1% podatku

 

Fun­da­cja Wol­no­ści od listo­pa­da 2016 roku posia­da sta­tus Orga­ni­za­cji Pożyt­ku Publicz­ne­go. Wpły­wy z 1% podat­ku są wydat­ko­wa­ne na dzia­łal­ność pożyt­ku publicz­ne­go, w tym:

  • zwięk­sze­nie przej­rzy­sto­ści i jaw­no­ści w życiu publicznym,
  • kon­tro­lę oby­wa­tel­ską insty­tu­cji publicz­nych oraz korzy­sta­ją­cych ze środ­ków publicznych,

Infor­ma­cja o wpły­wie środ­ków oraz ich wydat­ko­wa­niu w poszcze­gól­nych latach:

Rok Wpły­wy  Wydat­ki Stan na koniec roku
2017 853,90 zł 64,60 zł 789,30 zł
2018 2 366,30 zł 656,62 zł 2 498,98 zł
2019 6 516,10 zł 2 491,37 zł 6 523,71 zł
2020 5 973,70 zł 3 723,48 zł 8 771,46 zł
2021 8 902,40 zł 13 650,20 zł 4 026,15 zł
2022 16 307,50 zł 2 968,48 zł 17 365,17 zł
2023 23 730,30 zł 4 252,32 zł 36 485,35 zł
2024 4 176,77 zł -

Cele szcze­gó­ło­we:

Rok Cel szcze­gó­ło­wy: Rady Dzielnic Cel szcze­gó­ło­wy: Jaw­ny Lublin
2020 162,60 zł -
2021 208,20 zł -
2022 447,20 zł -
2023 398,90 zł 241,70 zł

Wydatki z 1 procent do 2023

Wydat­ki szczegółowo:

