Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie referendum ogólnokrajowego, zaplanowanego na 15 października br.

Sta­no­wi­sko orga­ni­za­cji spo­łecz­nych  w spra­wie refe­ren­dum ogól­no­kra­jo­we­go pla­no­wa­ne­go na dzień 15 paź­dzier­ni­ka 2023 r. Jako orga­ni­za­cje dzia­ła­ją­ce na rzecz praw czło­wie­ka i wspie­ra­ją­ce roz­wój spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go wyra­ża­my sta­now­czy sprze­ciw wobec refe­ren­dum, któ­re ma być prze­pro­wa­dzo­ne razem… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Raport: Czy warto wierzyć wizualizacjom deweloperów?

Hipo­te­za Wizu­ali­za­cje obiek­tów dewe­lo­per­skich róż­nią się od rze­czy­wi­sto­ści. Zało­że­nia badaw­cze W celu spraw­dze­nia hipo­te­zy prze­ana­li­zo­wa­li­śmy mate­ria­ły rekla­mo­we roz­da­wa­ne w trak­cie tar­gów miesz­ka­nio­wych z rze­czy­wi­ście powsta­ły­mi inwe­sty­cja­mi. Meto­do­lo­ga pozy­ska­nia danych Dane – mate­ria­ły rekla­mo­we inwe­sty­cji mieszkaniowych –… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Panie Wojewodo, proszę unieważnić studium

Fun­da­cja Wol­no­ści zło­ży­ła do Woje­wo­dy Lubel­skie­go skar­gę na stu­dium uwa­run­ko­wań i kie­run­ków zago­spo­da­ro­wa­nia mia­sta Lublin. Naszym zda­niem stu­dium jest nie­zgod­ne z pra­wem i powin­no być unie­waż­nio­ne w cało­ści. To uchro­ni­ło­by Lublin przed pla­ni­stycz­no-eko­no­micz­ną kata­stro­fą. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Apelujemy do wojewody o unieważnienie planu miejscowego pod wielofunkcyjny obiekt sportowo-rekreacyjny z funkcją stadionu żużlowego

Na czerw­co­wej sesji Rady Mia­sta Lublin pod­ję­to uchwa­łę o zmia­nie pla­nu zago­spo­da­ro­wa­nia prze­strzen­ne­go pod wie­lo­funk­cyj­ny obiekt spor­to­wo-rekre­acyj­ny z funk­cją sta­dio­nu żuż­lo­we­go. Zmia­na obję­ła wyłącz­nie część tek­sto­wą. Mając na uwa­dze, że plan ten jest nie­zgod­ny ze studium… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sukces naszego portalu JawnyLublin.pl

Z dumą może­my ogło­sić, że nasz por­tal jawnylublin.pl cie­szy się coraz więk­szym uzna­niem opi­nii publicz­nej i powo­dze­niem wśród czy­tel­ni­ków. W pierw­szym pół­ro­czu 2023 roku na por­ta­lu opu­bli­ko­wa­li­śmy 283 tek­sty napi­sa­ne przez ponad 20 róż­nych auto­rów. Najbardziej… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
RM Zamość wyniki głosowania

Rada Miasta Zamość poparła petycję o zmianę w sposobie wypłacania diet

Rada Mia­sta Zamość pod­czas wczo­raj­sze­go posie­dze­nia, uzna­ła naszą pety­cję za zasad­ną. Pety­cja doty­czy­ła wykre­śle­nia z uchwa­ły w spra­wie usta­le­nia wyso­ko­ści diet Rad­nych Mia­sta Zamość zapi­su, któ­ry stwa­rza moż­li­wość pobie­ra­nia die­ty przez rad­nych nie­obec­nych na posie­dze­niach rady… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Będzie podwyżka diet dla członków Rad Dzielnic

W minio­ną śro­dę Rad­ni z Komi­sji Skarg, Wnio­sków i Pety­cji jed­no­gło­śnie stwier­dzi­li, że nale­ży pod­nieść die­ty w Radach Dziel­nic. Naj­pierw gło­sa­mi Klu­bu Rad­nych Krzysz­to­fa Żuka odrzu­ci­li pety­cję (wynik gło­so­wa­nia: 4 gło­sy za odrzu­ce­niem pety­cji, 3 przeciwko… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Powtórna petycja ws diet wypłacanych radnym Rady Miasta Lublin

Zło­ży­li­śmy powtór­ną pety­cję, w zakre­sie zmia­ny przez Radę Mia­sta Lublin zapi­sów uchwa­ły nr 175/XVII/95 Rady Miej­skiej w Lubli­nie z dnia 29 czerw­ca 1995 r. w spra­wie wyso­ko­ści diet dla rad­nych Rady Miej­skiej w Lubli­nie. Wno­si­my o:… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

New­slet­ter

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.