­li­sta ds. obsłu­gi portalu 01.07.2019 43,75 zł /godz.
8 UZ/2019/9 Mar­le­na Stradomska Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej w dniu 10 lipca 08.07.2019 224,00 zł
9 UZ/2019/10 Krzysz­tof Jakubowski Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej w dniu 10 lipca 08.07.2019 224,00 zł
10 UZ/2019/11 Krzysz­tof Kowalik Pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów kom­pu­te­ro­wych dla seniorów 01.08.2019 25,90 zł/ godz.
11 UZ/2019/12 Sła­wo­mir Skomra Prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dziennikarskich 14.08.2019 540,00 zł
12 UZ/2019/13 Anna Józ­ko­wicz Prze­pro­wa­dze­nie zajęć inte­gra­cyj­nych dla gru­py seniorów 14.08.2019 228,00 zł
13 UZ/2019/14 Ali­na Gucma Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej w dniu 20 sierpnia 14.08.2019 228,00 zł
14 UZ/2019/15 Krzysz­tof Jakubowski Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej w dniu 20 sierpnia 14.08.2019 224,00 zł
15 UZ/2019/17 Joan­na Kukier Prze­pro­wa­dze­niu warsz­ta­tów dziennikarskich 01.09.2019 445,00 zł
16 UZ/2019/18 Mar­le­na Stradomska Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej w dniu 23 września 20.09.2019 224,00 zł
17 UZ/2019/19 Joan­na Kukier Wystą­pie­nie w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas kawia­ren­ki oby­wa­tel­skiej w dniu 23 września 20.09.2019 224,00 zł
18 UZ/2019/20 Emi­lia Lipińska Prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla senio­­rów-lide­­rów z Lubli­na (7 godzin) 20.09.2019 630,00 zł
19 UZ/2019/21 Joan­na Kukier Prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla senio­­rów-lide­­rów z Lubli­na (7 godzin) 20.09.2019 522,91 zł
20 UZ/2019/22 Krzysz­tof Jakubowski Prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów dla senio­­rów-lide­­rów z Lubli­na (21 godzin) 20.09.2019 1 568,72 zł
21 UZ/2019/23 Joan­na Kukier Wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas dwóch kawia­re­nek obywatelskich 04.11.2019 448,00 zł
22 UZ/2019/24 Mar­le­na Stradomska Wystą­pie­nia w cha­rak­te­rze eks­per­ta pod­czas dwóch kawia­re­nek obywatelskich 04.11.2019 448,00 zł
23 UZ/2019/25 Krzysz­tof Jakubowski Koor­dy­na­cja dzia­łań Rady Miesz­kań­ców Lublina 04.11.2019 27,00 zł /godz.
24 UZ/2019/26 Mar­ta Kurowska Wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w dniu 10 grudnia 02.12.2019 322,00 zł
25 UZ/2019/27 Krzysz­tof Jakubowski Pro­wa­dze­nie kon­fe­ren­cji pod­su­mo­wu­ją­cej reali­za­cję pro­jek­tu „W naszym interesie” 02.12.2019 273,00 zł
26 UZ/2019/28 Joan­na Kukier Wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w dniu 10 grudnia 02.12.2019 315,00 zł
27 UZ/2019/29 Kata­rzy­na Radzik Wystą­pie­nie na kon­fe­ren­cji w dniu 10 grudnia 02.12.2019 380,00 zł

 

Wykaz umów zawar­tych w 2018 roku:

Lp. Nr umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data pod­pi­sa­nia Kwo­ta brutto
1 UoD/2018/1 Krzysz­tof Blachnicki Autor­skie opra­co­wa­nie opro­gra­mo­wa­nia do pro­jek­tu latar­ni­ka wyborczego 01.10.2018 110 zł

 

Wykaz umów zawar­tych w 2017 roku:

