Wykorzystanie darowizn

 

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2022

1 kosz­ty sądowe 4 640,00 zł
2 mate­ria­ły pierw­szej pomo­cy dla szpi­ta­li w Ukra­inie (zbiór­ka na facebooku) 1 428,00 zł
3 czynsz za biuro 681,13 zł
4 usłu­gi księgowe 403,70 zł
5 drob­ne wypo­sa­że­nie biura 335,76 zł
6 media (prąd i gaz) 220,64 zł
7 mate­ria­ły biurowe 186,78 zł
8 opła­ty tele­fo­nicz­ne i internet 67,19 zł
9 pro­wi­zje bankowe 42,20 zł
10 pozo­sta­łe 366,36 zł
SUMA 8 371,76 zł

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2021

1 Kosz­ty pracy 36 245,41 zł
2 Opła­ty za biu­ro (czynsz) 5 120,41 zł
3 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 3 236,70 zł
4 Zakup ener­gii elek­trycz­nej i gazu 2 403,77 zł
5 Zakup smart­fo­na 2 299,00 zł
6 Kosz­ty sądo­we w spra­wach o dostęp do informacji 2 120,00 zł
7 Kosz­ty usług tele­fo­nicz­nych i internetowych 994,83 zł
8 Film pro­mo­cyj­ny 968,00 zł
9 Kosz­ty podró­ży i dele­ga­cji służbowych 337,08 zł
10 Zaku­py art. biurowych 336,46 zł
11 Hosting, dome­ny i cer­ty­fi­ka­ty ssl 321,33 zł
12 Kosz­ty uzy­ska­nia opła­ty reprograficznej 264,95 zł
13 Bada­nia okre­so­we pracowników 220,00 zł
14 Inne 187,35 zł
SUMA 55 055,29 zł

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2020

1 Kosz­ty podró­ży i dele­ga­cji służbowych 815,82 zł
2 Ubez­pie­cze­nie mająt­ko­we biu­ra i OC 726,91 zł
3 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 615,00 zł
4 Kosz­ty usług telefonicznych 587,02 zł
5 Kosz­ty sądo­we w spra­wach o dostęp do informacji 460,00 zł
6 Opła­ty za biu­ro (czynsz) 448,38 zł
7 Skład­ki członkowskie 360,00 zł
8 Zaku­py drob­ne­go wypo­sa­że­nia biu­ra (w tym moskitiera) 327,05 zł
9 Tłu­ma­cze­nie spo­tka­nia na język migowy 150,00 zł
10 Poda­tek VAT od reklam na face­bo­oku i yooutubie 140,51 zł
11 Zaku­py spo­żyw­cze na spo­tka­nia wolontariuszy 94,29 zł
12 Kosz­ty reklam na face­bo­oku i youtubie 85,67 zł
13 Inne 176,23 zł
SUMA 4986,88 zł

 

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2019

1 Note­bo­ok E7250 A+ i5 5300U 1 591,94 zł
2 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 738,00 zł
3 Ener­gia elektryczna 514,96 zł
4 Opła­ty telefoniczne 387,83 zł
5 Dome­ny internetowe 206,58 zł
6 Smart­fon Xia­omi Red­mi 6A 349,00 zł
7 Bęben do dru­kar­ki i 2 tonery 323,00 zł
8 Ulot­ki i naklej­ki promocyjne 385,32 zł
9 Ubez­pie­cze­nie 289,23 zł
10 Zwro­ty kosz­tów podró­ży na szkolenia 354,34 zł
11 Art. spo­żyw­cze na spo­tka­nia seniorów-liderów 70,40 zł
12 Inne 106,21 zł
SUMA 5 316,81 zł

                           

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2018

1 Kol­por­taż gaze­ty „Jaw­ny Lublin” 387,45 zł
2 Ener­gia elektryczna 330,65 zł
3 Pla­ka­ty „Zmniej­sza­my zadłu­że­nie miasta” 309,96 zł
4 Bada­nie lekarskie 75,00 zł
5 Pro­gram Avast Cle­an Up 67,20 zł
6 Her­ba­ta i koper­ty pocztowe 28,13 zł
7 Inne 146,40 zł
SUMA 1 344,79 zł

                           

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2017

1 Kosz­ty sądowe 800,00 zł
2 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 738,00 zł
3 Zalicz­ka na moder­ni­za­cje ser­wi­su jawnylublin.pl 738,00 zł
4 Kosz­ty podróży 427,10 zł
5 Kosz­ty telefonu 421,21 zł
6 Czynsz i opła­ty za użyt­ko­wa­nie biura 209,40 zł
7 Hosting i dome­ny internetowe 193,36 zł
8 Spot radio­wy 1% podatku 184,50 zł
9 Wizy­tów­ki 178,94 zł
10 Pozo­sta­łe (opła­ty pocz­to­we, ban­ko­we, bada­nia lekar­skie, inne) 433,13 zł
SUMA 4 323,64 zł