  • 2024
Data Opis Kwo­ta
2.01.2024 bilet Lublin-Wwa na spo­tka­nie eks­perc­kie nt. zmian w pra­wie wyborczym 41,46 zł
2.01 bilet Wwa-Lublin (powrót ze spo­tka­nia nt. zmian w pra­wie wyborczym) 41,46 zł
24.01 trans­fer i abo­na­ment dla dome­ny fundacjawolnosci.org 72,57 zł
12.02 rachu­nek za gaz w biu­rze za okres od 1 grud­nia do 31 stycz­nia 2024 (część kosztów) 162,06 zł
13.02 bilet Lublin-Wwa (prze­glą­da­nie spra­woz­dań ogól­no­po­sl­kich komi­te­tów wyborczych) 43,35 zł
14.02 bilet Wwa-Lublin (powrót) 43,35 zł
26.02 Odno­wie­nie dome­ny (poradnik-pit.pl) – 1 rok 68,88 zł
29.02 Wpis sądo­wy II SA/Lu 108/24, dot. spon­so­ring w Muzeum Nadwiślańskim 200,00 zł
29.02 Wpis sądo­wy II SA/Lu 25/24, dot. reu­se reje­strów umów w Muzeum na Zamku 100,00 zł
17.03 wpis sądo­wy II SA/Lu 208/24 skar­ga na decy­zję ws umo­wy z Rebel Moon 200,00 zł
15.03 2‑letni abo­na­ment za GetRe­spon­se (pro­gram do wysył­ki newlsetterów) 1 219,18 zł
18.03 Zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia kasa­cyj­ne­go III OSK 2830/22 dla Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Lubelskiego 240,00 zł
21.03 wpis sądo­wy II SA/Wa 368/24 skar­ga na decy­zję TVP SA w likwi­da­cji w spra­wie infor­ma­cji o tym, w któ­rych pro­gra­mach TVP pła­ci dzie­ciom za występ 200,00 zł
22.03 wpis sądo­wy II SAB/Lu 38/24 skar­ga na bez­czyn­ność LW Bog­dan­ka SA 100,00 zł
28.03 zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia kasa­cyj­ne­go III OSK 477/23 Infor­ma­cja o śro­do­wi­sku – raport oddzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko zakre­sie budo­wy Elek­tro­cie­płow­ni Zadębie 460,00 zł
29.03 bile­ty do Wwy i z powro­tem, wizy­ta w PKW celem prze­glą­da­nia spra­woz­dań finan­so­wych komi­te­tów wyborczych 71,40 zł
29.03 bile­ty powrot­ne z Wwy do PKW na prze­glą­da­nie sprawozdań 71,40 zł
29.04 opła­ta za uza­sad­nie­nie wyro­ku Sygn. akt II SAB/Wa 588/23 dota­cje w kon­kur­sach Fun­da­cji PZU 100,00 zł
29.04 wpis sądo­wy II SAB/Lu 68/24 skar­ga na bez­czyn­ność Dyrek­tor Muzeum Naro­do­we­go w Lublinie 100,00 zł
6.05 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na za spo­rzą­dze­nie pisem­ne­go uza­sad­nie­nia wyro­ku sądu ws skar­gi na decy­zję Pre­ze­sa NIK dot. zawia­do­mie­nia o prze­stęp­stwie po kon­tro­li w Ratu­szu (m.in. Park Ludowy) 100,00 zł
10.05 czynsz za biu­ro za mie­siąc maj 2024 (część kosztów) 543,66 zł
  • 2023
Data Opis Kwo­ta
4.01.2023 list pole­co­ny – koszt wysyłki 12,30 zł
12.01 hosting inter­ne­to­wy Cyber Up, abo­na­ment za 12 miesięcy 429,27 zł
8.03 przy­go­to­wa­nie wer­sji dedy­ko­wa­nej pro­gra­mu e‑pity 2022 1,00 zł
3.04 Wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność pre­zy­den­ta mia­sta Lubli­na ws pro­jek­tu nasa­dzeń zie­le­ni na skwe­rze Życińskiego 100,00 zł
7.04 Spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie skar­gi na bez­czyn­ność Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin 480,00 zł
10.04 Spo­rzą­dze­nie i wnie­sie­nie skar­gi kasa­cyj­nej II Sab/Lu 93/22 (część kosztów) 100,00 zł
18.04 Zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia kasa­cyj­ne­go dla Por­tu Lot­ni­cze­go Lublin III OSK 3734/21 (wnie­sie­nie decy­zji pod­pi­sa­nej elek­tro­nicz­nie dro­gą mailową) 577,00 zł
19.05 zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia kasa­cyj­ne­go dla LPEC III OSK 20/22 (stu­dium wyko­nal­no­ści jako tajem­ni­ca przedsiębiorstwa) 240,00 zł
