Agnieszka Mazuś

b. zastęp­czy­ni redak­to­ra naczel­ne­go „Dzien­ni­ka Wschod­nie­go”. Dzien­ni­kar­ka zaj­mu­ją­ca się tema­ta­mi bli­ski­mi ludziom, spra­wach spo­łecz­ny­mi i dzien­ni­kar­stwem śled­czym. Jej ostat­nim arty­ku­łem przed wyrzu­ce­niem z pra­cy był tekst o powią­za­niach b. prze­wod­ni­czą­ce­go rady mia­sta z dewe­lo­pe­ra­mi i pre­zy­den­tem Lubli­na (Arty­kuł o Pio­trze Kowal­czy­ku ocen­zu­ro­wa­ny). Tego­rocz­na lau­re­at­ka dwóch nagród w ogól­no­pol­skim kon­kur­sie SGL Local Press w kate­go­riach dzien­ni­kar­stwo śled­cze („Prze­wod­ni­czą­cy z wybo­ru, dewe­lo­per z zami­ło­wa­nia„) i dzien­ni­kar­stwo spe­cja­li­stycz­ne („Ile zbie­racz ma skar­bon­ce? Cha­ry­ta­tyw­na zbiór­ka czy pomysł na biz­nes„)

What clients say

See all testimonials