Darowizna dla Fundacji Wolności

Darowizna się zwraca – wpłać dzisiaj

Przed nami koniec roku. To zara­zem ostat­nia szan­sa w tym roku, aby zwięk­szyć swój zwrot podat­ku, wpła­ca­jąc daro­wi­znę dla Fun­da­cji Wol­no­ści. Jak prze­ka­zać daro­wi­znę Aby móc odli­czyć daro­wi­znę od podat­ku, w tytu­le prze­le­wu wpisz „Daro­wi­zna na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Nagrody od marszałka w 2018 roku – kto, ile i za co?

Wykaz pra­cow­ni­ków, peł­nią­cych funk­cje publicz­ne, któ­rzy otrzy­ma­li nagro­dy za pra­cę w 2018: Nagro­dy Pra­cow­ni­ków Umwl w Lubli­nie Peł­nią­cych Funk­cjie Publicz­ne Za 2018 by Fun­da­cja Wol­no­ści on Scribd Wykaz nagród wraz z kwo­tą i uza­sad­nie­niem, przy­zna­nych pra­cow­ni­kom…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie pracy komisji ds. statutów dzielnic

Nowe sta­tu­ty dziel­nic – wię­cej obo­wiąz­ków niż praw? Taka myśl nasu­wa się po lek­tu­rze zmian przy­ję­tych przez komi­sję rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych. W pią­tek, 30 listo­pa­da zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy w ratu­szu spo­tka­nie dla człon­ków rad dziel­nic,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zmiany w statutach dzielnic – więcej obowiązków niż praw

Komi­sja rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych pra­co­wa­ła od listo­pa­da 2017 do paź­dzier­ni­ka 2018. W tym cza­sie odby­ła 12 posie­dzeń. Pra­co­wa­ła nad uwa­ga­mi zło­żo­ny­mi wcze­śniej przez rady dziel­nic i Fun­da­cję Wol­no­ści. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Projekt statutu miasta powinien być skonsultowany z mieszkańcami

Komi­sja sta­tu­to­wa rady mia­sta Lublin zakoń­czy­ła pra­cę nad zmia­ną sta­tu­tu. Opar­ła się na uwa­gach wska­za­nych przez rad­ców praw­nych z urzę­du mia­sta. Jak przy­zna­ją rad­ni, celem ich pra­cy było dosto­so­wa­nie sta­tu­tu do ostat­nio zmie­nio­nych prze­pi­sów pra­wa, więc…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wnioski rad dzielnic na realizację rezerwy celowej w 2018 roku

Poni­żej pre­zen­tu­je­my zesta­wie­nie wszyst­kich wnio­sków rad dziel­nic na reali­za­cję w ramach tzw. rezer­wy celo­wej. Każ­da dziel­ni­ca ma do dys­po­zy­cji 129 tys. zł. rocz­nie.
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Komisja ds. statutów dzielnic kończy prace

Po waka­cjach odby­ły się już trzy posie­dze­nia komi­sji rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych. Na jakim eta­pie są pra­ce nad zmia­na­mi sta­tu­tów? Kie­dy zosta­ną zakoń­czo­ne? Dowiesz się z nasze­go opra­co­wa­nia. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Obietnice i billboardy – podsumowanie monitoringu kampanii wyborczej

Przed­sta­wia­my kil­ka zdań pod­su­mo­wa­nia moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czej, jaką Fun­da­cja Wol­no­ści pro­wa­dzi­ła w cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy przy wspar­ciu wolon­ta­riu­szy. Zawia­do­mie­nia komi­sa­rzy wybor­czych Poni­żej zamiesz­cza­my zesta­wie­nie spraw zgło­szo­nych do komi­sa­rzy wybor­czych. W więk­szo­ści przy­pad­ków do dziś nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *