W naszym interesie” Przewodnik aktywności obywatelskiej dla seniorów

Masz pra­wo wie­dzieć Pra­wo do infor­ma­cji publicz­nej Każ­dy oby­wa­tel ma pra­wo do uzy­ski­wa­nia infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz osób peł­nią­cych funk­cje publicz­ne. Pra­wo to obej­mu­je rów­nież uzy­ski­wa­nie infor­ma­cji o dzia­łal­no­ści orga­nów samo­rzą­du gospo­dar­cze­go i…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Obniżmy podatek od nieruchomości przedsiębiorcom prowadzącym działalność na obszarze rewitalizacji

W związ­ku z pla­no­wa­nym uchwa­le­niem sta­wek podat­ku od nie­ru­cho­mo­ści na 2020 rok, Fun­da­cja Wol­no­ści, po kon­sul­ta­cjach z lokal­ny­mi przed­się­bior­ca­mi, zło­ży­ła wnio­sek do rad­nych Rady Mia­sta Lublin w spra­wie zmniej­sze­nia sta­wek podat­ku od powierzch­ni budyn­ków zwią­za­nych z…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wojewoda Lubelski prowadzi kampanię wyborcza w godzinach pracy urzędu

2 wrze­śnia o godzi­nie 12 na Pla­cu Litew­skim odby­ła się kon­fe­ren­cja pra­so­wa inau­gu­ru­ją­ca kam­pa­nię wybor­czą Prze­my­sła­wa Czarn­ka. Jest on kan­dy­da­tem PiS do sej­mu. A na co dzień pra­cu­je na sta­no­wi­sku Woje­wo­dy Lubel­skie­go. Kon­fe­ren­cja w godzi­nach pra­cy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
zegar długu

Zróbmy Zegar Długu Lublina

Przed nami etap gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski. W tym roku gło­so­wa­nie będzie trwać od 23 wrze­snia do 10 paź­dzier­ni­ka. Każ­dy może zagło­so­wać na dwa pro­jek­ty ogól­no­miej­skie i dwa dziel­ni­co­we. Nie ma zna­cze­nia, w któ­rej dziel­ni­cy zosta­ły…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zmiana adresu biura

Infor­mu­je­my, że z dniem 1 sierp­nia zmie­ni­li­śmy adres nasze­go biu­ra. Od teraz pra­cu­je­my przy ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 13/5A (I pię­tro). Wej­ście od stro­ny dep­ta­ka. Tym samym nie znaj­dzie­cie nas pod poprzed­nim adre­sem.
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Polityczni darczyńcy 2018

Tra­dy­cyj­nie już, w opar­ciu o dane prze­ka­zy­wa­ne przez par­tie poli­tycz­ne Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej, opra­co­wa­li­smy zesta­wie­nie poli­tycz­nych dar­czyń­ców, czy­li osób, któ­re wpła­ca­ły pie­nią­dze na kon­ta par­tii poli­tycz­nych. Ana­li­zie pod­da­li­śmy spra­woz­da­nia finan­so­we par­tii poli­tycz­nych, któ­re otrzy­mu­ją sub­wen­cje z…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Szukamy seniorów-liderów z Lublina

Fun­da­cja Wol­no­ści ogła­sza nabór senio­rów-lide­rów do pro­jek­tu „W naszym inte­re­sie”. Chce­my stwo­rzyć kil­ku­na­sto­oso­bo­wą gru­pę, któ­rą będzie­my wspie­rać w dzia­ła­niach na rzecz miesz­kań­ców Lubli­na. Ofe­ru­je­my im warsz­ta­ty, spo­tka­nia z eks­per­ta­mi oraz pie­nią­dze na reali­za­cję wypra­co­wa­nych dzia­łań.  …
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zabierz głos na radzie miasta!

W czwar­tek 27 czerw­ca odbę­dzie się dys­ku­sja nad rapor­tem o sta­nie mia­sta Lublin. Każ­dy z miesz­kań­ców może wziąć w niej udział. Wystar­czy zebrać 50 pod­pi­sów i zło­żyć je u prze­wod­ni­czą­ce­go rady mia­sta do dnia 26 czerw­ca.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *