Komisja ds. statutów dzielnic kończy prace

Po waka­cjach odby­ły się już trzy posie­dze­nia komi­sji rady mia­sta ds. sta­tu­tów jed­no­stek pomoc­ni­czych. Na jakim eta­pie są pra­ce nad zmia­na­mi sta­tu­tów? Kie­dy zosta­ną zakoń­czo­ne? Dowiesz się z nasze­go opra­co­wa­nia. (wię­cej…)
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Obietnice i billboardy – podsumowanie monitoringu kampanii wyborczej

Przed­sta­wia­my kil­ka zdań pod­su­mo­wa­nia moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czej, jaką Fun­da­cja Wol­no­ści pro­wa­dzi­ła w cią­gu ostat­nich dwóch mie­się­cy przy wspar­ciu wolon­ta­riu­szy. Zawia­do­mie­nia komi­sa­rzy wybor­czych Poni­żej zamiesz­cza­my zesta­wie­nie spraw zgło­szo­nych do komi­sa­rzy wybor­czych. W więk­szo­ści przy­pad­ków do dziś nie…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Podsumowanie aktywności radnych VII kadencji

Pod­su­mo­wa­li­śmy aktyw­ność rad­nych VII kaden­cji (2014–2018). Pod oce­nę wzię­li­śmy poli­czal­ne kry­te­ria, któ­re wcze­śniej (w sierp­niu) prze­sła­li­śmy rad­nym, w tym licz­ba zło­żo­nych inter­pe­la­cji, udział w gło­so­wa­niach, obec­ność na posie­dze­niach sesji i komi­sji, skła­da­nie wnio­sków do budże­tu mia­sta…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Ruszył Lubelski Latarnik Wyborczy

Fun­da­cja Wol­no­ści przy­go­to­wa­ła Lubel­ski Latar­nik Wybor­czy, któ­rzy pomo­że porów­nać miesz­kań­com Lubli­na swo­je poglą­dy na roz­wój mia­sta ze sta­no­wi­skiem wszyst­kich sze­ścior­ga kan­dy­da­tów na urząd pre­zy­den­ta mia­sta. Aby wypeł­nić test, przejdź do stro­ny fundacjawolnosci.org/latarnik Wcze­śniej przy­go­to­wa­li­śmy 22 pyta­nia zamknię­te,…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

W lubelskim urzędzie miasta warto korzystać z trybu poczty elektronicznej

Pre­zy­dent Lubli­na prze­grał przed sądem spra­wę, w któ­rej odmó­wił udo­stęp­nia­nia sygna­tu­ry spra­wy sądo­wej, doty­czą­cej wypła­ty 600 tysię­cy zło­tych odszko­do­wa­nia przez mia­sto Lublin. Na spo­tka­niu wybor­czym Krzysz­tof Żuk zasu­ge­ro­wał wysła­nie tego same­go pyta­nia poprzez „pocz­tę elek­tro­nicz­ną”. Meto­da…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Zawiadomienie Komisarza Wyborczego o możliwości złamania prawa wyborczego

Fun­da­cja Wol­no­ści wysła­la do Mar­ci­na Cha­łup­ki, Komi­sa­rza Wybor­cze­go w Lubli­nie zawia­do­mie­nie o moż­li­wo­ści naru­sze­nia prze­pi­sów pra­wa wybor­cze­go przez kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta Lubli­na. Poni­żej treśc zawia­do­mie­nia:   Sza­now­ny Panie Komi­sa­rzu, W nawią­za­niu do art. 167 §1 usta­wy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Dołącz do monitoringu kampanii wyborczej

Patrz z nami wła­dzy na ręce – dołącz do moni­to­rin­gu kam­pa­nii wybor­czej! Ofe­ru­je­my: szko­le­nie wpro­wa­dza­ją­ce, umo­wę wolon­ta­riac­ką i ubez­pie­cze­nie NNW, prze­jaz­dy komu­ni­ka­cją miej­ską na czas moni­to­rin­gu, wspar­cie eks­perc­kie, Zgłoś się już dziś: Napisz, w któ­rej dziel­ni­cy…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…

Akcje Motoru dla kibiców, nie z budżetu miasta – wniosek do Prezydenta

Lublin, 19 lip­ca 2018 Krzysz­tof Żuk Pre­zy­dent Mia­sta Lublin WNIOSEK Na pod­sta­wie art. 241 kodek­su postę­po­wa­nia admi­ni­stra­cyj­ne­go skła­da­my wnio­sek, aby następ­na pla­no­wa­na emi­sja akcji spół­ki Motor Lublin S.A. nie była finan­so­wa­na ze środ­ków budże­tu mia­sta, ale…
Kon­ty­nu­uj czy­ta­nie…
Wspie­ram jaw­ność:

Zapewniamy jawność, pilnujemy zasad oraz pieniędzy z Twoich podatków.

Czy jesteś świad­kiem prze­wi­nie­nia urzęd­ni­ków w Lubli­nie? A może pró­bu­jesz zdo­być ogól­no­do­stęp­ne infor­ma­cje w urzę­dzie, ale są zata­ja­ne? Pomo­że­my Ci!

Dba­my o przej­rzy­stość naszej stro­ny. Wszyst­kie star­sze wpi­sy odnaj­dziesz w archi­wum aktu­al­no­ści.

Rozlicz PIT przez internet

PIT Onli­ne roz­li­czysz dzię­ki Insty­tu­to­wi Wspar­cia Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych w ramach pro­jek­tu PITax.pl dla OPP
 

Zapisz się na newsletter:

Pola obo­wiąz­ko­we *