Wykaz dofinansowań

 

Poniż­sze pozy­cje zawie­ra­ją kwo­ty przy­zna­ne­go lub roz­li­czo­ne­go dofinansowania.

Rok 2024

- Jour­na­li­sm­fund Euro­pe 27 653 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „Lublin more trans­pa­rent”, na okres sty­­czeń-cze­r­wiec 2024

- Fun­da­cja dla Pol­ski 20 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Kon­tro­la oby­wa­tel­ska dwóch kam­pa­nii wybor­czych na Lubelsz­czyź­nie”, na okres luty-cze­r­wiec 2024

- Fun­da­cja dla Pol­ski 40 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Watch­dog na zagro­dzie” z Fun­du­szu Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka i Ludwi­ki Wuj­ców, na lata 2024–2025

- Natio­nal Endow­ment for Demo­cra­cy 60 000 USD na reali­za­cję pro­jek­tu „Inde­pen­dent Local Media”, na okres 1 lip­ca 2024 – 2025

- Pra­gue for Civil Socie­ty Cen­ter 50 000 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „A more inde­pen­dent Jaw­ny Lublin”, na okres 1 lip­ca 2024 – 31 lip­ca 2025

Rok 2023

- Fun­da­cja dla Pol­ski 40 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Nie­za­leż­ny watch­dog w lubel­skim” z Fun­du­szu Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wuj­ca, na lata 2023–2024

- 14 999,91 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „Wol­ne media w Lubli­nie” (Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regionalny)

- Fun­da­cja dla Pol­ski 19 000 zł na reali­za­cję ini­cja­ty­wy „Wspar­cie nie­za­leż­ne­go dzien­ni­kar­stwa lokal­ne­go w Lubli­nie” ze środ­ków Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wujca

- Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści 199 800 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin patrzy na ręce każ­dej wła­dzy” w ramach kon­kur­su PROO 3 edy­cja 2023dofi­nan­so­wa­nie ode­bra­ne przez panel eks­per­tów PROO NIW bez wska­za­nia uza­sad­nie­nia (pier­wot­nie wnio­sek oce­nio­ny na 100/100 pkt), WSA w War­sza­wie uchy­lił wynik kon­kur­su i naka­zał ponow­ne pro­ce­do­wać ofer­tę (V SA/Wa 1472/23, wyrok prawomocny)

- Ger­man Mar­shall Fund 77 462,20 zł (20 000 USD) na reali­za­cję pro­jek­tu „Uczciw­sze wybo­ry na Lubelsz­czyź­nie” w ramach kon­kur­su dla lokal­nych watch­do­gów Enga­ging Cen­tral Euro­pe, na lata 2023–2024

- Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji 39 497,50 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Siła Praw­dy” w part­ner­stwie z Cen­trum Badań Dzien­ni­kar­skich „Siła Praw­dy”, w ramach kon­kur­su Wspie­ra­my Ukra­inę, edy­cja jesień 2023,

Rok 2022

- Fun­da­cja dla Pol­ski 38 340 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Po(mocny) watch­dog” z Fun­du­szu Watch­do­gów Sie­ci Oby­wa­tel­skiej Watch­dog Pol­ska i w ramach kon­kur­su Fun­du­szu Oby­wa­tel­skie­go im. Hen­ry­ka Wujca

- Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści 298 076 zł na reali­za­cję pro­jek­tu ” Pla­no­wa­nie prze­strzen­ne w inte­re­sie miesz­kań­ców” (środ­ki z kon­kur­su NOWE FIO 2022)dofi­nan­so­wa­nie ode­bra­ne przez komi­sję kon­kur­so­wą NOWE FIO NIW z uwa­gi na (nie)„wpisywanie się w kie­run­ki poli­ty­ki rzą­du” link

Rok 2021

- Fun­da­cja Edu­ka­cja dla Demo­kra­cji 40 000 zł na reali­za­cją pro­jek­tu „Gmi­na w pan­de­mii” (Fun­dusz Pomo­co­wy 2020)

- Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ska Fun­da­cja Wol­no­ści 57 600 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Oby­wa­tel­ski rad­ny w ukra­iń­skiej gro­ma­dzie” (Pro­gram RITA – Prze­mia­ny w Regionie)

- Fun­da­cja Fun­dusz Lokal­ny Zie­mi Bił­go­raj­skiej 6 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Kawia­ren­ki oby­wa­tel­skie aktyw­nych senio­rów” (Pro­gram Lubel­skie Lokal­nie FIO 4)

- 66 000 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „Dewe­lo­watch” (Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Kra­jo­wy) na lata 2021–2023

- 101 800 euro na reali­za­cję pro­jek­tu „Lubel­skie pod kon­tro­lą” (Aktyw­ni Oby­wa­te­le – Fun­dusz Regio­nal­ny) na lata 2021–2023

Rok 2020

- Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści 119 816 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Miesz­kań­cy mają głos” (środ­ki z kon­kur­su FIO 2020)

- Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 125 496 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Spraw­dza­my jak jest

Rok 2019

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 94 000 zł na roz­wój instytucjonalny

- Mini­ster­stwo Rodzi­ny, Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 121 904 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „W naszym inte­re­sie

- Naro­do­wy Insty­tut Wol­no­ści 199 450 zł na roz­wój insty­tu­cjo­nal­ny (na lata 2019–2020)

Rok 2017

- Mini­ster­stwo Rodzi­ny Pra­cy i Poli­ty­ki Spo­łecz­nej 71 751 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Jaw­ny Lublin 2017″ (środ­ki z kon­kur­su FIO 2017)

- Pol­sko-Ame­­ry­­ka­ń­ska Fun­da­cja Wol­no­ści 27 424 na reali­za­cję pro­jek­tu „Otwar­ty Łuck, Otwar­te Rów­ne

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 99 860 zł na dzia­ła­nia strażnicze

Rok 2016

- Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska 3 970 zł  na orga­ni­za­cję  zjaz­du watch­do­gów Lubelszczyzny

Rok 2015

- Sieć Oby­wa­tel­ska Watch­dog Pol­ska 18 300 zł na roz­wój instytucjonalny

- Fun­da­cja im. Ste­fa­na Bato­re­go 16 000 zł na reali­za­cję pro­jek­tu „Bez Kon­flik­tu” (środ­ki z Komi­sji Europejskiej)