Webinarium „Jawna Gmina” – zapraszamy

Zapra­sza­my na webi­na­rium „Jaw­na Gmi­na”, któ­re odbę­dzie się przez apli­ka­cję Google Meets (nie trze­ba nic insta­lo­wać, do udzia­łu wystar­czy mikro­fon i słu­chaw­ki lub gło­śni­ki). Poza pre­zen­ta­cją narzę­dzia do moni­to­ro­wa­nia gmin, zapre­zen­tu­je­my dobre prak­ty­ki w zakre­sie przejrzystości… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Szkolenie na Mazurach dla pracowników szpitala w Białej Podlaskiej. 36 tys. zł za 40 osób.

Kil­ka­na­ście dni temu otrzy­ma­li­śmy proś­bę o wyja­śnie­nie kwe­stii wyjaz­du szko­le­nio­we­go na Mazu­ry, w któ­rym udział bra­li pra­cow­ni­cy Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Spe­cja­li­stycz­ne­go w Bia­łej Pod­la­skiej. Poni­żej przed­sta­wia­my nasze usta­le­nia. Wysła­li­śmy do szpi­ta­la kil­ka pytań: 1. Kosz­ty zwią­za­ne z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wojewoda nie wygasi mandatu radnego, który sprzedawał usługi powiatowi

Po dwu­krot­nym wydłu­że­niu ter­mi­nu, Woje­wo­da Lubel­ski roz­pa­trzył nasz wnio­sek w spra­wie wezwa­nia Rady Powia­tu Radzyń­skie­go do wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go Mazur­ka. Woje­wo­da nie podej­mie takie­go dzia­ła­nia. Z odpo­wie­dzi Woje­wo­dy wyni­ka, że nie widzi pod­staw do wyga­sze­nia mandatu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Porady obywatelskie – zadzwoń do nas!

Fun­da­cja Wol­no­ści zapra­sza senio­rów do kon­tak­tu z biu­rem porad i inter­wen­cji oby­wa­tel­skich. Teraz przez tele­fon. W odróż­nie­niu od typo­wych biur porad praw­nych, nie zaj­mu­je­my się spra­wa­mi pry­wat­ny­mi. Może­my nato­miast pomóc w uzy­ska­niu infor­ma­cji od spół­dziel­ni mieszkaniowych,… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Radni w 3/4 zgodni z mieszkańcami

Porów­na­li­śmy wyni­ki gło­so­wań miesz­kań­ców z wyni­ka­mi gło­so­wa­nia rad­nych w Radzie Mia­sta. W 3 z 4 zapro­po­no­wa­nych gło­so­wa­niach, wynik w Radzie Mia­sta był taki sam jak w przy­pad­ku gło­so­wa­nia miesz­kań­ców. Zarów­no miesz­kań­cy jak i rad­ni popar­li projekty… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rada Miasta Lublin uznała naszą petycję za zasadną

Rada Mia­sta Lublin na dzi­siej­szym posie­dze­niu bez gło­su sprze­ci­wu (przy 1 wstrzy­mu­ją­cym), uzna­ła za zasad­ną nasza pety­cję. Doty­czy­ła zmniej­sze­nia wyma­ga­nej licz­by pod­pi­sów miesz­kań­ców pod wnio­skiem o prze­pro­wa­dze­nie kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych. Nowe­li­za­cja usta­wy o samo­rzą­dzie gmin­nym zmniej­szy­ła wymaganą… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wyniki głosowania mieszkańców przed październikową sesją Rady Miasta

Czwart­ko­wa sesja Rady Mia­sta będzie zdal­na. Rad­ni będą gło­so­wać sie­dząc w swo­ich domach. Tak samo z domu mogli gło­so­wać miesz­kań­cy. Dzię­ki nasze­mu por­ta­lo­wi www.glosuje.fundacjawolnosci.org, w czte­rech spra­wach, któ­ry­mi zaj­mą się rad­ni. Tym razem przy­go­to­wa­li­śmy gło­so­wa­nia w… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Nie będzie rejestru wydatków. Marszałek i prezydent odmawiają.

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła pety­cje do Pre­zy­den­ta Lubli­na i Mar­szał­ka Woje­wódz­twa Lubel­skie­go w spra­wie publi­ka­cji w Biu­le­ty­nach Infor­ma­cji Publicz­nej obu urzę­dów reje­stru wydat­ków. Oby­dwaj urzęd­ni­cy odmó­wi­li. Rejestr wydat­ków to zesta­wie­nie wszyst­kich wydat­ków, pono­szo­nych z kont ban­ko­wych. Jest… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Rozlicz PIT przez internet

Wspie­ram jawność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *