Zabierz głos na radzie miasta!

W czwar­tek 27 czerw­ca odbę­dzie się dys­ku­sja nad rapor­tem o sta­nie mia­sta Lublin. Każ­dy z miesz­kań­ców może wziąć w niej udział. Wystar­czy zebrać 50 pod­pi­sów i zło­żyć je u prze­wod­ni­czą­ce­go rady mia­sta do dnia 26 czerw­ca.…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Uwagi do projektu uchwały dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcow Lublina

W ramach kon­sul­ta­cji spo­łecz­nych pro­jek­tu uchwa­ły w spra­wie szcze­gó­ło­wych zasad wno­sze­nia ini­cja­tyw oby­wa­tel­skich, two­rze­nia komi­te­tów tych ini­cja­tyw, wymo­gów for­mal­nych, jakim muszą odpo­wia­dać skła­da­ne pro­jek­ty oraz zasad ich pro­mo­cji, przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka uwag i wnio­sków, któ­re prze­sła­li­śmy do…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Grzechy kandydatów w samorządowej kampanii wyborczej

Przed­sta­wio­amy raport pod­su­mo­wu­ją­cy moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej. Moni­to­ring samo­rzą­do­wej kam­pa­nii wybor­czej był pro­wa­dzo­ny przez Fun­da­cję Wol­no­ści mię­dzy wrze­śniem 2018 a 21 paź­dzier­ni­ka 2018. Jed­nak znacz­na część pod­ję­tych inter­wen­cji wywo­ła­ła skut­ki, któ­re trwa­ły znacz­nie dłu­żej. Moni­to­ring nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Prawo w wyborach do samorządu – zapraszamy na debatę

Zapra­sza­my na deba­tę nt. pra­wa w wybo­rach samo­rzą­do­wych. Zapre­zen­tu­je­my raport pod­su­mo­wu­ją­cy moni­to­ring zeszło­rocz­nej kam­pa­nii wybor­czej. Poroz­ma­wia­my o tym, czy prze­pi­sy wybor­cze są rów­ne dla wszyst­kich i czy samo­rząd jest otwar­ty na oby­wa­te­li. Zaczy­na­my w ponie­dzia­łek 27…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Porady prawne i interwencje obywatelskie w sprawach ważnych dla seniorów

Fun­da­cja Wol­no­ści pro­wa­dzi biu­ro bez­płat­nych porad praw­nych i inter­wen­cji w spra­wach dot. pro­ble­mów i potrzeb miesz­kań­ców Lubli­na pow. 60-go roku życia (uwa­ga! nie poma­ga­my w indy­wi­du­al­nych spra­wach). Jeśli miesz­kasz w Lubli­nie, masz wię­cej niż 60 lat…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Czy urząd może nagrywać posiedzenia komisji rady miasta? Rozwiewamy wątpliwości

Rada Mia­sta roz­pa­trzy pety­cję naszej fun­da­cji w spra­wie nagry­wa­nia, trans­mi­to­wa­nia i publi­ka­cji w BIP fil­mów z obrad komi­sji rady miast. W związ­ku z tym przy­go­to­wa­li­śmy dla rad­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zesta­wie­nie naj­częst­szych wąt­pli­wo­ści oraz odpo­wie­dzi na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Szkolenie z dostępu do informacji publicznej

Warsztat „Weź władzę w swoje ręce!” 13.03.2019

Nie zga­dzasz się z tym, jak pre­zy­dent lub Rada Mia­sta zarzą­dza­ją Waszym mia­stem? Nie podo­ba Ci się, że decy­zje zapa­da­ją ponad gło­wa­mi miesz­kań­ców? Masz dość czu­cia się bez­sil­nym wobec tego, co dzie­je się w szko­le, na…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Wniosek o większą jawność w planowaniu przestrzennym

Na pod­sta­wie art. 63 Kon­sty­tu­cji RP oraz art. 241 Kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go skła­da­my wnio­sek o: 1) Stwo­rze­nie w Biu­le­ty­nie Infor­ma­cji Publicz­nej urzę­du zakład­ki, w któ­rej będą poja­wiać się aktu­al­ne infor­ma­cje o spo­tka­niach władz mia­sta (Pre­zy­den­ta oraz…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *