Wykorzystanie darowizn

 

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2020

1 Kosz­ty podró­ży i dele­ga­cji służbowych 815,82 zł
2 Ubez­pie­cze­nie mająt­ko­we biu­ra i OC 726,91 zł
3 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 615,00 zł
4 Kosz­ty usług telefonicznych 587,02 zł
5 Kosz­ty sądo­we w spra­wach o dostęp do informacji 460,00 zł
6 Opła­ty za biu­ro (czynsz) 448,38 zł
7 Skład­ki członkowskie 360,00 zł
8 Zaku­py drob­ne­go wypo­sa­że­nia biu­ra (w tym moskitiera) 327,05 zł
9 Tłu­ma­cze­nie spo­tka­nia na język migowy 150,00 zł
10 Poda­tek VAT od reklam na face­bo­oku i yooutubie 140,51 zł
11 Zaku­py spo­żyw­cze na spo­tka­nia wolontariuszy 94,29 zł
12 Kosz­ty reklam na face­bo­oku i youtubie 85,67 zł
13 Inne 176,23 zł
SUMA 4986,88 zł

 

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2019

1 Note­bo­ok E7250 A+ i5 5300U 1 591,94 zł
2 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 738,00 zł
3 Ener­gia elektryczna 514,96 zł
4 Opła­ty telefoniczne 387,83 zł
5 Dome­ny internetowe 206,58 zł
6 Smart­fon Xia­omi Red­mi 6A 349,00 zł
7 Bęben do dru­kar­ki i 2 tonery 323,00 zł
8 Ulot­ki i naklej­ki promocyjne 385,32 zł
9 Ubez­pie­cze­nie 289,23 zł
10 Zwro­ty kosz­tów podró­ży na szkolenia 354,34 zł
11 Art. spo­żyw­cze na spo­tka­nia seniorów-liderów 70,40 zł
12 Inne 106,21 zł
SUMA 5 316,81 zł

                           

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2018

1 Kol­por­taż gaze­ty „Jaw­ny Lublin” 387,45 zł
2 Ener­gia elektryczna 330,65 zł
3 Pla­ka­ty „Zmniej­sza­my zadłu­że­nie miasta” 309,96 zł
4 Bada­nie lekarskie 75,00 zł
5 Pro­gram Avast Cle­an Up 67,20 zł
6 Her­ba­ta i koper­ty pocztowe 28,13 zł
7 Inne 146,40 zł
SUMA 1 344,79 zł

                           

Wyko­rzy­sta­nie otrzy­ma­nych daro­wizn w roku 2017

1 Kosz­ty sądowe 800,00 zł
2 Obsłu­ga kadrowo-księgowa 738,00 zł
3 Zalicz­ka na moder­ni­za­cje ser­wi­su jawnylublin.pl 738,00 zł
4 Kosz­ty podróży 427,10 zł
5 Kosz­ty telefonu 421,21 zł
6 Czynsz i opła­ty za użyt­ko­wa­nie biura 209,40 zł
7 Hosting i dome­ny internetowe 193,36 zł
8 Spot radio­wy 1% podatku 184,50 zł
9 Wizy­tów­ki 178,94 zł
10 Pozo­sta­łe (opła­ty pocz­to­we, ban­ko­we, bada­nia lekar­skie, inne) 433,13 zł
SUMA 4 323,64 zł