31.05 Wysył­ka listu poleconego 7,30 zł
20.07 Zakup ksią­żek o samo­rzą­dzie i demo­kra­cji, 8 sztuk 26,46 zł
28.07 Zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia kasa­cyj­ne­go dla LPGK, wyrok sygn. Akt III OSK 4857/21 (dot. umo­rzeń i obniż­ki czynszów) 597,00 zł
10.08 wpis sądo­wy Sygn. Akt II SA/Wa 1210/23 200,00 zł
21.08 kontraktdlalublina.pl odno­wie­nie dome­ny na 1 rok 204,18 zł
15.09 opła­ta za inter­net (część) 12,32 zł
5.09 odno­wie­nie dome­ny jawnylublin.pl na 12 miesięcy 158,67 zł
29.09 obsłu­ga rachu­n­ko­­wo-księ­­go­­wa za wrze­sień 2023 (część kosztów) 42,10 zł
10.10 wpis sądo­wy II SAB/Wa 588/23 100,00 zł
24.10 wpis sądo­wy od skar­gi kasa­cyj­nej III SA/Lu 316/23 100,00 zł
25.10 wpis sądo­wy II SA/Wa 1798/23 – skar­ga na NIK 200,00 zł
27.10 wpis sądo­wy II SA/WA 1667/23 – skar­ga na NIK 200,00 zł
31.10 pro­mo­cja spo­tu refe­ren­dal­ne­go na youtube 35,74 zł
1.12 zaku­py spo­żyw­cze na spo­tka­nie seniorów 29,45 zł
12.12 cer­ty­fi­kat SSL dla dome­ny fundacjawolnosci.org do 11 grud­nia 2024 99,63 zł
14.12 wpis sądo­wy II SA/WA 2219/23 – skar­ga na bez­czyn­ność TVP SA w przed­mio­cie pyta­nia o nagro­dy dla dyrek­to­rów oddzia­łów tere­no­wych TVP 200,00 zł
22.12 wpis sądo­wy II SAB/Lu 185/23 – skar­ga na bez­czyn­ność na SIM KZN Połu­dnio­we Podlasie 100,00 zł
  • 2022
Data Opis Kwo­ta
3.01.2022 II SA/Lu 830/21 – opła­ta kan­ce­la­ryj­na za uza­sad­nie­nie wyroku 100,00 zł
11.01 II SA/Lu 891/21 – opła­ta kan­ce­la­ryj­na za spo­rzą­dze­nie i dorę­cze­nie uza­sad­nie­nia wyroku 100,00 zł
3.03 II SAB/Lu 3/22 – opła­ta kan­ce­la­ryj­na za spo­rzą­dze­nie i dorę­cze­nie uza­sad­nie­nia wyroku 100,00 zł
8.03 II SAB/Lu 4/22 – opła­ta kan­ce­la­ryj­na za spo­rzą­dze­nie i dorę­cze­nie uza­sad­nie­nia wyroku 100,00 zł
21.03 opła­ta kan­ce­la­ryj­na za wydruk skar­gi kasa­cyj­nej II SA/Lu 891/21 21,00 zł
14.04 Fak­tu­ra Vat nr 3/3/2022 – za repre­zen­to­wa­nie w WSA (skar­ga na decy­zję SKO z 7 lute­go 2022) 550,00 zł
22.04 Wpis od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/Lu 3/22 – wyni­ki kon­tro­li pro­wa­dzo­nej przez Naj­wyż­szą Izbę Kon­tro­li, doty­czą­cej zacho­wa­nia i zwięk­sza­nia tere­nów zie­lo­nych w mia­stach (PML) 100,00 zł
4.05 uza­sad­nie­nie wyro­ku ws. II SAB/LU 25/22 (prze­ciw­ko Cen­trum Kul­tu­ry w Lublinie) 100,00 zł
4.05 Opła­ta za zaję­cie pasa dro­go­we­go PD-ZE-4103.127.2022 (gra­fi­ka z dłu­giem mia­sta przy ul. Peowiaków) 45,60 zł
17.05 Znacz­ki pocztowe 13,30 zł
21.05 II SA/Lu 252/22 – opła­ta kan­ce­la­ryj­na za spo­rzą­dze­nie i dorę­cze­nie uza­sad­nie­nia wyroku 100,00 zł
25.05 Wpis od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/Lu 4/22 – nume­ry dzia­łek w wyka­zie pozwo­leń budowlanych 100,00 zł
20.06 wpis od skar­gi II Sab/Lu 64/22 – reu­se wnio­sków unij­nych (Mar­sza­łek woje­wódz­twa lubelskiego) 100,00 zł
21.07 Opła­ta za list pole­co­ny (fak­tu­ra nr F00902007220023071U) 7,00 zł
2.08 opła­ta admi­ni­stra­cyj­na pro­jekt pitax 2,00 zł
16.08 prze­dłu­że­nie dome­ny kontraktdlalublina.pl do 18 sierp­nia 2023 179,58 zł
25.08 list pole­co­ny (skar­ga na Port Lot­ni­czy Lublin) 7,00 zł
30.08 list pole­co­ny 7,00 zł
7.09 wpis sądo­wy II SAB/Lu 109/22 skar­ga na bez­czyn­ność Lubel­skie Dworce 100,00 zł
7.10 zakup ksią­żek 36,00 zł
