Upoważnienia

 

Upo­waż­nie­nia dla Krzysz­to­fa Kowa­li­ka do repre­zen­to­wa­nia Fun­da­cji Wol­no­ści przed wła­dza­mi publicz­ny­mi, admi­ni­stra­cją publicz­ną oraz inny­mi pod­mio­ta­mi wyko­nu­ją­cy­mi zada­nia publicz­ne w postę­po­wa­niach admi­ni­stra­cyj­nych, kar­nych i o wykro­cze­nia oraz w spra­wach z zakre­su dostę­pu do infor­ma­cji publicz­nej. Upo­waż­nie­nie aktualne.

Upo­waż­nie­nie dla Kon­ra­da Ceza­re­go Łako­me­go, wpi­sa­ne­mu na listę rad­ców praw­nych przy Okrę­go­wej Izbie Rad­ców Praw­nych w Lubli­nie pod nume­rem Lb-1570, do repre­zen­to­wa­nia Fun­da­cji Wol­no­ści przed orga­na­mi admi­ni­stra­cji publicz­nej, sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi, Naczel­nym Sądem Admi­ni­stra­cyj­nym, Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym, orga­na­mi ochro­ny praw­nej, w tym Poli­cji, Pro­ku­ra­tu­ry, CBA, NIK, itp.

Upo­waż­nie­nie dla rad­cy praw­ne­go Paw­ła Cegieł­ko, do repre­zen­to­wa­nia „Fun­da­cji Wol­no­ści” przed sąda­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi w spra­wie ze skar­gi Woje­wo­dy Lubel­skie­go na uchwa­łę Nr 283/VIII/2019 Rady Mia­sta Lublin z dnia 1 lip­ca 2019 r. w spra­wie uchwa­le­nia Stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go Mia­sta Lublin.

Peł­no­moc­nic­two dla rad­ców praw­nych Ryszar­da Kocha­na i Pau­li­nę Kozak do repre­zen­to­wa­nia Fun­da­cji Wol­no­ści w spra­wie wyłą­cze­nia poło­żo­ne­go w Jast­ko­wie grun­tu z pro­duk­cji rol­ni­czej, wnie­sie­nia skar­gi lub skar­gi kasa­cyj­nej oraz repre­zen­to­wa­nia Fun­da­cji przed WSANSA.

Pod­pis elek­tro­nicz­ny moż­na zwe­ry­fi­ko­wać tutaj.