Wanda Małek

Wanda Małek

Z wykształ­ce­nia jestem pra­cow­ni­kiem socjal­nym. Peł­nię funk­cję ław­ni­ka sądo­we­go. W prze­szło­ści byłam człon­ki­nią rady dziel­ni­cy. Bar­dzo mnie inte­re­su­ją pro­ble­my i kwe­stie spo­łecz­ne. Uwa­żam że jesz­cze mogę dużo wnieść w życie spo­łecz­ne nasze­go miasta.

What clients say

See all testimonials