Kontrole

Wykaz kon­tro­li zewnętrz­nych prze­pro­wa­dzo­nych w Fun­da­cji Wolności.

1.

1–31 grud­nia 2020

Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej

Kon­tro­la w zakre­sie pra­wi­dło­wo­ści reali­za­cji zada­nia publicz­ne­go, w tym m. in. wydat­ko­wa­nia środ­ków finan­so­wych w for­mie dota­cji przy­zna­nej na pod­sta­wie umo­wy 17621/2019/ASOS zawar­tej pomię­dzy Mini­strem Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej a Fun­da­cją Wol­no­ści w dniu 22.05.2019 r. o reali­za­cję zada­nia publicz­ne­go „W naszym inte­re­sie” zle­co­ne­go na pod­sta­wie otwar­te­go kon­kur­su ofert w ramach Rzą­do­we­go Pro­gra­mu na rzecz Aktyw­no­ści Spo­łecz­nej Osób Star­szych na lata 2014–2020 Edy­cja 2019.

Pismo ws prze­pro­wa­dze­nia kontroli

Wystą­pie­nie pokontrolne

Zastrze­że­nia do wystąpienia

Sta­no­wi­sko do zastrzeżeń

Infor­ma­cja o kon­tro­li na stro­nie ministerstwa