Jawny Lublin

A more independent Jawny Lublin

Okres reali­za­cji pro­jek­tu: 1 lip­ca 2024 – 31 lip­ca 2025

Źró­dło finan­so­wa­nia: Pra­gue for Civil Socie­ty Cen­tre. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia wyno­si 50 000 euro.

Opis:

Pro­jekt zakła­da wspar­cie roz­wo­ju lokal­ne­go por­ta­lu dzien­ni­kar­stwa śled­cze­go jawnlublin.pl poprzez two­rze­nie wyso­kiej jako­ści tre­ści dzien­ni­kar­skich, zwięk­sza­nie licz­by odbior­ców oraz zwięk­sza­nie poza­gran­to­wych źró­deł finan­so­wa­nia. Cele zosta­ną osią­gnię­te poprzez finan­so­wa­nie zatrud­nie­nia dzien­ni­ka­rzy i współ­pra­cow­ni­ków, pod­no­sze­nie ich kom­pe­ten­cji, uru­cha­mia­nie i reali­za­cję inter­ne­to­wych kam­pa­nii fun­dra­isin­go­wych oraz out­do­oro­wej kam­pa­nii wize­run­ko­wej. Wzrost jako­ści publi­ko­wa­nych tre­ści został zwe­ry­fi­ko­wa­ny przez eks­per­tów medial­nych i dziennikarzy.

 

 

Pra­skie Cen­trum Spo­łe­czeń­stwa Oby­wa­tel­skie­go dzia­ła na rzecz wspie­ra­nia i wzmac­nia­nia pozy­cji spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go w 12 kra­jach Euro­py Wschod­niej i Azji Środ­ko­wej, sto­su­jąc sze­ro­ką defi­ni­cję spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go i nie­za­leż­nych mediów. Dzia­łal­ność Cen­trum kon­cen­tru­je się na udzie­la­niu dota­cji, budo­wa­niu poten­cja­łu i szkoleniach.