Mamy nową Radę Fundacji

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­ję, że dziś ukon­sty­tu­owa­ła się nowa Rada Fun­da­cji Wol­no­ści. W jej skła­dzie są eks­per­ci w zakre­sie eko­no­mii i zarzą­dza­nia, admi­ni­stra­cji oraz pra­wa. Radę Fun­da­cji Wol­no­ści two­rzą: dr Paweł Sadow­ski (Prze­wod­ni­czą­cy Rady) – Adiunkt w Kate­drze Prawa… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Stwórzmy program stypendialny dla miejskich radnych!

Dziś rano wysto­so­wa­li­śmy pety­cję do Pre­zy­den­ta Lubli­na Krzysz­to­fa Żuka w spra­wie utwo­rze­nia miej­skie­go pro­gra­mu sty­pen­dial­ne­go dla rad­nych. Jego celem będzie upo­wszech­nia­nie idei samo­rzą­do­wej oraz pobu­dza­nia aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej. Rada Mia­sta Lublin liczy 31 rad­nych. Die­ty, jakie otrzymują… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Składamy petycję o wycofanie wniosku do TK dot. ograniczenia prawa do informacji

Fun­da­cja Wol­no­ści jest jed­nym z sygna­ta­riu­szy pety­cji do I Pre­zes Sądy Naj­wyż­sze­go. Wno­si­my o wyco­fa­nia wnio­sku do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go dot. ogra­ni­cze­nia pra­wa do infor­ma­cji. – Reali­za­cja wnio­sku I Pre­zes Sądu Naj­wyż­sze­go wpro­wa­dzi w naszym kra­ju kulturę… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Z wizytą w Łucku i Równem

W dniach od 10 do 16 mar­ca jeste­śmy na Ukra­inie. Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty dla nowo­wy­bra­nych rad­nych samo­rzą­do­wych z regio­nu Wołyń­skie­go i Rówień­skie­go. Zaję­cia dzie­lą się na dwa blo­ki: sku­tecz­ność pra­cy rad­ne­go – nor­my praw­ne dobre prak­ty­ki z… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 
Lech Sprawka

Wojewoda wezwał Radę Powiatu Radzyńskiego do wygaszenia mandatu jednego z radnych

Woje­wo­da Lubel­ski wezwał Radę Powia­tu Radzyń­skie­go do wyga­sze­nia man­da­tu jed­ne­go z rad­nych. To reak­cja na naszą skar­gę na dzia­łal­ność Rady Powia­tu Radzyń­skie­go w kwe­stii zanie­cha­nia wyga­sze­nia man­da­tu rad­ne­go Rady Powia­tu w Radzy­niu Pod­la­skim Jaro­sła­wa Ejsmon­ta. Po… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Więcej korzyści dla przekazujących 1% podatku

Publi­ku­je­my treść wnio­sku do Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin oraz Rady Dzia­łal­no­ści Pożyt­ku Publicz­ne­go Mia­sta Lublin. Doty­czy zachę­ce­nie miesz­kań­ców Lubli­na do prze­ka­za­nia 1% podat­ku lubel­skim orga­ni­za­cjom pożyt­ku publicz­ne­go. Od lute­go br. trwa okres roz­li­czeń podat­ko­wych. Urząd Mia­sta Lublin… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wolność słowa: odkupmy Dziennik Wschodni!

Sąd usta­no­wił likwi­da­to­ra spół­ki Cor­ner Media, wydaw­cy Dzien­ni­ka Wschod­nie­go. Zada­niem likwi­da­to­ra spół­ki jest jej sprze­daż, poprzez licy­ta­cję jej mająt­ku. Tym samym mamy szan­sę ura­to­wać jeden z czte­rech regio­nal­nych dzien­ni­ków w Pol­sce, któ­ry nie jest wła­sno­ścią Skarbu… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Sąd: WFOŚIGW łamie prawo, Fundacja Wolności nie

4 lute­go 2021 roku Woje­wódz­ki Sąd Admi­ni­stra­cyj­ny uznał, że Woje­wódz­ki Fun­dusz Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej rażą­co naru­szył pra­wo. Wyrok jest efek­tem Naszej skar­gi, w któ­rej zarzu­ca­li­śmy insty­tu­cji bez­czyn­ność w zakre­sie udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji publicz­nej. Sąd nie… 
Kon­ty­nu­uj czytanie… 

Wspieram jawność: 
50 zł
100 zł

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktualności.

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP

Zapisz się na newsletter:

Wysy­ła­jąc for­mu­larz wyra­żasz zgo­dę na otrzy­ma­nie New­slet­te­ra. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych jest Fun­da­cja Wol­no­ści z sie­dzi­bą w Lublinie.