Marcin Muller

Marcin Müller

Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS (2009). Przed­się­bior­ca i mana­ger z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem w IT. Od kil­ku­na­stu lat zwią­za­ny z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi o zróż­ni­co­wa­nym pro­fi­lu działalności.

What clients say

See all testimonials