Regulamin płatności

Stro­na inter­ne­to­wa www.fundacjawolnosci.org może udo­stęp­niać płat­no­ści elek­tro­nicz­ne. Dostęp­ne for­my płat­no­ści to:

a. Kar­ty płat­ni­cze: Visa, Visa Elec­tron, Master­Card, Master­Card Elec­tro­nic, Maestro
b. Płat­no­ści onli­ne
c. Płat­no­ści mobil­ne BLIK

Fanipay - metody płatności

Pod­mio­tem świad­czą­cym obsłu­gę płat­no­ści onli­ne dro­gą elek­tro­nicz­ną jest Blue Media S.A.

W przy­pad­ku wystą­pie­nia koniecz­ność zwro­tu środ­ków za trans­ak­cję doko­na­ną przez wpła­ca­ją­ce­go kar­tą płat­ni­czą przyj­mu­ją­cy wpła­tę doko­na­na zwro­tu na rachu­nek ban­ko­wy przy­pi­sa­ny do kar­ty płat­ni­czej Wpłacającego.