Gazeta

 

Tytuł pra­so­wy „Jaw­ny Lublin” został zare­je­stro­wa­ny 18 maja 2016 roku w Sądzie Okrę­go­wym w Lubli­nie w reje­strze pra­sy pod poz. 1480. Jego wydaw­cą jest Fun­da­cja Wolności.

ISSN 2544–5510

Adres inter­ne­to­wy: www.jawnylublin.pl

Adres redak­cji:

Gaze­ta „Jaw­ny Lublin”
ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A
20–002 Lublin

Adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej: redakcja@jawnylublin.pl

Redak­tor Naczel­na: Agniesz­ka Mazuś (agnieszka.mazus@jawnylublin.pl)

 

Daty wydań dru­ko­wa­nych i wer­sje pdf do pobrania:

Nr 1(1) listo­pad 2017 – nakład 10 tys. »plik pdf«

Nr 2(2) gru­dzień 2017 – nakład 10 tys. »plik pdf«

Nr 1(3) gru­dzień 2018 – nakład 11,5 tys. »plik pdf«

Nr 1(4) gru­dzień 2019 – nakład 12 tys. »plik pdf«

Nr 1(5) wrze­sień 2020 – nakład 12 tys. »plik pdf«

Nr 2(6) 2020 „Porad­nik o Radach Dziel­nic” – nakład 15 tys. »plik pdf«

Nr 3(7) gru­dzień 2020 – nakład 12 tys. » plik pdf«

Nr 1(8) kwie­cień 2022 – nakład 10 tys. »plik pdf«

Nr 1(10) kwie­cień 2023 – nakład 10 tys. »plik pdf«

Nr 2(11) sier­pień 2023 – nakład 10 tys. »plik pdf«

Nr 3(12) paź­dzier­nik 2023 – nakład 12 tys. »plik pdf«