Naszą misją jest spo­łecz­na kon­tro­la orga­nów wła­dzy publicz­nej. Co roku zgła­sza­cie do nas 70 spraw.

Możesz do nas zgło­sić spra­wy doty­czą­ce:

  • - korup­cji i ukła­dów w admi­ni­stra­cji,
  • - mar­no­traw­stwa publicz­nych pie­nię­dzy,
  • - nie­efek­tyw­ne­go dzia­ła­nia urzę­du,

Tym, co może­my zro­bić, jest:

  • - usta­lić stan fak­tycz­ne­go (wnio­sko­wa­nie o udzie­le­nie infor­ma­cji publicz­nych),
  • - wywo­łać nacisk na urzęd­ni­ków, celem zmia­ny sytu­acji (pety­cje, wnio­ski, itp.),
  • - zawia­do­mić odpo­wied­nie orga­ny o łama­niu pra­wa (np. pro­ku­ra­tu­rę),
  • - nagło­śnić spra­wę w mediach,

Uwa­ga! Nie poma­ga­my w indy­wi­du­al­nych spra­wach.

Zgłoś nieprawidłowości

Pola obo­wiąz­ko­we *

Zgła­sza­ją­cym gwa­ran­tu­je­my ano­ni­mo­wość.

 

Wolisz napi­sać?

Fun­da­cja Wol­no­ści

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A 20–002 Lublin

Chcesz poroz­ma­wiać?

513 97 95 97