31.10 napi­sa­nie skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/LU 62/22 (pro­ce­du­ry ISO w MPK Lublin) oraz II SAB/LU 64/22 (reu­se wnio­sków unij­nych z urzę­du mar­szał­kow­skie­go woje­wódz­twa lubelskiego) 1100,00 zł
  • 2021
Data Opis Kwo­ta
11.01.2021 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na II SA/Lu 666/20 7,50 zł
14.01 wpis sądo­wy od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/Sz 85/20 100,00 zł
15.01 opła­ta za zaję­cie pasa dro­go­we­go od 18 stycz­nia do 18 lute­go na wysta­wę o wyni­kach audy­tu usług spo­łecz­nych dla seniorów 32,0 zł
26.01 pakiet wyborcza.pl od 26.01.–26.02.2021 9,90 zł
31.01 Lista Płac 2021/01, wyna­gro­dze­nie (Krzysz­tof Jakubowski) 3 373,44 zł
9.02 Opła­ta za uza­sad­nie­nie wyro­ku II SaB/Lu 109/20 100,00 zł
9.02 Opła­ta za uza­sad­nie­nie wyro­ku II SA/Lu 547/20 100,00 zł
26.02 pakiet wybor­cza od 26.02.2021 do 29.03.2021 9,90 zł
28.02 kam­pa­nia na facebooku 38,03 zł
17.03 wpis od skar­gi II SAB/Lu 15/21 100,00 zł
25.03 Poda­tek VAT-9M (od reklam na facebooku) 9,00 zł
24.03 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na na wezwa­nie z 10.03.2021w spra­wie II SA/Lu 667/20 z zastrz. żąda­nia zwrotu(świadczenie nienależne) 2,00 zł
26.03 wpis sądo­wy od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/Lu 110/20 100,00 zł
29.03 wybor­cza pakiet (kwie­cień) 9,90 zł
9.04 Zaża­le­nia na posta­no­wie­nie WSA sygn. akt i i SAB/LU 66/20 z zastrze­że­niem zwro­tu jako świad­cze­nie nienależne 100,00 zł
15.04 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na II SAB/Lu 110/20 3,00 zł
19.04 Wpis od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/Lu 109/20 100,00 zł
20.04 Wpis od skar­gi kasa­cyj­nej II SAB/Lu 547/20 100,00 zł
28.04 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na II SAB/Lu 547/20 7,00 zł
29.04 pakiet wyborcza.pl (maj) 9,90 zł
7.05 homeSSL Start 2021-05-28 do 2022-05-28 148,83 zł
28.05 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na II SAB/Lu 109/20 z zastrz. zada­nia zwrotu(świadczenie nienależne) 6,00 zł
30.05 pakiet wyborcza.pl (czer­wiec) 19,90 zł
30.05 Lista Płac 2021/05, wyna­gro­dze­nie (Krzysz­tof Jakubowski) 2 373,44 zł
12.07 Wpis od skar­gi II/Sa/Lu 443/21 200,00 zł
17.07 Bilet PKP Lublin-Warszawa 30,90 zł
27.07 Odno­wie­nie dome­ny kontraktdlalublina.pl 148,83 zł
12.08 Wysył­ka listu (pole­co­ny priorytet) 11,30 zł
17.08 Hosting biz­nes na home.pl rocz­ny abonament 493,23 zł
8.09 opła­ta admi­ni­stra­cyj­na pro­jekt pitax 2,00 zł
24.08 wpis sądo­wy II SAB/Lu 93/21 (kon­cep­cja sta­dio­nu żuzlowego) 100,00 zł
24.08 wpis sądo­wy II SAB/Lu 94/21 100,00 zł
30.08 wpis sądo­wy II SAB/Lu 95/21 (umo­wy MKK z rad­ny­mi Jur­kow­skim i Orzechowską) 100,00 zł
30.08 Lista Płac 2021/08, wyna­gro­dze­nie (Krzysz­tof Jakubowski) 2 873,44 zł
2.09 wpis sądo­wy II SAB/Lu 88/21 100,00 zł
2.09 wpis sądo­wy II SAB/Lu 90/21 100,00 zł
2.09 wpis sądo­wy II SAB/Lu 91/21 100,00 zł
2.09 wpis sądo­wy II SAB/Lu 92/21 100,00 zł
22.09 Odno­wie­nie dome­ny jawnylublin.pl (26 wrz 2021 – 26 wrz 2022) 77,74 zł
29.09 kopia mate­ria­łu zaso­bu inne­go w posta­ci elek­tro­nicz­nej dot. Uli­cy Cze­chow­skiej 19A 38,30 zł
30.09  Lista Płac 2021/09, wyna­gro­dze­nie (Krzysz­tof Jakubowski) 2 013,42 zł
6.10 pakiet wyborcza.pl (paź­dzier­nik) 4,90 zł
1.11 pakiet wybor­cza od 01.11.–29.11.2021 29,90 zł
  • 2020

