Marcin Muller

Marcin Müller

Absol­went Wydzia­łu Poli­to­lo­gii UMCS (2009). W cza­sie stu­diów prze­wod­ni­czą­cy lubel­skie­go oddzia­łu Stu­denc­kie­go Forum Busi­ness Cen­tre Club. Spe­cja­li­sta od PR‑u i mar­ke­tin­gu w każ­dej posta­ci. W wol­nych chwi­lach Mały Anioł Biz­ne­su.

What clients say

See all testimonials