Lp. Nr umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data pod­pi­sa­nia Kwo­ta brutto
1 UoD2017/1 Bar­tło­miej Bałaban wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 01.6.2017 120 zł
2 UoD2017/2 Krzysz­tof Kowalik wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 01.6.2017 99,49 zł
3 UoD2017/3 Sewe­ryn Szczepaniak wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 01.6.2017 120 zł
4 UoD2017/4 Krzysz­tof Jakubowski wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 1.6.2017 99,49 zł
5 UoD2017/5 Sewe­ryn Szczepaniak Autor­skie opra­co­wa­nie tre­ści na ulot­ki dot. porad praw­nych i obywatelskich 19.6.2017 250 zł
6 UoD2017/6 Krzysz­tof Kowalik Autor­ska ana­li­za wyko­na­nia budże­tu mia­sta w 2016 roku oraz pro­jek­tu budże­tu mia­sta na 2017 rok 19.6.2017 2400 zł
7 UoD2017/8 Sewe­ryn Szczepniak wyko­na­nie autor­skich zdjęć foto­gra­ficz­nych na potrze­by por­ta­lu gazeta.jawnylublin.pl 01.8.2017 2000 zł
8 UoD2017/9 Mar­cin Bartyś wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 01.10.2017 120 zł
9 UoD2017/10 Anna Gaj­da wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 20.10.2017 120 zł
10 UoD2017/11 Anna Abra­­mek-Made­j­ska wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 20.10.2017 120 zł
11 UoD2017/12 Andrzej Fili­po­wicz wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 20.10.2017 120 zł
12 UoD2017/14 Krzysz­tof Gorczyca wyko­na­nie autor­skich arty­ku­łów dot. spraw publicz­nych (min. 500 słów) 01.12.2017 120 zł
13 UoD2017/15 Sewe­ryn Szczepaniak prze­pro­wa­dze­nie ana­li­zy i napi­sa­nie autor­skiej recen­zji pro­jek­tu budże­tu mia­sta Lublin na 2018 rok 08.12.2017 1200 zł
14 UZ2017/1 Krzysz­tof Kowalik Koor­dy­na­cja pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin 2017” 03.04.2017 1100 zł
15 UZ2017/2 Krzysz­tof Kowalik Koor­dy­na­cja pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin 2017 03.04.2017 930,94 zł
16 UZ2017/3 Krzysz­tof Kowalik Eks­pert ds. Monitoringu 04.05.2017 33,16 zł/godz
17 UZ2017/4 Bar­tło­miej Bałaban Eks­pert ds. Monitoringu 04.05.2017 40 zł/godz
18 UZ2017/5 Kin­ga Kulik Eks­pert ds. Monitoringu 04.05.2017 33,16 zł/godz
19 UZ2017/6 Kata­rzy­na Krupska-Grudzień Eks­pert ds. Monitoringu 04.05.2017 40 zł/godz
20 UZ2017/7 Paweł Romań­ski Eks­pert ds. Monitoringu 04.05.2017 40 zł/godz
21 UZ2017/7a Krzysz­tof Kowalik prze­pro­wa­dze­nie dwóch szko­leń nt. dostę­pu do infor­ma­cji publicznej 01.06.2017 663,30 zł
22 UZ2017/8 Moni­ka Radzik Opie­ka nad dzieć­mi w cza­sie warsz­ta­tów (70 zł/godz) 09.06.2017 840 zł
23 UZ2017/9 Krzysz­tof Piskorz Prze­pro­wa­dze­nie 6 godzin warsz­ta­tów dziennikarskich 09.06.2017 480 zł
24 UZ2017/10 Bar­tło­miej Bałaban Udzie­la­nie porad praw­nych i obywatelskich 10.06.2017 40 zł/godz.
25 UZ2017/11 Krzysz­tof Kowalik Udzie­la­nie porad praw­nych i obywatelskich 10.06.2017 33,86 zł/godz.
26 UZ2017/12 Sewe­ryn Szczepaniak Udzie­la­nie porad praw­nych i obywatelskich 10.06.2017 40 zł/godz.
27 UZ2017/13 Krzysz­tof Jakubowski Udzie­la­nie porad praw­nych i obywatelskich 10.06.2017 33,86 zł/godz.
28 UZ2017/15 Krzysz­tof Jakubowski Prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia nt. moni­to­rin­gu rad dzielnic 19.06.2017 74,63 zł/godz
29 UZ2017/16 Piotr Zygan Prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia nt. moni­to­rin­gu rad dzielnic 19.06.2017 90 zł/godz
30 UZ2017/17 Filip Tru­bal­ski Prze­pro­wa­dze­nie szko­le­nia nt. moni­to­rin­gu rad dzielnic 19.06.2017 90 zł/godz
31 UZ2017/22 Krzysz­tof Jakubowski Prze­pro­wa­dze­nie pre­lek­cji nt. dzia­łal­no­ści fun­da­cji i punk­tu porad pod­czas spo­tkań z mieszkańcami 28.08.2017 66,33 zł/godz.
32 UZ2017/26 Paweł Cal opra­co­wa­nia nowych funk­cjo­nal­no­ści dla por­ta­lu jawnylublin.pl oraz popra­wa ist­nie­ję­cych błę­dów w kodzie strony 01.10.2017 3316,47 zł