- 7 stycz­nia 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność pre­zy­den­ta mia­sta Lublin II SAB/Lu 1/20 (dot. udo­step­nie­nia umo­wy na inwen­ta­ry­za­cję górek cze­chow­skich) 100,00 zł

- 14 stycz­nia 2020 opła­ty i pro­wi­zje ban­ko­we 5,00 zł

- 22 stycz­nia 2020 zało­że­nie plomb na licz­ni­ku prą­du w biu­rze 38,50 zł

- 26 stycz­nia 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 5,00 zł

- 4 lute­go 2020 zakup książ­ki: Dostęp do infor­ma­cji publicz­nej 84,01 zł

- 11 lute­go 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 5,00 zł

- 3 mar­ca 2020 mate­ria­ły biu­ro­we (czyt­nik kart pamię­ci) 54,98 zł

- 4 mar­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Dol­no­ślą­skie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 4 mar­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Lubel­skie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 4 mar­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Lubu­skie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 4 mar­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Opol­skie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 4 mar­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Łódz­kie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 4 mar­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Pod­kar­pac­kie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 13 mar­ca 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 19,90 zł

- 20 mar­ca 2020 zakup ksią­żek o tema­ty­ce praw­nej 178,76 zł

- 26 mar­ca 2020 pro­jek­ty i pro­duk­cja mate­ria­łów rekla­mo­wych 251,22 zł

- 31 mar­ca 2020 posty spon­so­ro­wa­ne na por­ta­lu face­bo­ok 63,10 zł

- 7 kwiet­nia 2020 ener­gia elek­trycz­na za okres sty­­czeń-marzec 2020 roku 240,31 zł

- 16 kwiet­nia 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 10,00 zł

- 15 maja 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 19,90 zł

- 29 maja 2020 Opła­ta kan­ce­la­ryj­na za uza­sad­nie­nie wyro­ku II SAB/Go 27/20 100,00 zł

- 15 czerw­ca 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 19,90 zł

- 30 czerw­ca 2020 zaję­cie pasa pod wysta­wę o jaw­no­ści 22.06 do 28.08 68,00 zł

- 16 lip­ca 2020 pre­nu­me­ra­ta ser­wi­su wyborcza.pl 19,90 zł

- 17 lip­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Por­tu Lot­ni­cze­go Lublin (dot. tre­ści umów zawar­tych na pro­mo­cję lot­ni­ska w 2018 i 2019 roku, sygn. II SaB/Lu 52/20) 100,00 zł

- 20 lip­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Lubu­skie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 20 lip­ca 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Zachod­nio­po­mor­skie­go (dot. wnio­sków z pro­gra­mu „Razem Bez­piecz­niej”) 100,00 zł

- 5 sierp­nia 2020 opła­ta za uza­sad­nie­nie wyro­ku II SaB/Lu 52/20 (tre­ści umów zawar­tych na pro­mo­cję lot­ni­ska Lublin w 2018 i 2019 roku) 100,00 zł

- 5 sierp­nia 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność sygn. II SaB/Lu 66/20 (zdję­cia ze szko­łu im. Vet­te­rów w Lubli­nie) 100,00 zł

- 18 sierp­nia 2020 zakup książ­ki „Nad­uży­cie pra­wa w pra­wie admi­ni­stra­cyj­nym” 168,00 zł

