Majątek

 

Źró­dła pocho­dze­nia majątku

Na pod­sta­wie par. 11 sta­tu­tu Fun­da­cji Wol­no­ści, jej mają­tek pocho­dzi z:

a) kra­jo­wych i zagra­nicz­nych daro­wizn, spad­ków, zapisów;
b) gran­tów dota­cji, dat­ków i subwencji;
c) fun­du­szy unijnych;
d) docho­dów uzy­ska­nych z akcji pro­mo­cyj­nych, zbió­rek i imprez publicz­nych, pro­wa­dzo­nych przez Fundację;
e)zysku z lokat w ban­kach i insty­tu­cjach ryn­ku kapi­ta­ło­we­go w kra­ju i za granicą;
f) ope­ra­cji finan­so­wych, z wyjąt­kiem obro­tu papie­ra­mi wartościowymi;

Fun­da­cja nie pro­wa­dzi dzia­łal­no­ści gospodarczej.

Przy­cho­dy i koszty:

Rok Przy­cho­dy Wydat­ki Wynik
2012 10 486,14 zł 6 964,32 zł 3 521,82 zł
2013 53 660,28 zł 57 681,54 zł -4 021,26 zł
2014 142 094,61 zł 129 737,25 zł 12 357,36 zł
2015 100 810,34 zł 72 077,61 zł 28 732,73 zł
2016 33 186,70 zł 60 664,79 zł -27 478,09 zł
2017 300 620,64 zł 227 723,33 zł 72 897,31 zł
2018 168 102,00 zł 232 321,67 zł -64 219,67 zł
2019 399 533,32 zł 391 563,74 zł 7 969,58 zł
2020 451 944,95 zł 415 378,01 zł 36 566,94 zł
2021 209 526,58 zł 252 563,12 zł -43 036,54 zł
2022 477 079,45 zł 449 872,24 zł 27 207,21 zł
2023 532 095,21 zł 499 289,35 zł 32 805,86 zł