Umowy i sprawozdania z realizacji zadań publicznych

 

Umo­wy i spra­woz­da­nia z reali­za­cji zadań publicz­nych (finan­so­wa­nych ze środ­ków publicznych)

  • Rok 2021

- Kawia­ren­ki oby­wa­tel­skie aktyw­nych senio­rów (Lubel­skie Lokal­nie FIO 4)

Umo­wa

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ry

  • Rok 2020

Spraw­dza­my jak jest (ASOS 2020)

Umo­wa nr 19943/2020/ASOS

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ry

- Miesz­kań­cy mają głos (FIO 2020)

Umo­wa nr 95/I/2020

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ry

  • Rok 2019

- W naszym inte­re­sie (ASOS 2019)

Umo­wa nr 17621/2019/ASOS

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ry

- Wzo­ro­wa lokal­na orga­ni­za­cja straż­ni­cza (PROO prio­ry­tet 3, rok 2019–2020)

Umo­wa nr PROO3/22/2019

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ry

  • Rok 2017

- Jaw­ny Lublin 2017 (Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich 2017)

Umo­wa nr 424_I/2017

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ryUmo­wyRachun­ki

  • Rok 2014

- Jaw­ny Lublin (Fun­dusz Ini­cja­tyw Oby­wa­tel­skich 2014)

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ryUmo­wyRachun­ki

- Stu­denc­ki Port­fel (Naro­do­wy Bank Polski)

Spra­woz­da­nie końcowe

Fak­tu­ryUmo­wyRachun­ki

- Moje mia­sto a w nim… (Mini­ster­stwo Admi­ni­stra­cji i Cyfryzacji)

Umo­wa nr 2/DSI/ZP3/2014

Aneks do umo­wy nr 2/DSI/ZP3/2014

Załącz­nik do umo­wy nr 2/DSI/ZP3/2014 – aktu­ali­za­cja ofer­ty reali­za­cji zada­nia publicznego

Spra­woz­da­nie z reali­za­cji zadania

Fak­tu­ryUmo­wyRachun­ki

  • Rok 2013

- Eko­no­mia w Dzia­ła­niu (Pro­gram „Mło­dzież w Działaniu”)

Raport finan­so­wy

Fak­tu­ryUmo­wyRachun­ki