 

Wykaz umów zawar­tych w 2016 roku:

Lp. Nr umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data umo­wy Kwo­ta brutto
1 UoD/2016/21 Krzysz­tof Jakubowski Opra­co­wa­nie autor­skiej ana­li­zy nt. inwe­sty­cji zagra­nicz­nych na ryn­ku mediów w Polsce 01.06.2016 3400 zł

 

W 2015  roku fun­da­cja nie zawie­ra­ła umów zle­ce­nie i o dzie­ło, finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych

 

Wykaz umów zawar­tych w 2014 roku:

Lp. Numer umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data zawar­cia Kwo­ta brutto
1. UZ/2014/01 David Drew­niak koor­dy­na­cja pro­jek­tu „Stu­denc­ki Portfel” 4.04.2014 1200
2. UZ/2014/02 Michał Łukow­ski prze­pro­wa­dze­nie debaty 4.04.2014 200
3 UoD/2014/01 Doro­ta Jakubowska wyko­na­nie doku­men­ta­cji fotograficznej 4.04.2014 350
4 UoD/2014/02 Joan­na Palica opra­co­wa­nie i wyko­na­nie pro­jek­tu gra­ficz­ne­go plakatu 4.04.2014 150
5 UZ/2014/03 Krzysz­tof Jakubowski prze­pro­wa­dze­nie warsz­ta­tów zarzą­dza­nia finan­sa­mi osobistymi 1.05.2014 1000
6 UZ/2014/04 Krzysz­tof Jakubowski koor­dy­na­cja pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin” 12.06.2014 4200
7 UZ/2014/05 Krzysz­tof Kowalik prze­pro­wa­dze­nie szko­leń nt. dostę­pu do infor­ma­cji publicznej 27.06.2014 1200
8 UZ/2014/11 Krzysz­tof Kowalik prze­pro­wa­dze­nie lek­cji oby­wa­tel­skich w szko­łach śred­nich w Lublinie 2.11.2014 1200
9 UZ/2014/12 Krzysz­tof Jakubowski koor­dy­na­cja pro­jek­tu „Moje mia­sto a w nim…” 2.11.2014 3900
10 UoD/2014/3 Krzysz­tof Jakubowski autor­skie opra­co­wa­nie ana­li­zy budże­tu mia­sta Lublin za rok 2013 i 2014 3600
11 UoD/2014/4 Krzysz­tof Kowalik autor­skie opra­co­wa­nie tre­ści pod­ręcz­ni­ka nt. dostę­pu do infor­ma­cji publicznej 800
12 UoD/2014/5 Jaro­sław Chojnacki stwo­rze­nie infografiki 15.09.2014 250
13 UoD/2014/6 Mag­da­le­na Małczyńska-Umeda opra­co­wa­nie i wyko­na­nie autor­skiej infografiki 7.10.2014 250
14 UoD/2014/7 Piotr Bie­lec­ki opra­co­wa­nie por­ta­lu internetowego 2.11.2014 13000
15 UoD/2014/8 Anna Mag­dziak Autor­ska ana­li­za danych publicz­nych na potrze­by pro­jek­tu „Moje mia­sto a w nim…” 2.11.2014 4200
16 UoD/2014/9 Mar­cin Muller Autor­ska ana­li­za danych publicz­nych na potrze­by pro­jek­tu „Moje mia­sto a w nim…” 2.11.2014 3500