- 28 sierp­nia 2020 wpis sądo­wy od skar­gi na decy­zję SKO z 29 lip­ca 2020 200,00 zł

- 7 wrze­śnia 2020 wpis od skar­gi kasa­cyj­nej IV SAB/Wr 170/20 100,00 zł

- 25 wrze­śnia 2020 wpis sądo­wy od skar­gi II SAB/Lu 109/20 (dot. użyt­ko­wa­nia samo­cho­du, zaku­pu ipho­nów w spół­ce LPGK) 100,00 zł

- 25 wrze­śnia 2020 wpis sądo­wy od skar­gi II SAB/Lu 110/20 (dot. umo­wy na obsłu­gę praw­ną spół­ki LPGK) 100,00 zł

- 25 wrze­śnia 2020 wpis sądo­wy od skar­gi II SAB/Lu 111/20 (dot. zale­gło­ści za korzy­sta­nie z loka­li, należ­nych spół­ce LPGK) 100,00 zł

- 25 wrze­śnia 2020 pakiet wyborcza.pl od 25.09–24.10.2020 10,00 zł

- 24 paź­dzier­ni­ka 2020 pakiet wyborcza.pl od 24.10–24.11.2020 19,90 zł

- 27 paź­dzier­ni­ka 2020 opła­ta za spo­rzą­dze­nie uza­sad­nie­nia II sab/LU 66/20 100,00 zł

- 29 paź­dzier­ni­ka 2020 opła­ta kan­ce­la­ryj­na za spo­rzą­dze­nie wyro­ku II SAB/Sz 85/20 100,00 zł

- 9 listo­pa­da 2020 wpis sądo­wy II SO/Lu 18/20 100,00 zł

- 27 listo­pa­da 2020 pakiet wyborcza.pl od 25.11–24.12.2020 9,90 zł

- 1 grud­nia 2020 opła­ta kan­ce­la­ryj­na  II SAB/Lu 109/20 1,50 zł

- 1 grud­nia 2020 opła­ta kan­ce­la­ryj­na II SAB/Lu 110/20 6,50 zł

- 1 grud­nia 2020 opła­ta kan­ce­la­ryj­na  II SAB/Lu 111/20 6,50 zł

- 9 grud­nia 2020 wpis sądo­wy II SAB/Lu 119/20 100,00 zł

- 10 grud­nia 2020 opła­ta od skar­gi ws II SA/Lu 666/20 200,00 zł

- 27 grud­nia 2020 pakiet wyborcza.pl od 26.12–25.1.2021 19,90 zł

- 28 grud­nia 2020 opła­ta za udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o śro­do­wi­sku, znak spra­wy: BP-WOP.402.303.2020.ID.2 (Gene­ral­na Dyrek­cja Ochro­ny Śro­do­wi­ska, 5,80 zł

  • 2019

- 31 stycz­nia 2019 zakup znacz­ków pocz­to­wych (30 sztuk) 96,00 zł

- 31 stycz­nia 2019 Opła­ta admi­ni­stra­cyj­na. Pro­jekt PITax.pl dla OPP sezon 2018/2019 2,00 zł

- 6 lute­go 2019 zakup znacz­ków pocz­to­wych (40 sztuk) 104,00 zł

- 23 kwiet­nia 2019 zasą­dzo­ny zwrot kosz­tów postę­po­wa­nia kasa­cyj­ne­go sygn.akt I OSK 868/17 460,00 zł

- 26 kwiet­nia 2019 zaję­cie pasa dro­go­we­go na wysta­wę o jaw­no­ści 24,00 zł

- 27 maja 2019 ener­gia elek­trycz­na w biu­rze 194,88 zł

- 5 czerw­ca 2019 opła­ta za udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji o śro­do­wi­sku od urzę­du mar­szał­kow­skie­go (DZ.III.706.5.2019.MDOM) 6,60 zł

- 7 czerw­ca 2019  zaję­cie pasa dro­go­we­go na wysta­wę o jaw­no­ści 62,00 zł

- 12 czerw­ca 2019 usłu­ga ser­wi­so­wa i kon­fi­gu­ra­cja kom­pu­te­ra 120,00 zł

