Instrukcja obsługi BIP

W naszym Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej (BIP) publi­ku­je­my infor­ma­cje doty­czą­ce
pro­wa­dzo­nej przez naszą orga­ni­za­cję dzia­łal­no­ści pożyt­ku publicz­ne­go, w tym tej finan­so­wa­nej ze środ­ków publicznych.

Aby odna­leźć poszu­ki­wa­ne infor­ma­cje, przejdź na stro­nę głów­ną nasze­go BIP i:

  1. sko­rzy­staj z wyszu­ki­war­ki, wpi­su­jąc odpo­wied­nią fra­zę w pole u góry stro­ny, lub
  2. sko­rzy­staj z odno­śni­ków znaj­du­ją­cych się na stronie.

Jeśli nie znaj­dziesz poszu­ki­wa­nej infor­ma­cji w BIP, skon­tak­tuj się z nami, korzy­sta­jąc z adre­su mailo­we­go lub nume­ru tele­fo­nu poda­ne­go na stronie.