17 UoD/2014/10 Mag­da­le­na Małczyńska-Umeda opra­co­wa­nie i wyko­na­nie autor­skiej infografiki 12.11.2014 250
18 UoD/2014/11 Mag­da­le­na Małczyńska-Umeda opra­co­wa­nie i wyko­na­nie autor­skiej infografiki 12.11.2014 250
19 UoD/2014/12 Mag­da­le­na Małczyńska-Umeda opra­co­wa­nie i wyko­na­nie autor­skiej infografiki 12.11.2014 250
20 UoD/2014/13 Mag­da­le­na Małczyńska-Umeda opra­co­wa­nie i wyko­na­nie autor­skiej infografiki 12.11.2014 250
21 UoD/2014/14 Doro­ta Jakubowska przy­go­to­wa­nia ogło­szeń pra­so­wych i arty­ku­łów sponsorowanych 24.11.2014 135
22 UoD/2014/15 Doro­ta Jakubowska Autor­ska ana­li­za danych publicz­nych na potrze­by pro­jek­tu „Moje mia­sto a w nim…” 24.11.2014 2100
23 UoD/2014/16 Krzysz­tof Kowalik Autor­ska ana­li­za danych publicz­nych na potrze­by pro­jek­tu „Moje mia­sto a w nim…” 24.11.2014 2800
24 UoD/2014/17 Jacek Skrzy­niarz opra­co­wa­nie infografiki 24.11.2014 250
25 UoD/2014/18 Jacek Skrzy­niarz opra­co­wa­nie infografiki 24.11.2014 250
26 UoD/2014/19 Jacek Skrzy­niarz opra­co­wa­nie infografiki 24.11.2014 250
27 UoD/2014/20 Jacek Skrzy­niarz opra­co­wa­nie infografiki 24.11.2014 250

 

Wykaz umów zawar­tych w 2013 roku:

Lp. Nr umo­wy Wyko­naw­ca Przed­miot umowy Data pod­pi­sa­nia Kwo­ta brutto
1 UoD 1/02/2013 Doro­ta Jakubowska Wyko­na­nie doku­men­ta­cji fotograficznej 04.02.2013 400 zł
2 UoD 2/02/2013 Robert Wój­to­wicz Przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie autor­skie­go szkolenia 07.02.2013 600 zł
3 UoD 3/02/2013 Joan­na Opoł Przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie autor­skie­go szkolenia 16.02.2013 600 zł
4 UoD 1/03/2013 Joan­na Opoł Przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie autor­skie­go szkolenia 02.03.2013 600 zł
5 UoD 4/03/2013 Mario­la Dworak Przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie autor­skie­go szkolenia 15.03.2013 900 zł
6 UoD 5/03/2013 Anna Mag­dziak Wyko­na­nie portalu 15.03.2013 1900 zł
7 UoD 6/03/2013 Mał­go­rza­ta Małkowska Przy­go­to­wa­nie i prze­pro­wa­dze­nie autor­skie­go szkolenia 15.03.2013 700 zł
8 UoD 7/03/2013 Tomasz Kul­czyń­ski Wyko­na­nie i opra­co­wa­nie gra­ficz­ne pro­jek­tu folderu 15.03.2013 900 zł