- 25 czerw­ca 2019 bilet do War­sza­wy na posie­dze­nie rady fun­da­cji 15,99 zł

- 28 czerw­ca 2019 znacz­ki pocz­to­we 126,00 zł

- 26 lip­ca 2019 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go sygn. akt II SAB/Lu 59/19

- 30 lip­ca 2019 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność sygn. II SAB/Lu 53/19 100,00 zł

- 1 sierp­nia 2019 Opła­ta admi­ni­stra­cyj­na. Pro­jekt PITax 2019/2020 2,00 zł

- 12 sierp­nia 2019 wpis sądo­wy od skar­gi II SAB/Lu 63/19 100,00 zł

- 21 sierp­nia 2019 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Zachod­nio­po­mor­skie­go 100,00 zł

- 28 sierp­nia 2019 zaję­cie pasa dro­go­we­go na wysta­wę o jaw­no­ści (Al. Tysiąc­le­cia) 33,00 zł

- 10 wrze­śnia 2019 żąda­nie dosy­ła­nia prze­sy­łek pocz­to­wych na nowy adres 6,00 zł

- 11 wrze­śnia 2019 Opła­ta akty­wa­cyj­na w ser­wi­sie PayU.pl 5,00 zł

- 14 paź­dzier­ni­ka 2019 wpis sądo­wy od skar­gi II SAB/Wa 688/19 100,00 zł

- 25 paź­dzier­ni­ka 2019 wpis sądo­wy od skar­gi II SA/Lu 627/19 200,00 zł

- 28 paź­dzier­ni­ka 2019 zakup książ­ki „Sku­tecz­na rekla­ma na Face­bo­oku” 59,90 zł

- 22 listo­pa­da 2019 Wpis sądo­wy II SAB/Ol 82/19 100,00 zł

- 22 listo­pa­da 2019 opła­ty i pro­wi­zje ban­ko­we 5,00 zł

- 5 grud­nia 2019 opła­ty i pro­wi­zje ban­ko­we 5,00 zł

- 13 grud­nia 2019 zwrot kosz­tów sądo­wych w spra­wie I OSK 1903/18 – skar­ga na wyrok sądu I instan­cji dot. spra­woz­da­nia finan­so­we­go spół­ki TBS Nowy Dom w Lubli­nie 240,00 zł

- 24 grud­nia 2019 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność Woje­wo­dy Kuja­w­sko-pomo­r­skie­­go nr II SAB/Bd 92/19 100,00 zł

- 30 grud­nia 2019 wpis sądo­wy od skar­gi na bez­czyn­ność spół­ki Motor Lublin SA nr II SAB/Lu 101/19 (dot. danych ze spra­woz­da­nia finan­so­we­go za rok 2018) 100,00 zł

  • 2018

- 27 lute­go 2018 zwrot kosz­tów prze­jaz­du do Puław na szko­le­nie dla ngo nt. pra­wa do infor­ma­cji 91,94 zł

- 18 lip­ca 2018 zakup znacz­ków pocz­to­wych 128,00 zł

- 27 lip­ca 2018 ener­gia elek­trycz­na w biu­rze za okres 8 maja – 10 lip­ca 74,91 zł

- 28 wrze­śnia 2018 ener­gia elek­trycz­na w biu­rze za okres 10 lip­ca – 4 wrze­śnia 70,37 zł

- 18 paź­dzier­ni­ka 2018 sta­tu­et­ki dla lau­re­atów „Bada­nia Aktyw­no­ści Rad­nych” 104,70 zł

- 7 listo­pa­da 2018 opra­co­wa­nie kodu źró­dło­we­go do „Latar­ni­ka Wybor­cze­go” 110 zł

- 17 grud­nia 2018 zakup znacz­ków pocz­to­wych 76,70 zł

  • 2017

- 30 listo­pa­da 2017 zakup znacz­ków pocz­to­wych 64,60 zł