Naszą misją jest spo­łecz­na kon­tro­la orga­nów wła­dzy publicz­nej. Co roku zgła­sza­cie do nas 70 spraw.

Możesz do nas zgło­sić spra­wy dotyczące:

  • - korup­cji i ukła­dów w administracji,
  • - mar­no­traw­stwa publicz­nych pieniędzy,
  • - nie­efek­tyw­ne­go dzia­ła­nia urzędu,

Tym, co może­my zro­bić, jest:

  • - usta­lić stan fak­tycz­ne­go (wnio­sko­wa­nie o udzie­le­nie infor­ma­cji publicznych),
  • - wywo­łać nacisk na urzęd­ni­ków, celem zmia­ny sytu­acji (pety­cje, wnio­ski, itp.),
  • - zawia­do­mić odpo­wied­nie orga­ny o łama­niu pra­wa (np. prokuraturę),
  • - nagło­śnić spra­wę w mediach,

Uwa­ga! Nie poma­ga­my w indy­wi­du­al­nych spra­wach. W takich przy­pad­kach suge­ru­je­my sko­rzy­stać z nie­od­płat­nej pomo­cy praw­nej, skar­gi do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich lub kon­tak­tu z miej­skim rad­nym – w zależ­no­ści od tego, cze­go doty­czy Two­ja sprawa.

Zgłoś nieprawidłowości

For­mu­larz kon­tak­to­wy

Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my anonimowość.

 

Wolisz napi­sać?

Fun­da­cja Wolności

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A 20–002 Lublin

Chcesz poroz­ma­wiać?

513 97 95 97